Vir­gin Galac­tic koneč­ne zís­ka­la licen­ciu na pre­pra­vu turis­tov do ves­mí­ru

Dárius Polák / 16. augusta 2016 / Tech a inovácie

Spo­loč­nosť Vir­gin Galac­tic zís­ka­la svo­ju prvú ope­ra­tív­nu licen­ciu, kto­rá jej umož­ní pou­ží­vať ves­mír­ne lode Spa­ceS­hipT­wo na komerč­né úče­ly — pokiaľ spl­nia potreb­né kri­té­ria.

Zna­me­ná to, že spo­loč­nosť brit­ské­ho miliar­dá­ra Richar­da Bran­so­na bude môcť čosko­ro pre­pra­vo­vať turis­tov do ves­mí­ru ako vôbec úpl­ne prvá súkrom­ná spo­loč­nosť.

Ude­le­nie licen­cie ope­rá­to­ra je význam­ný miľ­ník pre Vir­gin Galac­tic, keď­že ide o prvý taxi test našej novej ves­mír­nej ľode. Hoci máme pred sebou veľ­ké množ­stvo prá­ce s úpl­ným tes­to­va­ním ves­mír­nej lode, verím, že náš tím je na túto výzvu plne pri­pra­ve­ný,” pove­dal Mike Moses, seni­or vicep­re­zi­dent Vir­gin Galac­tic.

VirginGalacticHeader_1024

foto: sciencealert.com

Okrem toho, že licen­cia umož­ňu­je lety do ves­mí­ru legál­ne, dik­tu­je aj pod­mien­ky potreb­né spl­niť ešte pred­tým, než Vir­gin Galac­tic umož­ní aké­mu­koľ­vek pasa­žie­ro­vi nastú­piť na Spa­ceS­hipT­wo. Tie­to pod­mien­ky zahŕňa­jú potreb­ný stav hard­vé­ru a soft­vé­ru s ich násled­ným otes­to­va­ním pro­stred­níc­tvom letu a odo­sla­ním výsled­kov Fede­rál­nej admi­nis­trá­cia letec­tva Spo­je­ných štá­tov.

Ako­náh­le bude všet­ko v poriad­ku, Spa­ceS­hipT­wo — ves­mír­na loď navr­hnu­tá pre dvoch pilo­tov a šesť pasa­žie­rov, vyne­sie pasa­žie­rov dosť vyso­ko na to aby moh­li vidieť našu pla­né­tu Zem. Ten­to ves­mír­ny turiz­mus sa v pod­sta­te ani tak moc nelí­ši od mode­lu spo­loč­nos­ti Blue Ori­gins, ďal­šej súkrom­nej ves­mír­nej spo­loč­nos­ti pat­ria­cej CEO Ama­zo­nu Jef­fo­vi Bez­o­so­vi. Blue Ori­gins chce tak­tiež posie­lať boha­tých zákaz­ní­kov na okraj atmo­sfé­ry so zno­vu pou­ži­teľ­ný­mi loďa­mi.

CbrJOyUUAAEEUsW

foto: Twitter/Virgin Galac­tic

Sme tu, pre­to­že verí­me, že sme pre­d­vo­jom nové­ho ves­mír­ne­ho prie­mys­lu, kto­rý defi­nu­je budúc­nosť obja­vo­va­nia a našim cie­ľom je umož­niť ves­mír viac prí­stup­ným pre viac ľudí a viac úče­lov,” vysvet­ľu­je Vir­gin Galac­tic na svo­jej web­strán­ke.

Ani jed­na zo spo­loč­nos­tí Blue Ori­gin ale­bo Vir­gin Galac­tic nemá koneč­ný dátum prvé­ho ofi­ciál­ne­ho komerč­né­ho letu kvô­li tomu, že im ostá­va ešte veľ­mi veľa tes­to­va­nia. Novú licen­ciu dosta­lo Vir­gin Galac­tic dva roky potom, čo doš­lo k zly­ha­niu pri tes­to­va­com lete pri pou­ži­tí pred­chá­dza­jú­cej ver­zie Spa­ceS­hipT­wo, kto­rá explo­do­va­la nad Cali­for­ni­ou a pri výbu­chu zabi­la jed­né­ho pilo­ta a dru­hé­ho zra­ni­la.

V súčas­nos­ti sto­jí ves­mír­ny let od Vir­gin Galac­tic $250 000 dolá­rov a oko­lo 700 ľudí už stih­lo podať zálo­hu. Pre nás ostat­ných exis­tu­je nádej, že ak počas rokov vznik­ne takých­to spo­loč­nos­tí viac, tak cena kles­ne a umož­ní via­ce­rým ľuďom vidieť Zem z ves­mí­ru na vlast­né oči.

zdroj: sciencealert.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: fox40.com

Pridať komentár (0)