Vojna medzi Mons­ter a Beats by Dre?

Luky Gašparík Sr. / 7. januára 2015 / Tech a inovácie

Ešte pred­ne­dáv­nom bol práve Mons­ter dvor­ným výrob­com zná­mych slú­cha­diel Beats by Dr. Dre. Dnes už je spo­loč­nosť pre­daná Applu a Mons­ter má len oči pre plač. Prečo je tomu tak? 

Práve túto otázku má zod­po­ve­dať včera podaná žaloba na Dr. Drea a jeho spo­loč­níka Jim­miho Iovina. V žalobe sa Mons­ter na čele so CEO Noelom Lee-om doža­duje spra­vod­li­vosti a tvrdí, že bol oboma zakla­da­teľmi pomaly a sys­te­ma­ticky vytlá­čaní zo spo­loč­nosti Beats by Dr. Dre. Bývalý dvorný výrobca týchto slú­cha­diel má údajne dôkazy o tom, že bolo uro­be­ných nie­koľko roz­hod­nutí bez jeho vedo­mia, za úče­lom odsta­ve­nia Mons­teru od koryta a zni­žo­va­nia jeho pod­dielu v spo­loč­nosti. V minu­lom roku bola spo­loč­nosť pre­daná Applu za $3 miliardy USD. Dre a jeho kama­rát sa asi nech­celi veľmi deliť a tak postupne odstri­há­vali jed­ného par­tnera za dru­hým.

Mons­ter v žalobe oso­čuje Drea a Iovina, že ich prak­tiky boli často krát dosť nevy­be­ravé. Väč­šinu svo­jich par­tne­rov či už hudob­ní­kov alebo pod­ni­ka­te­ľov mali “vyž­mý­kať a odkop­núť”. Presne toto sa malo stať aj Mons­teru a ako prí­klad uvá­dza deal s HTC. Iovine mal držať celý deal pod pokrýv­kou a sľu­bo­vať ďal­šie inves­tí­cie do spo­loč­nosti. Mesiac po pod­pise bol už Mons­ter mimo hry, doslova vysač­ko­vaný. Všetko pod zámien­kovu toho, že HTC kupuje veľký podiel na spo­loč­nosti (50%). Takto mohli pri­tla­čiť na Mons­ter, aby pre­dal svoj zostá­va­júci 5% stake v Beats. Rok na to pre­dalo HTC veľkú časť podielu späť obi­dvom zakla­da­te­ľom — samoz­rejme s výraz­nou zľa­vou. Mos­ter bol vonku — know how ostalo. SKVELÝ ŤAH.

Mons­ter ešte pri­kladá

Pred­sta­vi­te­lia Beats by Dr. Dre mali dokonca pre­svied­čať a zastra­šo­vať dis­tri­bú­to­rov a pre­daj­cov Mons­ter, aby stiahli pro­duk­tové línie od Mons­teru, keďže tieto kon­ku­rujú tým od Beats. 

Útr­žok zo žaloby

Beats by Dre sa roz­hodli NE-komen­to­vať

Z minu­losti vieme, že nejde o prvú žalobu býva­lého “nasra­ného” biz­nis par­tnera alebo zamest­nanca, ktorý tvrdí, že bol “vyž­mý­kaný”. 

Zdroj: theverge.com

Pridať komentár (0)