VIDEO: Ver­ti­kálna záh­rada vypro­du­kuje na malej plo­che obrov­ské množ­stvo jedla

Michal Ondro / 21. mája 2016 / Startupy

Nedos­ta­tok jedla, málo obrá­ba­teľ­nej pôdy a mra­zivé zimné mesiace, toto všetko sú pre­kážky, pred kto­rými sto­jíme pri snahe o nakŕ­me­nie celej popu­lá­cie ľud­skej rasy. Spo­loč­nosť Urban Pro­duce je na naj­lep­šej ceste k napl­ne­niu tohto sme­lého cieľa. Nedávno si totiž paten­to­vali ver­ti­kálne indo­orové záh­rady, ktoré sú schopné na plo­che jed­nej osminy akru vypro­du­ko­vať až šest­násť akrov potra­vín.

Špe­ciálna tech­no­ló­gia spo­loč­nosti Urban Pro­duce dovo­ľuje obrov­skému množ­stvu rast­lín vyklí­čiť vo vnútri budovy, bez toho, aby na ne ako­koľ­vek vplý­vali zmeny von­kaj­šieho poča­sia. Závesný sys­tém „hojdá“ rast­linky tak, aby sa k nim dostalo čo naj­viac čerstvého vzdu­chu, vody a potreb­ných živín. Rast­liny tak môžu vyras­tať sku­točne v ide­ál­nych pod­mien­kach. Dokonca sa nemu­sia obá­vať ani hmyzu, ktorý by ich napá­dal.

Spo­loč­nosť sa vyjad­rila, že na ich rast spot­re­buje o 90% menej vody a o 80% menej pri­da­ných živín v porov­naní s kon­venč­ným far­már­če­ním. Ďal­šou obrov­skou výho­dou takto vypes­to­va­ných rast­lín, je aj fakt, že vďaka kon­tro­lo­va­nému pro­stre­diu nepot­re­bujú žiadne pes­ti­cídy a her­bi­cídy. Mys­lím, že tomuto faktu sa pote­šia najmä všetci zás­tan­co­via orga­nic­kých bio-potra­vín.

Urban-Produce-Indoor-Vertical-Garden-Shelves-1020x610

Ed Hor­ton, pre­zi­dent a výkonný ria­di­teľ spo­loč­nosti Urban Pro­duce sa vyjad­ril nasle­dovne: Od pred­sta­ve­nia tejto tech­no­ló­gie sme zazna­me­nali obrov­ský záu­jem o jej využí­va­nie, čo je záro­veň požeh­na­ním, no aj výzvou do budúcna. Za posled­ných šesť mesia­cov našu spo­loč­nosť nav­ští­vili lídri poľ­no­hos­po­dár­stva z troch roz­diel­nych kra­jín, ktorí pre­ja­vili o ver­ti­kálne indo­orové záh­rady nesmierny záu­jem.“ Vyná­lez spo­loč­nosti sa sku­točne teší obrov­skému záujmu, či už súkrom­ní­kov alebo líd­rov poľ­no­hos­po­dárs­tiev rôz­nych kra­jín.

Urban-Produce-Vertical-Garden-Close-Up-1020x610

Takéto špe­ciálne záh­rady sú využi­teľné na mies­tach, kde sa nachá­dza veľký počet ľudí, ako napr. hotely alebo zábavné parky. Dokonca aj vojen­ské základne môže ťažiť z ich výhod a mať tak nablízku zásobu čerstvých a orga­nic­kých potra­vín. Tran­s­port takýchto záh­rad nie je vôbec náročný, preto si ich armáda bude môcť dovo­liť prak­ticky všade.

Indo­orové záh­rady budú v budúc­nosti zna­me­nať aj zvý­še­nie počtu voľ­ných pra­cov­ných miest, takže pris­pejú k zní­že­niu neza­mest­na­nosti v rôz­nych oblas­tiach sveta. Tak­tiež sa rapídne zní­žia náklady a eko­lo­gická stopa, ktoré si vyža­duje dovoz potra­vín z ďaleka. Udr­ža­teľné pes­to­va­nie zdra­vých potra­vín, ktoré šetrí pries­tor, je jedi­ným spô­so­bom ako vyrie­šiť čoraz väčší prob­lém s hla­do­mo­rom na svete. Urban Pro­duce je preto, podľa nášho názoru, práve tou spo­loč­nos­ťou, z kto­rej by si všetci mali brať prí­klad. Dúfajme preto, že sa táto tech­no­ló­gia sku­točne uchytí, zdo­ko­nalí a bude zave­dená všade, kde to len bude možné.

Zdroj: inhabitat.com, zdroj foto­gra­fií: inhabitat.com

Pridať komentár (0)