Visi­obi­ke: Hyb­rid­ný bicy­kel s jas­nou vízi­ou

Dávid Hudák / 5. júna 2014 / Tech a inovácie

Cyk­lis­tic­ká sezó­na je už v plnom prú­de. Zapĺňa­jú sa nie­len hrá­dze, dvoj­ko­le­so­vé „táto­še“ sa čoraz viac obja­vu­jú aj na ces­tách. Po vzo­re Holand­ska či škan­di­náv­skych kra­jín sa aj u nás postup­ne udo­mác­ňu­je ten­to doprav­ný pros­trie­dok. Síce nie v takej mie­re, ale pod­zem­né par­ko­vis­ká v bra­ti­slav­ských biz­nis cen­trách sú pre mňa svet­lým sig­ná­lom.

Nepa­mä­tám si, že by sme vás od začiat­ku pôso­be­nia náš­ho por­tá­lu infor­mo­va­li o star­tu­pe pochá­dza­jú­com z oblas­ti Bal­ká­nu. O tom, že dob­ré nápa­dy sa rodia aj v tých­to kon­či­nách, sved­čí chor­vát­sky pro­jekt Visi­obi­ke.

Ide o kom­bi­ná­ciu mecha­nic­ké­ho a elek­tric­ké­ho bicyk­la, kto­ré­ho baté­riu môže­te využiť naprí­klad pre kom­for­tnej­šie a rých­lej­šie zvlád­nu­tie stú­pa­ní do kop­cov. Kon­štruk­cia je zlo­že­ná z kar­bó­no­vých vlá­kien, čo mu samoz­rej­me zaru­ču­je níz­ku hmot­nosť.

Ale v čom je ukry­tá jeho vízia? Ako ináč, v hlbo­kej inte­rak­cii so smart­fó­nom.

Apli­ká­cia Visi­obi­ke vám umož­ní odo­mknúť samot­ný bicy­kel, pozrieť aktu­ál­nu rých­losť, stav baté­rie, zme­niť režim za pomo­ci baté­rie, spus­tiť navi­gá­ciu a vďa­ka HD kame­re ukry­tej pod sedad­lom dokon­ca sle­do­vať, čo ale­bo kto je za vami. GPS a GSM modu­ly vysie­la­jú pres­nú polo­hu a infor­má­cie o bicyk­li, tak­že si môže­te kedy­koľ­vek skon­tro­lo­vať jeho aktu­ál­nu polo­hu v prí­pa­de, že ste ochot­ný ho nie­ko­mu poži­čať. Pri uvá­dza­cej cene pohy­bu­jú­cej sa na hra­ni­ci 5 300 eur už neho­vo­rí­me len o ocho­te, ale aj odva­he :)

Mar­ko Maten­da, tvor­ca myš­lien­ky a záro­veň milov­ník bicyk­lov, neza­bu­dol ani na bez­peč­nosť. Visi­obi­ke sa môže popý­šiť kotú­čo­vý­mi brz­da­mi, auto­ma­tic­ký­mi bez­peč­nost­ný­mi svet­la­mi a jedi­neč­nou fun­kci­ou troj­mi­nú­to­vé­ho nahrá­va­nia, kto­rá vám v prí­pa­de neho­dy pomô­že odha­liť, čo sa vlast­ne sta­lo a mož­no určiť aj vin­ní­ka. Vyšper­ko­va­ním bez­peč­nost­né­ho sys­té­mu je zabu­do­va­ný núdzo­vý alarm, kto­rý auto­ma­tic­ky využi­je váš tele­fón na pri­vo­la­nie prvej pomo­ci. V sekun­de sa tak môže stať aj vaším záchran­com. 

Mar­ko sa spo­loč­ne so spo­lu­za­kla­da­te­ľom Zlat­kom Oda­kom ako väč­ši­na star­tu­pov vybral cro­wd­fun­din­go­vou ces­tou. Mne, ako odu­šev­ne­né­mu bike­ro­vi, zostá­va už len zaže­lať cha­la­nom, aby sa im ich cieľ v podo­be 180 000 eur poda­ri­lo včas napl­niť a moh­li tak v decem­bri už napl­no zasie­lať prvé kús­ky. Ja si však ten kopec pek­ne vyšľa­pem!

Zdro­je: visiobike.com, indiegogo.com, angel.co, eurosport.eu, coroflot.com 

Pridať komentár (0)