Vtipné kódy, ktoré presne opi­sujú situ­áciu prog­ra­má­tora

Michal Sorkovský / 5. mája 2016 / Zaujímavosti

Pozri si vtipné kódy napí­sané na spô­sob šies­tich rôz­nych prog­ra­má­to­rov, vrá­tane tvo­jej mačky. 

Kód napí­saný štu­den­tom-začia­toč­ní­kom.

kod CS 101 student

Kód napí­saný na Hac­kat­hone.

kod hackathon

Kód napí­saný v rámci práce v star­tupe. 

kod startup

Kód napí­saný v rámci práce vo veľ­kej spo­loč­nosti. 

kod velka spolocnost

Kód napí­saný pro­fe­so­rom mate­ma­tiky. 

kod profesor

Kód, ktorý napí­sala tvoja mačka.

kod macka

gif: indico.io

zdroj: 9gag.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: weilu.github.io

Pridať komentár (0)