Všet­ko naj­lep­šie Ado­be Pho­tos­hop!

Michal Králik: Sketcher.sk / 21. februára 2015 / Lifehacking

Ado­be Pho­tos­hop, jeden z naj­pou­ží­va­nej­ších gra­fic­kých prog­ra­mov prá­ve osla­vu­je 25 rokov svo­jej exis­ten­cie.

Je asi veľ­mi málo ľudí na sve­te, kto­rí ho nepoz­na­jú. Vedia o ňom, aj keď nema­jú žiad­ne gra­fic­ké či ume­lec­ké zna­los­ti. K tomu­to výro­čiu vypus­ti­lo Ado­be pek­né naro­de­ni­no­vé video spo­lu s naro­de­ni­no­vou sek­ci­ou. Na strán­ke mimo iných zau­jí­ma­vých infor­má­cií zve­rej­ni­li aj Behan­ce kolek­ciu prác, kto­rá obsa­hu­je die­la pou­ži­té vo videu. Auto­ri tou­to for­mou pek­ne spro­pa­go­va­li aj auto­rov tých­to ume­lec­kých diel.

Kúsok z his­tó­rie

Celý Pho­tos­hop začal v roku 1987 muž menom Tho­mas Knoll. Ten vytvo­ril počí­ta­čo­vý kód, kto­rý zobra­zo­val čier­no­bie­le obráz­ky v počí­ta­či. Neskôr spo­lu s bra­tom Joh­nom vytvo­ri­li Pho­tos­hop. Prvé vyda­nie Pho­tos­ho­pu bolo urče­né iba pre Mac a ver­zia pre Win­do­ws priš­la až v roku 1992 spo­lu s vyda­ním ver­zie 2.5.

Začiat­ky Pho­tos­ho­pu ale nebo­li neja­ko ľah­ké. Bra­tia sa tak veľ­mi sna­ži­li pre­dať prog­ram nie­kto­rej z spo­loč­nos­tí v Sil­li­con Val­ley až naz­bie­ra­li viac než 30 odmiet­nu­tí.

Tu si môže­te pozrieť struč­nú his­tó­riu Pho­tos­ho­pu, od jeho úpl­ných začiat­koch v jed­nom .pdf.

Ku pria­niam sa pri­po­jil aj Jim­my Kim­mel.

Jim­my Kim­mel je zná­my pre jeho noč­nú show plnú humo­ru. Ku pria­niam pris­pel porov­ná­va­ním diel vo Pho­tos­ho­pe s tými, kto­ré sa obja­vi­li na New York Fas­hi­on Week.

zdroj: sketcher.sk

Pridať komentár (0)