Všetky modely iPhone 7 Plus sú už vypre­dané vďaka pre­dob­jed­náv­kam, rov­nako ako aj Jet Black iPhone 7

Zuzana Golecová, thinkapple.sk / 15. septembra 2016 / Tech a inovácie

Pre­dob­jed­ná­va­nie iPho­nov išlo jed­no­značne podľa pred­stáv. Apple dnes vydalo vyhlá­se­nie, že všetky modely iPhonu 7 Plus sú úplne vypre­dané a rov­nako sa vypre­dal aj iPhone 7 vo farbe Jet Black. Dodáva, že len obme­dzené množ­stvo iPho­nov 7 vo far­bách sil­ver, gold, rose gold and black bude dostup­ných na pre­daj­niach.

Avšak zákaz­níci môžu pokra­čo­vať v objed­ná­vaní všet­kých iPho­nov vo všet­kých far­bách na stránke apple.com, len musia byť trpez­liví, pre­tože doda­nie môže trvať o niečo dlh­šie.

Zdroj: sfgate.comZdroj: sfgate.com

V Aus­trá­lii sa zames­tanci Apple Store roz­hodli ozná­miť túto smutnú správu čaka­jú­cim v rade. Môžme si len pred­sta­viť, aké boli reak­cie, no Apple zase potvr­dil ako si váži svo­jich zákaz­ni­kov. A preto dostali čaka­júci v rade dar­če­kovú pou­kážku v hod­note 75 dolá­rov ako formu ospra­vedl­ne­nia.

thinkapple_banner
zdroj: thinkapple.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: techradar.com
Pridať komentár (0)