Vieme, koľko bude stáť úplne nový TOP GEAR!

Martin Kráľ / 2. september 2015 / Tools a produktivita

Bris­tký gigant BBC musí po odha­lení roz­počtu len bled­núť závis­ťou. Ama­zon pro­jektu verí natoľko, že na neho uvoľ­nil neuve­ri­teľ­ných 227 mili­ó­nov eur.

To, že Top Gear, naj­sle­do­va­nej­šia moto­ris­tická relá­cia všet­kých dôb skon­čil už dávno viete. Bez­pro­stredne po ozná­mení konca sa začali obja­vo­vať špe­ku­lá­cie o tom, či vôbec a ak, tak v akej podobe bude seriál pokra­čo­vať. Našťas­tie sa máme na čo tešiť. Brit­ská tele­ví­zia BBC, ktorá sa s Jere­mym Clark­so­nom ukon­čila spo­lu­prácu plá­nuje s pôvod­ným Top Gea­rom pokra­čo­vať, avšak v inom obsa­dení. To nie je až tak zau­jí­mavá spáva, pre­tože pôvod­ných kva­lít pôjde len veľmi ťažko dosiah­nuť. Oveľa pote­šu­jú­cej­šie je, že tro­j­ica Clark­son, Ham­mond a May budú mať svoju show vďaka spo­lu­práci so spo­loč­nos­ťou Ama­zon. Síce pod iným náz­vom, no iste sa máme na čo tešiť. A už aj vieme, čo bude celé divadlo stáť!

Clarkson Hammond May

BBC SA MÔŽE NECHAŤ STR­ČIŤ!

Bris­tký gigant musí po odha­lení roz­počtu len bled­núť závis­ťou. Ama­zon pro­jektu verí natoľko, že na neho uvoľ­nil neuve­ri­teľ­ných 227 mili­ó­nov eur. Pro­jekt má mať 3 série, na jednu epi­zódu, ktorá bude mať pri­bližne hodinu čis­tého času tak pri­padá roz­po­čet 6,3 mili­óna eur. A to ozaj nie je málo! Nuž a ple­sať môžu aj mode­rá­tori, mini­málne po finanč­nej stránke idú do lep­šieho. Jeremy Clark­son, ktorý sa vo veľ­kej miere zaslú­žil o zno­vuz­ro­de­nie série v BBC zará­bal ročne 1 milión libier. Po novom si má údajne polep­šiť na 10 mili­ó­nov libier ročne, to je 10-násobný nárast! Biedu nebude trieť ani Ham­mond a May, ich ročný hono­rár by mal pred­sta­vo­vať pri­bližne 7,2 mili­óna libier. Nový „Top Gear“ bude mať na sta­rosti aj Andy Wil­man, pro­du­cent pôvod­nej série, ktorý vždy stál verne pri Clark­so­novi v jeho začiat­koch. Podľa čísiel sa máme naozaj na čo tešiť, už sa nevieme doč­kať prvých výsled­kov.

Clarkson Hammond May

BBC OSTALI LEN OČI PRE PLAČ

Tele­ví­zia BBC už vopred avi­zo­vala, že Top Gear bude pokra­čo­vať, hlav­ným mode­rá­to­rom bude Chris Evans. Ten ale ešte nemá svo­jich spo­lu­mo­de­rá­to­rov, navyše tu je ešte jeden prob­lém. Ďal­šia séria mala pôvodne začať na jar budú­ceho roku, dovtedy má ale Chris Evans ešte jednu platnú zmluvu a návrat Top Gearu z dielne BBC je tak reálny možno nie­kedy v dru­hej polo­vici roku 2016. Je ale tak­mer isté, že sle­do­va­nosť nebude sia­hať ani po členky Top Gearu s Clark­so­nom, Ham­mon­dom a Mayom. Aspoň že my o nich neprí­deme a ame­rický Ama­zon budeme mať o niečo viac v láske.

Clarkson Hammond MayClarkson Hammond MayClarkson Hammond May
Zdroj: autobazar.eu
Pridať komentár (0)