Villo.in: Vilo je, sku­točne in

Ráchel Matušková / 22. október 2014 / Tools a produktivita

Aj keď roz­ho­vor pre­bie­hal v pod­ve­čer­ných hodi­nách, v ate­li­éri, kde boli prí­tomní všetci čle­no­via tímu, sa pilne pra­co­valo. Na moje otázky sta­točne odpo­ve­dali Zuzka a Mirka a tu je náš roz­ho­vor, počas, kto­rého nám spo­loč­nosť robil aj Villo.

Villo.in je star­tup, ktorý fun­guje, od roku 2013 a venuje sa oblasti det­ského funkč­ného nábytku. Zámerne zdô­raz­ňujú, že vyrá­bajú len funkčný náby­tok a nie hračky, z dôvodu, že na výrobu hra­čiek by museli mať špe­ciálnu licen­ciu. Náby­tok, ktorý navrhujú, sa dá využiť na viac spô­so­bov a je isté, že deti vždy posunú hra­nicu využi­teľ­nosti o levej ďalej. Naprí­klad Veľ­ryba Vilma sa dá pou­žiť ako polička, bun­ker, ako tabu­retka na sede­nie bez ope­radla, ale aj ako pohodlné kreslo aj s mož­nos­ťou opre­tia chrbtu.

Tím Villo tvo­ria dizaj­néri Soňa Otiep­ková a Števo Sta­rin­ský, o komu­ni­ká­ciu s verej­nos­ťou sa stará Zuzka Krná­čová, Andrej Cop­lák hľadá dodá­va­te­ľov a Mirka Kubaská sa venuje výberu mate­riá­lov. Dôle­ži­tým čle­nom tímu a záro­veň mas­ko­tom je hnedý jaz­ve­čík Villo, ktorý ma vítal pri dve­rách jed­ného z ate­li­é­rov v Cver­novke, v kto­rom sídli star­tup Villo.in. Vil­láci majú pri svo­jom ate­li­éri aj sklad, v kto­rom na svo­jich spo­koj­ných maji­te­ľov čaká Veľ­ryba Vilma, Vták Gabo a tiež Pán Kobe­rec aj s kamo­šom Pánom Hexa­gó­nom a Mons­te­ráci.

Vil­láci si zakla­dajú na kva­lite pou­ži­tých mate­riá­lov, tvr­dia, že netvo­ria náby­tok na rok či dva, ale mini­málne na obdo­bie celého det­stva. Odol­nosť Veľ­ryby Vilmy som vyskú­šala na vlast­nej koži a potvr­dzu­jem, že zne­sie veľa. Vták Gabo je vyro­bený z moli­tanu, ktorý je dosta­točne pevný aby pohodlne a bez zmeny tvaru udr­žal aj dospe­láka a pri­tom nie je tak tvrdý aby zra­nil dieťa. Pán Kobe­rec je taký cha­me­león medzi kober­cami, a je len na zákaz­ní­kovi do akého tvaru a vzo­rov ho zamas­kuje.

Aké boli začiatky Villo.in? Kde vznikla prvá myš­lienka?

M (Mirka): Nápad bol Šte­vov a Andre­jov, ktorí videli prvotný pokus o veľ­rybu, ktorá bola v Cver­novke dosť dlho umiest­nená, a aj iní ľudia ju videli a mali o ňu záu­jem, tak im napadlo, že taký hravý náby­tok pre deti na slo­ven­skom trhu ešte nie je.

Z (Zuzka): Mirka sa hanbí pove­dať, ale ten prvý pokus veľ­ryby uro­bila ona ako dar­ček pre jej kama­rátku.

M: Tak tá pôvodná veľ­ryba vyze­rala úplne inak ako teraj­šia Vilma.

Ako ďalej pre­bie­halo for­mo­va­nie tímu?

Z: Poznali sme sa už pred zalo­že­ním Villo.in, stre­tá­vali sme sa spolu v týchto pries­to­roch pra­vi­delne aj pred­tým, každý sme tu pra­co­vali na svo­jich pro­jek­toch. Poznáme sa v pod­state už zo škol­ských a intrá­ko­vých čias. Potom sme sa tak nejak dali do kopy kvôli Vil­lovi a roz­de­lili sme si medzi sebou úlohy, každý si zobral na sta­rosť inú oblasť, aby sme nero­bili všetci to isté, aby sa naše čin­nosti vzá­jomne dopĺňali, aby nám to pekne fičalo.

Nefun­guje medzi Vami zatiaľ ponor­ková cho­roba, keď trá­vite spolu veľa času?

