Vojna taxi­ká­rov je na spad­nu­tie: Prí­chod nového hráča rozp­rúdi už tak vriacu krv!

Martin Bohunický / 19. november 2015 / Business

Konečne v Bra­ti­slave. Lif­tago spúšťa svoju pre­vádzku!

Co-foun­der star­tupu Lif­tago Ondřej Krátký včera všet­kým zain­te­re­so­va­ným ozná­mil dobrú správu — kon­ku­rent Hopinu spus­til v Bra­ti­slave svoju pre­vádzku!

Pro­jekt je aktu­álne v tes­to­va­cej fáze, čo nahráva práve nám, zákaz­ní­kom. Lif­tago si teraz môžeš vyskú­šať úplne zadarmo a to až do hod­noty 8 eur. Stačí pred prvou jaz­dou zadať do apli­ká­cie kód SOM­PRVY. Tento kód môžeš pou­žiť do soboty, 12:00. 

S Lif­ta­gom už nebu­deš tŕp­nuť, aký taxi­kár príde, na čom príde a čo ťa to bude stáť. Všetko budeš mať pre­hľadne zobra­zené v appke, vrá­tane hod­no­tení šofé­rov a mož­nosti ich výberu. Tak tomu daj šancu, každá kon­ku­ren­cia navyše trhu len pros­peje. A Lif­tago vyzerá fakt dobre!

Prečo sa ste roz­hodli zacie­liť práve na Bra­ti­slavu? Predsa len, je tu Hopin, je tu Uber… 

Jed­nak sa nám začali ozý­vať bra­ti­slav­ský šoféri, že by nás v Bra­ti­slave chceli a naprí­klad práve s Ube­rom máme z Prahy, kde naďa­lej ras­tieme už skú­se­nosti. Čo je však to naj­hlav­nej­šie, vidíme prí­le­ži­tosť opti­ma­li­zo­vať dopravu. V doprav­nej špičke sa aj napriek prí­tom­nosti Hopinu, či Uberu často nezve­ziete. A keby aj áno, zrejme nie so šofé­rom, s kto­rým by ste chceli. Kon­cept trho­viska Lif­taga rieši aj prob­lémy v doprav­nej špičke.

Koho vní­mate ako svoju hlavnú kon­ku­ren­ciu?

Najäč­šou kon­ku­ren­ciou je pre­sved­čiť zákaz­ní­kov, že nie je taxi apli­ká­cia ako taxi apli­ká­cia. V prave, kde je takých apli­ká­cií viac než 10 sa nám to poda­rilo a veríme, že sa nám kva­litu dopravy podarí zvý­šiť aj v Bra­ti­slave.

Zaží­vate v tes­to­va­cej pre­vádzke nejaké tech­nické prob­lémy?

Pár múch sa vždy nájde. Ide skôr o to, pre­sved­čiť šofé­rov, že mať strach zo svo­jich par­tne­rov, kto­rých si pla­tia za zís­ka­va­nie záka­zok (dis­pe­čing, či Hopin) je nesprávne. 

Ako pre­bie­hajú roko­va­nia so šoférmi? Chcú ešte taxi­kári využí­vať inú službu? 

Samoz­rejme a my ich v tom pod­po­ru­jeme. Lif­tago fun­guje ako trho­visko a nevy­ža­duje žiadnu exklu­zi­vitu. Naopak, pre šofé­rov máme obľú­benú fun­kciu “zákazky do jazdy”, ktorá ich sme­rom k aktu­ál­nemu cielu lep­šie vyťa­žuje. Službu budu­jeme na spo­koj­nosti šofé­rov. 

A zákaz­níci? Pri­náša Lif­tago oproti kon­ku­ren­cii niečo nové? Prečo by mali ľudia pou­ží­vať práve túto apli­ká­ciu?

V Prahe sa nám darí z celého trhú zís­ka­vať tých najp­ro­fe­si­onál­nej­ších a milých šofé­rov (či už naplno alebo ako dopl­nok) a práve tých si zákaz­níci cenia naj­viac. Dru­hým para­met­rom je dostup­nosť, ktorá v beta ver­zii zatiaľ nefun­guje.

Pridať komentár (0)