Vtip­né kódy, kto­ré pres­ne opi­su­jú situ­áciu prog­ra­má­to­ra

Michal Sorkovský / 5. mája 2016 / Zaujímavosti

Pozri si vtip­né kódy napí­sa­né na spô­sob šies­tich rôz­nych prog­ra­má­to­rov, vrá­ta­ne tvo­jej mač­ky.

Kód napí­sa­ný štu­den­tom-začia­toč­ní­kom.

kod CS 101 student

Kód napí­sa­ný na Hac­kat­ho­ne.

kod hackathon

Kód napí­sa­ný v rám­ci prá­ce v star­tu­pe. 

kod startup

Kód napí­sa­ný v rám­ci prá­ce vo veľ­kej spo­loč­nos­ti. 

kod velka spolocnost

Kód napí­sa­ný pro­fe­so­rom mate­ma­ti­ky. 

kod profesor

Kód, kto­rý napí­sa­la tvo­ja mač­ka.

kod macka

gif: indico.io

zdroj: 9gag.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: weilu.github.io

Pridať komentár (0)