Visi­obike: Hyb­ridný bicy­kel s jas­nou víziou

Dávid Hudák / 5. júna 2014 / Tech a inovácie

Cyk­lis­tická sezóna je už v plnom prúde. Zapĺňajú sa nie­len hrá­dze, dvoj­ko­le­sové „tátoše“ sa čoraz viac obja­vujú aj na ces­tách. Po vzore Holand­ska či škan­di­náv­skych kra­jín sa aj u nás postupne udo­mác­ňuje tento dopravný pros­trie­dok. Síce nie v takej miere, ale pod­zemné par­ko­viská v bra­ti­slav­ských biz­nis cen­trách sú pre mňa svet­lým sig­ná­lom.

Nepa­mä­tám si, že by sme vás od začiatku pôso­be­nia nášho por­tálu infor­mo­vali o star­tupe pochá­dza­jú­com z oblasti Bal­kánu. O tom, že dobré nápady sa rodia aj v týchto kon­či­nách, svedčí chor­vát­sky pro­jekt Visi­obike.

Ide o kom­bi­ná­ciu mecha­nic­kého a elek­tric­kého bicykla, kto­rého baté­riu môžete využiť naprí­klad pre kom­for­tnej­šie a rých­lej­šie zvlád­nu­tie stú­paní do kop­cov. Kon­štruk­cia je zlo­žená z kar­bó­no­vých vlá­kien, čo mu samoz­rejme zaru­čuje nízku hmot­nosť.

Ale v čom je ukrytá jeho vízia? Ako ináč, v hlbo­kej inte­rak­cii so smart­fó­nom.

Apli­ká­cia Visi­obike vám umožní odo­mknúť samotný bicy­kel, pozrieť aktu­álnu rých­losť, stav baté­rie, zme­niť režim za pomoci baté­rie, spus­tiť navi­gá­ciu a vďaka HD kamere ukry­tej pod sedad­lom dokonca sle­do­vať, čo alebo kto je za vami. GPS a GSM moduly vysie­lajú presnú polohu a infor­má­cie o bicykli, takže si môžete kedy­koľ­vek skon­tro­lo­vať jeho aktu­álnu polohu v prí­pade, že ste ochotný ho nie­komu poži­čať. Pri uvá­dza­cej cene pohy­bu­jú­cej sa na hra­nici 5 300 eur už neho­vo­ríme len o ochote, ale aj odvahe :)

Marko Matenda, tvorca myš­lienky a záro­veň milov­ník bicyk­lov, neza­bu­dol ani na bez­peč­nosť. Visi­obike sa môže popý­šiť kotú­čo­vými brz­dami, auto­ma­tic­kými bez­peč­nost­nými svet­lami a jedi­neč­nou fun­kciou troj­mi­nú­to­vého nahrá­va­nia, ktorá vám v prí­pade nehody pomôže odha­liť, čo sa vlastne stalo a možno určiť aj vin­níka. Vyšper­ko­va­ním bez­peč­nost­ného sys­tému je zabu­do­vaný núdzový alarm, ktorý auto­ma­ticky využije váš tele­fón na pri­vo­la­nie prvej pomoci. V sekunde sa tak môže stať aj vaším záchran­com. 

Marko sa spo­ločne so spo­lu­za­kla­da­te­ľom Zlat­kom Oda­kom ako väč­šina star­tu­pov vybral cro­wd­fun­din­go­vou ces­tou. Mne, ako odu­šev­ne­nému bike­rovi, zostáva už len zaže­lať cha­la­nom, aby sa im ich cieľ v podobe 180 000 eur poda­rilo včas napl­niť a mohli tak v decem­bri už naplno zasie­lať prvé kúsky. Ja si však ten kopec pekne vyšľa­pem!

Zdroje: visiobike.com, indiegogo.com, angel.co, eurosport.eu, coroflot.com 

Pridať komentár (0)