VIDEO: Ver­ti­kál­na záh­ra­da vypro­du­ku­je na malej plo­che obrov­ské množ­stvo jed­la

Michal Ondro / 21. mája 2016 / Startupy

Nedos­ta­tok jed­la, málo obrá­ba­teľ­nej pôdy a mra­zi­vé zim­né mesia­ce, toto všet­ko sú pre­káž­ky, pred kto­rý­mi sto­jí­me pri sna­he o nakŕ­me­nie celej popu­lá­cie ľud­skej rasy. Spo­loč­nosť Urban Pro­du­ce je na naj­lep­šej ces­te k napl­ne­niu toh­to sme­lé­ho cie­ľa. Nedáv­no si totiž paten­to­va­li ver­ti­kál­ne indo­oro­vé záh­ra­dy, kto­ré sú schop­né na plo­che jed­nej osmi­ny akru vypro­du­ko­vať až šest­násť akrov potra­vín.

Špe­ciál­na tech­no­ló­gia spo­loč­nos­ti Urban Pro­du­ce dovo­ľu­je obrov­ské­mu množ­stvu rast­lín vyklí­čiť vo vnút­ri budo­vy, bez toho, aby na ne ako­koľ­vek vplý­va­li zme­ny von­kaj­šie­ho poča­sia. Záves­ný sys­tém „hoj­dá“ rast­lin­ky tak, aby sa k nim dosta­lo čo naj­viac čerstvé­ho vzdu­chu, vody a potreb­ných živín. Rast­li­ny tak môžu vyras­tať sku­toč­ne v ide­ál­nych pod­mien­kach. Dokon­ca sa nemu­sia obá­vať ani hmy­zu, kto­rý by ich napá­dal.

Spo­loč­nosť sa vyjad­ri­la, že na ich rast spot­re­bu­je o 90% menej vody a o 80% menej pri­da­ných živín v porov­na­ní s kon­venč­ným far­már­če­ním. Ďal­šou obrov­skou výho­dou tak­to vypes­to­va­ných rast­lín, je aj fakt, že vďa­ka kon­tro­lo­va­né­mu pro­stre­diu nepot­re­bu­jú žiad­ne pes­ti­cí­dy a her­bi­cí­dy. Mys­lím, že tomu­to fak­tu sa pote­šia naj­mä všet­ci zás­tan­co­via orga­nic­kých bio-potra­vín.

Urban-Produce-Indoor-Vertical-Garden-Shelves-1020x610

Ed Hor­ton, pre­zi­dent a výkon­ný ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Urban Pro­du­ce sa vyjad­ril nasle­dov­ne: Od pred­sta­ve­nia tej­to tech­no­ló­gie sme zazna­me­na­li obrov­ský záu­jem o jej využí­va­nie, čo je záro­veň požeh­na­ním, no aj výzvou do budúc­na. Za posled­ných šesť mesia­cov našu spo­loč­nosť nav­ští­vi­li líd­ri poľ­no­hos­po­dár­stva z troch roz­diel­nych kra­jín, kto­rí pre­ja­vi­li o ver­ti­kál­ne indo­oro­vé záh­ra­dy nesmier­ny záu­jem.“ Vyná­lez spo­loč­nos­ti sa sku­toč­ne teší obrov­ské­mu záuj­mu, či už súkrom­ní­kov ale­bo líd­rov poľ­no­hos­po­dárs­tiev rôz­nych kra­jín.

Urban-Produce-Vertical-Garden-Close-Up-1020x610

Také­to špe­ciál­ne záh­ra­dy sú využi­teľ­né na mies­tach, kde sa nachá­dza veľ­ký počet ľudí, ako napr. hote­ly ale­bo zábav­né par­ky. Dokon­ca aj vojen­ské základ­ne môže ťažiť z ich výhod a mať tak nablíz­ku záso­bu čerstvých a orga­nic­kých potra­vín. Tran­s­port takých­to záh­rad nie je vôbec nároč­ný, pre­to si ich armá­da bude môcť dovo­liť prak­tic­ky vša­de.

Indo­oro­vé záh­ra­dy budú v budúc­nos­ti zna­me­nať aj zvý­še­nie počtu voľ­ných pra­cov­ných miest, tak­že pris­pe­jú k zní­že­niu neza­mest­na­nos­ti v rôz­nych oblas­tiach sve­ta. Tak­tiež sa rapíd­ne zní­žia nákla­dy a eko­lo­gic­ká sto­pa, kto­ré si vyža­du­je dovoz potra­vín z ďale­ka. Udr­ža­teľ­né pes­to­va­nie zdra­vých potra­vín, kto­ré šet­rí pries­tor, je jedi­ným spô­so­bom ako vyrie­šiť čoraz väč­ší prob­lém s hla­do­mo­rom na sve­te. Urban Pro­du­ce je pre­to, pod­ľa náš­ho názo­ru, prá­ve tou spo­loč­nos­ťou, z kto­rej by si všet­ci mali brať prí­klad. Dúfaj­me pre­to, že sa táto tech­no­ló­gia sku­toč­ne uchy­tí, zdo­ko­na­lí a bude zave­de­ná vša­de, kde to len bude mož­né.

Zdroj: inhabitat.com, zdroj foto­gra­fií: inhabitat.com

Pridať komentár (0)