Volkswagen predstavuje novinku, modernizovaný Passat so svojským faceliftom

Linda Cebrová / 6. februára 2019 / Auto

  • Ko­nečne sme sa doč­kali vy­no­ve­ného VW Pas­satu
  • Má nové 2.0 TDI Evo a zvládne jez­dit skoro sám
zdroj: Volkswagen
  • Ko­nečne sme sa doč­kali vy­no­ve­ného VW Pas­satu
  • Má nové 2.0 TDI Evo a zvládne jez­dit skoro sám

Volk­swa­gen Pas­sat je roky po­va­žo­vaný za eta­lón stred­nej triedy, os­tatne na svo­jom konte má od roku 1972 už bez­mála 30 mi­li­ó­nov vy­ro­be­ných exem­plá­rov. Lenže pre­daje v stred­nej triede na európ­skych tr­hoch v po­sled­nej dobe kle­sajú, zá­kaz­níci rad­šej vo­lia vše­možné SUV a cros­so­very, a tak Pas­sat musí na túto si­tu­áciu re­a­go­vať. A presne to je úlo­hou práve od­ha­le­ného fa­ce­liftu Pas­satu.

Volk­swa­gen Pas­sat po fa­ce­lifte si pre­po­ži­čiava prvky vlani pred­sta­ve­ného Tou­aregu, a na­vyše pri­náša aj svoje vlastné. Aj keď ide skôr o evo­lú­ciu mo­delu, ide roz­hodne o krok správ­nym sme­rom. Čo všetko stojí za po­zor­nosť? Fa­ce­lif­tom pre­šli všetky do­te­raz po­nú­kané ver­zie, vrá­tane de­ri­vátu All­track a hyb­rid­ného GTE. Po stránke di­zajnu sa žiadna re­vo­lú­cia ne­koná. No­vinku spoz­náš  hlavne spredu podľa no­vej spod­nej časti ná­raz­níka, ktorá má te­raz vý­raz­nej­šie tvary.

Tu tak­tiež vy­ni­kajú nové prí­plat­kové LED Mat­rix svet­lo­mety IQ Light, kto­rých tech­nika po­chá­dza práve z vlaj­ko­vej lode Tou­areg. LED denné svie­te­nie, LED hmlovky a LED za­dné svetlá sú štan­dar­dom. Bočná si­lu­eta zo­stala bez zmien, k dis­po­zí­cii sú 17- až 19-pal­cové zlia­ti­nové ko­lesá, ktoré te­raz sľu­bujú širší vý­ber. Ur­čitý po­sun di­zajnu je vi­dieť aj na za­dnej časti, ktorá je re­zaná o čosi os­trej­šie.

V in­te­ri­éri pri­budne nový do­ty­kový in­fo­tain­ment MIB3. Uži­toč­nou fun­kciou je na­prí­klad služba We Con­nect, ktorá za­hŕňa aj on­line knihu jázd pre fle­e­tové vo­zidlá. In­fo­tain­ment spo­lu­pra­cuje s naj­nov­ším 11,7 palca veľ­kým di­gi­tál­nym prí­stro­jo­vým ští­tom, ktorý pre­šiel ino­vá­ciou a po­núkne lep­šie roz­lí­še­nie. Nový je aj vo­lant opat­rený ka­pa­cit­nými tla­čid­lami, ktorý sa u VW ob­ja­vuje pr­vý­krát. Po­mo­cou do­ty­ko­vých tla­či­diel na vo­lante možno ovlá­dať in­fo­tain­ment bez nut­nosti dá­vať ruky preč od ria­de­nia, po­dobne ako u no­vých Mer­ce­de­sov.

Mo­to­rová evo­lú­cia

Zá­kla­dom mo­to­ro­vej po­nuky je známa zá­ži­hová jed­notka 1.5 TSI s vý­ko­nom 110 kW (150 koní). Dy­na­mic­kej­šiu jazdu po­tom po­núkne 2.0 TSI 140 kW (190 koní) a vr­cho­lom ben­zí­no­vej po­nuky zo­stáva 2.0 TSI s vý­ko­nom 200 kW (272 koní).

Vstup do sveta vzne­to­vých jed­no­tiek patrí mo­tora 1.6 TDI s vý­ko­nom 88 kW (120 koní). Kla­sický dvoj­li­ter je k dis­po­zi­cii v dvoch vý­ko­no­vých va­rian­toch, 140 kW (190 koní) a Bi-TDI 176 kW (240 koní).

Naj­väč­šou no­vin­kou pod ka­po­tou je nová mild-hyb­ridné jed­notka 2.0 TDI Evo, ktorú už mô­žeš po­znať z Audi A6 40 TDI. V Pas­sate však po­núkne menší vý­kon, kon­krétne 110 kW (150 koní), u Audi je to 150 ki­lo­wa­tov. V po­rov­naní s pred­chod­com ušetrí až 10 gra­mov CO2 na ki­lo­me­ter.

Ino­vá­ciou pre­šiel aj plug-in hyb­rid GTE. Opäť ide o pre­pl­ňo­vanú jed­notku 1.4 TSI, ktorá spo­lu­pra­cuje s elek­tro­mo­to­rom, a do­hro­mady dáva celá sú­stava vý­kon 160 kW (218 koní). Z hľa­diska vý­konu sa teda nič ne­zme­nilo. Vďaka na­vý­še­nia ka­pa­city ba­té­rií z 9,9 kWh na 13 kWh však te­raz prejde o 20 km dl­h­šiu vzdia­le­nosť čisto na elek­trinu, kon­krétne 55 km podľa me­to­diky WLTP. Mo­tory TDI a TSI sú vy­ba­vené fil­trom pev­ných čas­tíc. Mo­der­ni­zo­vaný Volk­swa­gen Pas­sat si ve­rej­nosť bude môcť po­zrieť na mar­co­vom že­nev­skom au­to­sa­lóne. Pred­pre­daj áut na vy­bra­ných tr­hoch od­štar­tuje v máji, prvé vo­zidlá sa k zá­kaz­ní­kom do­stanú naj­skôr na konci au­gusta.

Pridať komentár (0)