Všetko naj­lep­šie Adobe Pho­tos­hop!

Michal Králik: Sketcher.sk / 21. februára 2015 / Tools a produktivita

Adobe Pho­tos­hop, jeden z naj­pou­ží­va­nej­ších gra­fic­kých prog­ra­mov práve osla­vuje 25 rokov svo­jej exis­ten­cie.

Je asi veľmi málo ľudí na svete, ktorí ho nepoz­najú. Vedia o ňom, aj keď nemajú žiadne gra­fické či ume­lecké zna­losti. K tomuto výro­čiu vypus­tilo Adobe pekné naro­de­ni­nové video spolu s naro­de­ni­no­vou sek­ciou. Na stránke mimo iných zau­jí­ma­vých infor­má­cií zve­rej­nili aj Behance kolek­ciu prác, ktorá obsa­huje diela pou­žité vo videu. Autori touto for­mou pekne spro­pa­go­vali aj auto­rov týchto ume­lec­kých diel.

Kúsok z his­tó­rie

Celý Pho­tos­hop začal v roku 1987 muž menom Tho­mas Knoll. Ten vytvo­ril počí­ta­čový kód, ktorý zobra­zo­val čier­no­biele obrázky v počí­tači. Neskôr spolu s bra­tom Joh­nom vytvo­rili Pho­tos­hop. Prvé vyda­nie Pho­tos­hopu bolo určené iba pre Mac a ver­zia pre Win­dows prišla až v roku 1992 spolu s vyda­ním ver­zie 2.5.

Začiatky Pho­tos­hopu ale neboli nejako ľahké. Bra­tia sa tak veľmi sna­žili pre­dať prog­ram nie­kto­rej z spo­loč­ností v Sil­li­con Val­ley až naz­bie­rali viac než 30 odmiet­nutí.

Tu si môžete pozrieť stručnú his­tó­riu Pho­tos­hopu, od jeho úpl­ných začiat­koch v jed­nom .pdf.

Ku pria­niam sa pri­po­jil aj Jimmy Kim­mel.

Jimmy Kim­mel je známy pre jeho nočnú show plnú humoru. Ku pria­niam pris­pel porov­ná­va­ním diel vo Pho­tos­hope s tými, ktoré sa obja­vili na New York Fas­hion Week.

zdroj: sketcher.sk

Pridať komentár (0)