Víziu App­lu o per­fekt­ných hodin­kách zni­či­li chl­pa­té ruky

Tina Stremenová / 23. februára 2015 / Tech a inovácie

Pôvod­ne mali byť App­le Watch naj­žia­da­nej­ším zaria­de­ním pre moni­to­ro­va­nie zdra­via. Chce­li v pres­nos­ti pre­ko­nať počet­nú kon­ku­ren­ciu a zme­rať priam nezme­ra­teľ­né. Žiaľ, prob­lé­mom sa uká­za­li byť chý­ba­jú­ce tech­no­ló­gie potreb­né na rea­li­zá­ciu tej­to vízie.

Na indie­go­go nara­zí­te na nejed­no zaria­de­nie, kto­ré sľu­bu­je detek­ciu všet­ké­ho mož­né­ho od spán­ku, cez váš tep, až po počet spá­le­ných kaló­rií. Aj napriek veľ­ké­mu dopy­tu, veľa zo sľú­be­nej fun­kci­ona­li­ty ponú­ka len pri­bliž­né hod­no­ty. A rov­na­ko to je aj pri hodin­kách od App­lu. Pod­ľa zdro­jov Wall Stre­et Jour­nal mali byť tie­to hodin­ky na čele health-trac­ke­rov, nako­niec sa však sta­li ďal­ším nepres­ným mera­čom kaló­rií. Dali by ste za toto $350?

App­le sa sústre­dil na mera­nie hod­nôt ako stres, akti­vi­ta srd­ca, či krv­ný tlak. Cen­né úda­je, na kto­rých by si pou­ží­va­teľ sle­do­val svoj zdra­vot­ný stav. Avšak kom­plex­nosť mera­ní a doslo­va zlé pod­mien­ky pou­ží­va­te­ľo­vej ruky, ako je naprí­klad suchá koža, ale­bo dokon­ca také chl­py, spô­so­bo­va­li veľ­mi nepres­né výsled­ky. 

Zdro­je Wall Stre­et Jour­nal ozna­či­li hodin­ky a ich štvor­roč­ný pro­jekt za čier­nu die­ru nasá­va­jú­cu penia­ze. Nako­niec nepo­moh­li ani naj­mo­der­nej­šie sen­zo­ry, ku kto­rým sa App­le dostal, ale­bo ich sám navrhol. Pre­to muse­la spo­loč­nosť pre­hod­no­tiť cel­ko­vú stra­té­giu pro­pa­gá­cie hodi­niek a takis­to aj odlo­žiť kon­cep­ty ako mera­nie stre­su na neja­ký čas do zásuv­ky.

Pred­sta­ve­nie ďal­šej ver­zie hodi­niek bude v Aprí­li. Avšak spo­loč­nosť sa nate­raz sústre­dí skôr na vytvo­re­nie kon­ku­ren­cie schop­ných chyt­rých hodi­niek, než na super zaria­de­nie pre sle­do­va­nie zdra­vot­né­ho sta­vu. Kaž­do­pád­ne je to ale ces­ta, kto­rou sa App­le chce vydať ako náh­le to bude tech­no­lo­gic­ky mož­né.

zdroj: The Ver­ge

Pridať komentár (0)