Všetko naj­lep­šie Face­book

Lukáš Gašparík jr. / 4. február 2015 / Tools a produktivita

Naj­po­pu­lár­nej­šia sociálna sieť na svete Face­book osla­vuje. Od jej zalo­že­nia uply­nulo už 11 rokov.

Face­book osla­vuje. Jeho zakla­da­teľ Mark Zuc­ker­berg dnes na face­bo­oku zdie­ľal sta­tus, kto­rým všet­kým ozná­mil, že sociálna sieť, ktorú v roku 2004, osla­vuje dnes 11 rokov. Face­book je naj­po­pu­lár­nej­šou sociál­nou sie­ťou a po celom svete má viac ako 1.3 miliardy pou­ží­va­te­ľov každý deň.

Face­bo­oku pra­jeme všetko naj­lep­šie a čo naj­viac spo­koj­ných uží­va­te­ľov na ďal­ších aspoň 100 rokov svojho života :)

zdroj: fb.com

Pridať komentár (0)