Z: My zase nie sme až tak často spolu, lebo každý z nás má okrem Villa aj nejakú inú prácu. Mirka sem chodí po veče­roch, ja tiež. Soňa, Števo a Andrej, ktorí tu síce pra­cujú, sú tu aj cez deň, ale robia na úplne iných pro­jek­toch. Kvôli Vil­lovi sa stre­tá­vame ope­ra­tívne po veče­roch keď treba a nemáme to všetci ako full time job.

Ako prvá bola teda vo Vašom port­fó­liu Vilma?

Z: Áno

A potom? Ako pri­bú­dali pro­dukty ďalej?

M: Potom to bol Vtá­čik Gabo a simul­tánne sa ešte pra­co­valo aj na Pánovi Kober­covi.

Z: Potom pri­budli Mons­te­ráci, kto­rých pre nás uro­bila Zuzka Šišov­ská, dizaj­nérka, ktorá ich navrhla, aj ich vyrába a dohodli sme s ňou, že to dáme do nášho port­fó­lia. A ďal­šie pro­dukty máme roz­ro­bené, ale zatiaľ nie sú finálne a pri­pra­vené na pre­daj.

Keď vyví­jate nové pro­dukty, skú­šate všetky na deťoch?

M: Využí­vame deti, ktoré behajú tu po chod­bách, tiež deti našich zná­mych, ktoré nás prídu nav­ští­viť. Potom máme dohodu s dvoma škôl­kami, kde ich tes­tu­jeme. Done­sieme naše pro­to­typy deťom do škôlky, poze­ráme na deti čo robia, pýtame sa ich či sa im páči.

Čo by ste ozna­čili za naj­dô­le­ži­tejší míľ­nik vo vašom fun­go­vaní, resp. čo bol odra­zový mos­tík, uda­losť pre ktorú ste sa roz­hodli, že to má zmy­sel a budete v tom pokra­čo­vať?

Z: My fun­gu­jeme len niečo vyše roka a prvé vizu­ali­zá­cie pro­duk­tov vzni­kali len v lete minu­lého roku, a kým sme vyrie­šili všetky prob­lémy s výro­bou, o kto­rých sme ani netu­šili, že nastanú, tak to trvalo dosť dlho. Ďal­ším dôvo­dom je, že to nikto nemá ako full time job, tak nej­deme dopredu veľmi rýchlo, že by sme sa sebou mali taký významný krok, kedy sme si pove­dali, toto bude riadny biz­nis, ale veríme že raz to bude a dúfame, že takáto uda­losť príde.

M: Dôle­ži­tou uda­los­ťou bola účasť na podu­jatí Dizajn week, ktorá nás popoh­nala k dokon­če­niu rozp­ra­co­va­ných pro­duk­tov, keďže sme mali pri­pra­venú len veľ­rybu. Tak to bolo také kla­divo nad našimi hla­vami, že musíme rýchlo niečo robiť.

Akých súťaží ste sa zúčast­nili?

Z: Pod­ni­ka­teľ­ský nápad roka, minulý rok 2013, tam sme vyhrali Pod­ni­ka­teľ­ský nápad pre Bra­ti­slavu. Potom sme sa zúčast­nili Busi­ness Idea od Tat­ra­banky, kde sme zís­kali grant 5000 EUR. Ďalej Mladý ino­va­tívny pod­ni­ka­teľ, kde sme vyhrali Cenu prvej Dámy Slo­ven­skej repub­liky, od kto­rej sme zís­kali vázu.

Akým spô­so­bom oslo­vu­jete zákaz­ní­kov, a na ktorú formu komu­ni­ká­cie rea­gujú naj­lep­šie?

Z: Toto je dobrá otázka, lebo my skú­šame rôzne kanály ako zákaz­ní­kov oslo­viť a ako naj­lep­šie dodať pro­dukty. Začí­nali sme s tým, že budeme mať len vlastnú web stránku, cez ktorú to budeme pre­dá­vať. Keďže do web stránky treba inves­to­vať nemalé peniaze, hlavne do mar­ke­tingu, aby ju vôbec nie­kto poznal, ktoré my samoz­rejme nemáme, tak sme sa roz­hodli, že ideme to skú­siť aj iným spô­so­bom. Roko­vali sme s via­ce­rými pre­daj­ňami nábytku, kde sme zis­tili, že marže sú nepri­me­rane vysoké a naše ceny by sme museli nie­koľ­ko­krát zvý­šiť. Momen­tálne máme pro­dukty na sashe.sk a etsy.com, máme ich tam ešte len krátko, čiže momen­tálne tes­tu­jeme tieto kanály a sna­žíme sa ich roz­be­hnúť. Stále sme v pro­cese vývoja a výberu, a skú­šame s hes­lom, čo nás neza­bije to nás posilní.

