Video­P­re­maky

Richard Bednár / 10. máj 2014 / Tools a produktivita

Tento týž­deň ma zau­jalo nie­koľko videí. Ten­to­krát ide o viac rôz­nych tém — od plá­no­va­cej apli­ká­cie, cez kva­litný mat­rac na spa­nie až po reklamu nadá­cie.

SWI­PES

Ak si chcete jed­no­du­cho upra­tať vaše povin­nosti, odpo­rú­čam apli­kácu Swi­pes. Jed­no­du­chá a pre­hľadná.

Cas­per

Milu­jete spá­nok? A neviete si vybrať ten najv­hod­nejší mat­rac? Tento si zami­lu­jete. Tak to aspoň tvrdí star­tup Cas­per.

Nano Nails

Diev­čatá, gelové nechty a doty­kové disp­leje. Kom­bi­ná­cia zdan­livo nezlú­či­telná. Po zhliad­nutí nasle­dov­ného videa zme­níte názor.

CNA Spe­a­king Exchange

Viete tro­chu po anglicky a radi by ste sa zlep­šili? Ide­álne v roz­ho­vore s native spík­rom? Jazy­ková škola CNA pri­niesla zau­jí­mavý kon­cept. Na jed­nej strane našla star­ších ľudí, ktorí majú veľa život­ných skú­se­ností a majú nám čo pove­dať, a na strane dru­hej mlá­dež, ktorá sa chce zdo­ko­na­liť v jazyku a záro­veň sa môže niečo naučiť. 

ANAR Foun­da­tion

Špa­niel­ska kam­paň zame­raná proti týra­niu detí je rea­li­zo­vaná tak, aby ju vní­mali iba tí naj­menší. Bola vytvo­rená pre nezis­kovú orga­ni­zá­ciu ANAR Foun­da­tion (Aid to Chil­dren and Ado­les­cent). 

foto: static4.businessinsider.com

Pridať komentár (0)