Vieš, kto oblie­ka sve­to­vých cyk­lis­tov? Pred­sa slo­ven­ský Púchov!

Martin Bohunický / 24. apríla 2016 / Business

Názov Isa­do­re Appa­rel síce neznie moc slo­ven­sky, no ak sa pozrieš pod povrch, zis­tíš, že zod­po­ved­nosť za ňu majú dva­ja špič­ko­ví slo­ven­skí cyk­lis­ti.

Bra­tia Velit­sov­ci — Peter a Mar­tin nie sú žiad­ne béč­ka, ale­bo rých­lok­va­se­ní pod­ni­ka­te­lia, kto­rí by išli do nie­čo­ho, o čom nema­jú ani šaj­nu. Oba­ja mali tú česť zúčast­niť sa aj najp­res­tíž­nej­ších cyk­lis­tic­kých pre­te­kov Tour de Fran­ce a Peter je aj maj­strom sve­ta v tímo­vej časov­ke. Keď­že skú­se­nos­tí s cyk­lis­ti­kou majú dosť a oba­ja veľ­mi dob­re vedia, čo cyk­lis­ta potre­bu­je, roz­hod­li sa zalo­žiť vlast­nú znač­ku. Dnes sa špič­ko­vé cyk­lis­tic­ké oble­če­nie a rôz­ne kva­lit­né dopl­n­ky šijú v Púcho­ve, v zná­mej Maky­te.

Tak­že tu máme dvoch Slo­vá­kov, kva­lit­ný výro­bok a šitie v slo­ven­skej fab­ri­ke. To znie priam doko­na­le, nie? Sme nad­še­ní, že bra­tia Velit­sov­ci uká­za­li istý druh “lokal­pat­ri­otiz­mu” a v našich pod­mien­kach vznik­la znač­ka s obrov­ským poten­ciá­lom, kto­rá šíri dob­ré meno našej kra­ji­ny do celé­ho sve­ta.

Ale dosť rečí. V rám­ci mar­ke­tin­gu oko­lo znač­ky záso­bu­jú bra­tia blog svo­jej znač­ky aj mno­hý­mi uni­kát­ny­mi foto­gra­fia­mi z cyk­lis­tic­kých výle­tov. Tak sa poko­chaj.

163334267241910-1344529149

zdroj foto­gra­fií: Isa­do­re Appa­rel blog

Pridať komentár (0)