Víziu Applu o per­fekt­ných hodin­kách zni­čili chl­paté ruky

Tina Stremenová / 23. februára 2015 / Tech a inovácie

Pôvodne mali byť Apple Watch naj­žia­da­nej­ším zaria­de­ním pre moni­to­ro­va­nie zdra­via. Chceli v pres­nosti pre­ko­nať početnú kon­ku­ren­ciu a zme­rať priam nezme­ra­teľné. Žiaľ, prob­lé­mom sa uká­zali byť chý­ba­júce tech­no­ló­gie potrebné na rea­li­zá­ciu tejto vízie.

Na indie­gogo nara­zíte na nejedno zaria­de­nie, ktoré sľu­buje detek­ciu všet­kého mož­ného od spánku, cez váš tep, až po počet spá­le­ných kaló­rií. Aj napriek veľ­kému dopytu, veľa zo sľú­be­nej fun­kci­ona­lity ponúka len pri­bližné hod­noty. A rov­nako to je aj pri hodin­kách od Applu. Podľa zdro­jov Wall Street Jour­nal mali byť tieto hodinky na čele health-trac­ke­rov, nako­niec sa však stali ďal­ším nepres­ným mera­čom kaló­rií. Dali by ste za toto $350?

Apple sa sústre­dil na mera­nie hod­nôt ako stres, akti­vita srdca, či krvný tlak. Cenné údaje, na kto­rých by si pou­ží­va­teľ sle­do­val svoj zdra­votný stav. Avšak kom­plex­nosť meraní a doslova zlé pod­mienky pou­ží­va­te­ľo­vej ruky, ako je naprí­klad suchá koža, alebo dokonca také chlpy, spô­so­bo­vali veľmi nepresné výsledky. 

Zdroje Wall Street Jour­nal ozna­čili hodinky a ich štvor­ročný pro­jekt za čiernu dieru nasá­va­júcu peniaze. Nako­niec nepo­mohli ani naj­mo­der­nej­šie sen­zory, ku kto­rým sa Apple dostal, alebo ich sám navrhol. Preto musela spo­loč­nosť pre­hod­no­tiť cel­kovú stra­té­giu pro­pa­gá­cie hodi­niek a takisto aj odlo­žiť kon­cepty ako mera­nie stresu na nejaký čas do zásuvky.

Pred­sta­ve­nie ďal­šej ver­zie hodi­niek bude v Apríli. Avšak spo­loč­nosť sa nate­raz sústredí skôr na vytvo­re­nie kon­ku­ren­cie schop­ných chyt­rých hodi­niek, než na super zaria­de­nie pre sle­do­va­nie zdra­vot­ného stavu. Kaž­do­pádne je to ale cesta, kto­rou sa Apple chce vydať ako náhle to bude tech­no­lo­gicky možné.

zdroj: The Verge

Pridať komentár (0)