Vieš, kto oblieka sve­to­vých cyk­lis­tov? Predsa slo­ven­ský Púchov!

Martin Bohunický / 24. apríla 2016 / Business

Názov Isa­dore Appa­rel síce neznie moc slo­ven­sky, no ak sa pozrieš pod povrch, zis­tíš, že zod­po­ved­nosť za ňu majú dvaja špič­koví slo­ven­skí cyk­listi.

Bra­tia Velit­sovci — Peter a Mar­tin nie sú žiadne béčka, alebo rých­lok­va­sení pod­ni­ka­te­lia, ktorí by išli do nie­čoho, o čom nemajú ani šajnu. Obaja mali tú česť zúčast­niť sa aj najp­res­tíž­nej­ších cyk­lis­tic­kých pre­te­kov Tour de France a Peter je aj maj­strom sveta v tímo­vej časovke. Keďže skú­se­ností s cyk­lis­ti­kou majú dosť a obaja veľmi dobre vedia, čo cyk­lista potre­buje, roz­hodli sa zalo­žiť vlastnú značku. Dnes sa špič­kové cyk­lis­tické oble­če­nie a rôzne kva­litné dopl­nky šijú v Púchove, v zná­mej Makyte.

Takže tu máme dvoch Slo­vá­kov, kva­litný výro­bok a šitie v slo­ven­skej fab­rike. To znie priam doko­nale, nie? Sme nad­šení, že bra­tia Velit­sovci uká­zali istý druh “lokal­pat­ri­otizmu” a v našich pod­mien­kach vznikla značka s obrov­ským poten­ciá­lom, ktorá šíri dobré meno našej kra­jiny do celého sveta.

Ale dosť rečí. V rámci mar­ke­tingu okolo značky záso­bujú bra­tia blog svo­jej značky aj mno­hými uni­kát­nymi foto­gra­fiami z cyk­lis­tic­kých výle­tov. Tak sa poko­chaj.

163334267241910-1344529149

zdroj foto­gra­fií: Isa­dore Appa­rel blog

Pridať komentár (0)