Všet­ky mode­ly iPho­ne 7 Plus sú už vypre­da­né vďa­ka pre­dob­jed­náv­kam, rov­na­ko ako aj Jet Black iPho­ne 7

Zuzana Golecová, thinkapple.sk / 15. septembra 2016 / Tech a inovácie

Pre­dob­jed­ná­va­nie iPho­nov išlo jed­no­znač­ne pod­ľa pred­stáv. App­le dnes vyda­lo vyhlá­se­nie, že všet­ky mode­ly iPho­nu 7 Plus sú úpl­ne vypre­da­né a rov­na­ko sa vypre­dal aj iPho­ne 7 vo far­be Jet Black. Dodá­va, že len obme­dze­né množ­stvo iPho­nov 7 vo far­bách sil­ver, gold, rose gold and black bude dostup­ných na pre­daj­niach.

Avšak zákaz­ní­ci môžu pokra­čo­vať v objed­ná­va­ní všet­kých iPho­nov vo všet­kých far­bách na strán­ke apple.com, len musia byť trpez­li­ví, pre­to­že doda­nie môže trvať o nie­čo dlh­šie.

Zdroj: sfgate.comZdroj: sfgate.com

V Aus­trá­lii sa zames­tan­ci App­le Sto­re roz­hod­li ozná­miť túto smut­nú sprá­vu čaka­jú­cim v rade. Môž­me si len pred­sta­viť, aké boli reak­cie, no App­le zase potvr­dil ako si váži svo­jich zákaz­ni­kov. A pre­to dosta­li čaka­jú­ci v rade dar­če­ko­vú pou­káž­ku v hod­no­te 75 dolá­rov ako for­mu ospra­vedl­ne­nia.

thinkapple_banner
zdroj: thinkapple.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: techradar.com
Pridať komentár (0)