Video­týž­dňovka

Richard Bednár / 4. máj 2014 / Tech a inovácie

Sú star­tupy, ktoré je lep­šie opí­sať. Ale nie­ktoré jed­no­du­cho treba vidieť. Preto vznikla video­ví­ken­dovka. Pra­jem vám prí­jemné poze­ra­nie plné inšpi­rá­cie.

Neve­ríte, že star­tup môže vznik­núť kde­koľ­vek? Naprí­klad na trhu s vešiakmi? Firma Cliq is Here jeden má. Aj keď rie­še­nie je tro­chu drah­šie. 

Led svetlá pri­niesli do domác­ností fareb­nosť. Firma m!Qbe vytvo­rila jed­no­du­chý ovlá­dač, s pomo­cou kto­rého by ich doká­zali ovlá­dať aj aj starší ľudia. Momen­tálne hľadá inves­tí­cie na Indie­gogo. Ešte chýba niečo cez 100 000 dolá­rov.

Pri pre­hľa­dá­vaní inter­netu nará­žam často na zau­jí­mavé videá, články, foto­gra­fie alebo citáty. Keby sa tak dali jed­no­du­cho chy­tiť a nie­kam hodiť… Vlasne, mys­lím, že prog­ram Drag­dis by mohol byť rie­še­ním.

foto: i1.ytimg.com

Pridať komentár (0)