Aké máte plány so slo­ven­ským trhom, najmä s ohľa­dom na ceny?

Z: Sna­žíme sa našu čin­nosť rie­šiť medzi­ná­rodne, keďže por­tály cez ktoré môžeme pre­dá­vať sú medzi­ná­rodné a nie sú určené len pre jednu kon­krétnu kra­jinu. Tak čakáme, z kto­rej kra­jiny budeme mať naj­viac ohla­sov. Na etsy.com máme pro­dukty len dva alebo tri týždňe, tak sme zve­daví na záu­jem.

Ako hľa­dáte vhod­ných dodá­va­te­ľov a výrob­cov?

M: Dodá­va­te­ľov a výrob­cov hľa­dáme podľa typu pro­duktu a najmä podľa mate­riá­lov, ktoré chceme aby boli pou­žité, hľa­dáme ich na inter­nete. Hlavne sa sna­žíme využí­vať slo­ven­ské alebo čo najb­liž­šie slo­ven­ským fir­mám. Zatiaľ sme mali len slo­ven­ské alebo české firmy. Väč­ši­nou sú ochotné s nami komu­ni­ko­vať a spo­lu­pra­co­vať len malé firmy, keďže pre väč­ších výrob­cov nie je zau­jí­mavá výroba pro­to­typu resp. malého počtu kusov. Aktu­álne spo­lu­pra­cu­jeme s pia­timi výrob­cami.

Koho pova­žujte za svojho naj­väč­šieho kon­ku­renta?

Z: veľmi ťažko odpo­ve­dať na takúto otázku, keďže 3% odvet­via pat­ria trom veľ­kým výrob­com, medzi, kto­rých patrí aj IKEA a v zvyš­ných 97% bojujú malí výrob­co­via. Nedá sa pove­dať, kto je naj­väč­ším kon­ku­ren­tom, nemô­žeme pove­dať, že naprí­klad IKEA je naj­väč­ším kon­ku­ren­tom, keďže my sa sna­žíme oslo­viť úplne inú cie­ľovú sku­pinu.

Prečo by si zákaz­ník mal vybrať práve Vás?

Z: Každý náš pro­dukt je mul­ti­funkčný, ktorý pri­ne­sie aj inú hod­notu ako tú, že to nie­kde v rohu izby stojí a zava­dzia.

M: Tiež mate­riály, ktoré sú pou­žité v našich pro­duk­toch, nie sú dove­zená naprí­klad z Číny a neob­sa­hujú toxické a nebez­pečné látky, naše mate­riály sú úplne bez­pečné pre deti.

Ako vidíte budúc­nosť Villo.in?

Z: Budúc­nosť je vo hviez­dach J Zatiaľ skú­šame hľa­dáme naj­lep­šie cesty, pri­pra­vu­jeme nové pro­dukty. Pýtame sa ľudí čo by si pred­sta­vo­vali. Zatiaľ sme išli ces­tou, keď my sme si vymys­leli niečo a potom sme tes­to­vali, teraz by sme chceli od ľudí chceli počuť čo by asi chceli.

Ako vidíte budúc­nosť celého odvet­via, v kto­rom pôso­bíte?

Z: To by sme veľmi chceli vedieť pred­ví­dať J Neoča­ká­vame, že IKEA skra­chuje, ale mys­líme, že už aj v dneš­nej dobe si viac ľudí môže dovo­liť mať doma niečo pré­mi­ovej­šie a dizaj­nové.

M: Mys­lím, že stále ras­tie sku­pina ľudí, kto­rým záleží na pou­ži­tých mate­riá­loch, kto­rým ide o kva­litu, a nie len o nízku cenu.

Keď sa stret­nete s cudzími ľuďmi spoz­ná­vajú Villo.in?

Z: Áno, cel­kom sa chy­tajú ľudia. Naj­viac nás verej­nosť pozná z prin­to­vých médií, v kto­rých boli o nás články.

A čo vlastne zna­mená názov Villo.in? No predsa vec jasnú ako facka, že Villo je in.

Ďaku­jem veľmi pekne za roz­ho­vor a držím palce v ďal­ších akti­vi­tách, ktoré Villo.in pri­pra­vuje.

Pridať komentár (0)