Vir­gin Galac­tic konečne zís­kala licen­ciu na pre­pravu turis­tov do ves­míru

Dárius Polák / 16. augusta 2016 / Tech a inovácie

Spo­loč­nosť Vir­gin Galac­tic zís­kala svoju prvú ope­ra­tívnu licen­ciu, ktorá jej umožní pou­ží­vať ves­mírne lode Spa­ceS­hipTwo na komerčné účely — pokiaľ spl­nia potrebné kri­té­ria.

Zna­mená to, že spo­loč­nosť brit­ského miliar­dára Richarda Bran­sona bude môcť čoskoro pre­pra­vo­vať turis­tov do ves­míru ako vôbec úplne prvá súkromná spo­loč­nosť.

Ude­le­nie licen­cie ope­rá­tora je významný miľ­ník pre Vir­gin Galac­tic, keďže ide o prvý taxi test našej novej ves­mír­nej ľode. Hoci máme pred sebou veľké množ­stvo práce s úpl­ným tes­to­va­ním ves­mír­nej lode, verím, že náš tím je na túto výzvu plne pri­pra­vený,” pove­dal Mike Moses, senior vicep­re­zi­dent Vir­gin Galac­tic.

VirginGalacticHeader_1024

foto: sciencealert.com

Okrem toho, že licen­cia umož­ňuje lety do ves­míru legálne, dik­tuje aj pod­mienky potrebné spl­niť ešte pred­tým, než Vir­gin Galac­tic umožní aké­mu­koľ­vek pasa­žie­rovi nastú­piť na Spa­ceS­hipTwo. Tieto pod­mienky zahŕňajú potrebný stav hard­véru a soft­véru s ich násled­ným otes­to­va­ním pro­stred­níc­tvom letu a odo­sla­ním výsled­kov Fede­rál­nej admi­nis­trá­cia letec­tva Spo­je­ných štá­tov.

Ako­náhle bude všetko v poriadku, Spa­ceS­hipTwo — ves­mírna loď navr­hnutá pre dvoch pilo­tov a šesť pasa­žie­rov, vyne­sie pasa­žie­rov dosť vysoko na to aby mohli vidieť našu pla­nétu Zem. Tento ves­mírny turiz­mus sa v pod­state ani tak moc nelíši od modelu spo­loč­nosti Blue Ori­gins, ďal­šej súkrom­nej ves­mír­nej spo­loč­nosti pat­ria­cej CEO Ama­zonu Jef­fovi Bez­o­sovi. Blue Ori­gins chce tak­tiež posie­lať boha­tých zákaz­ní­kov na okraj atmo­sféry so znovu pou­ži­teľ­nými loďami.

CbrJOyUUAAEEUsW

foto: Twitter/Virgin Galac­tic

Sme tu, pre­tože veríme, že sme pre­d­vo­jom nového ves­mír­neho prie­myslu, ktorý defi­nuje budúc­nosť obja­vo­va­nia a našim cie­ľom je umož­niť ves­mír viac prí­stup­ným pre viac ľudí a viac úče­lov,” vysvet­ľuje Vir­gin Galac­tic na svo­jej web­stránke.

Ani jedna zo spo­loč­ností Blue Ori­gin alebo Vir­gin Galac­tic nemá konečný dátum prvého ofi­ciál­neho komerč­ného letu kvôli tomu, že im ostáva ešte veľmi veľa tes­to­va­nia. Novú licen­ciu dostalo Vir­gin Galac­tic dva roky potom, čo došlo k zly­ha­niu pri tes­to­va­com lete pri pou­žití pred­chá­dza­jú­cej ver­zie Spa­ceS­hipTwo, ktorá explo­do­vala nad Cali­for­niou a pri výbu­chu zabila jed­ného pilota a dru­hého zra­nila.

V súčas­nosti stojí ves­mírny let od Vir­gin Galac­tic $250 000 dolá­rov a okolo 700 ľudí už stihlo podať zálohu. Pre nás ostat­ných exis­tuje nádej, že ak počas rokov vznikne takýchto spo­loč­ností viac, tak cena klesne a umožní via­ce­rým ľuďom vidieť Zem z ves­míru na vlastné oči.

zdroj: sciencealert.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: fox40.com

Pridať komentár (0)