Vybíja sa vám smart­fón? Potre­bu­jete Plán V!

Tomáš Štolc / 6. decembra 2014 / Tech a inovácie

Aj napriek tom, že výkon smart­fó­nov sa vo vše­obec­nosti zvy­šuje, o výdrži ich baté­rií sa to pove­dať nedá. Určite sa vám už stalo, že váš smart­fón sa vybil práve v tej naj­nev­hod­nej­šej chvíli, keď ste potre­bo­vali súrne odpí­sať na e-mail či zavo­lať si. Zmier­niť dopad často vybi­tého smart­fónu je možné vďaka exter­ným nabí­jač­kám, tzv. power banks, ktoré sú bežne dostupné u pre­daj­cov elek­tro­niky.

Na Kicks­tar­teri sa obja­vil start up, ktorý pri­šiel s novým spô­so­bom nabí­ja­nia mobi­lov. Ide o jed­no­du­ché zaria­de­nie s náz­vom Plan V, vďaka kto­rému je možné dobiť smart­fón pro­stred­níc­tvom 9V baté­rie. Doda­točná ener­gia z baté­rie by pri­tom mala vysta­čiť na štyri hodiny tele­fo­no­va­nia.

Vzhľa­dom na kapa­citu takejto baté­rie je zrejmé, že posla­ním zaria­de­nia nie je smart­fón či tab­let úplne nabiť. Je vytvo­rené v zmysle „bat­tery back-up“, čiže jeho úče­lom je zachrá­niť vás v prí­pade, že sa vám smart­fón vybíja a vy s ním potre­bu­jete pra­co­vať ešte nejaký čas. Deväť vol­tové baté­rie kedysi boli veľmi popu­lárne a aj keď tomu už dnes tak nie je, stále sa dajú kúpiť v akom­koľ­vek obchode.

Hlav­nou pred­nos­ťou tohto zau­jí­ma­vého gad­getu je jeho veľ­kosť, ktorá dovo­ľuje nosiť ho zave­sený na kľú­čoch.

Firma sto­jaca za týmto nápa­dom má v pláne vyzbie­rať 30 tisíc USD, pri­čom prví pris­pie­va­te­lia na Kicks­teri mali mož­nosť zís­kať jeden kus tejto „nabí­jačky“ za 10 dolá­rov. Momen­tálne je sa pra­cuje na ver­zii s mic­roUSB kon­cov­kou, no v prí­pade vyzbie­ra­nia dosta­toč­ného množ­stva finan­cií sa začne vyrá­bať aj light­ning port ver­zia.

Jasné, na trhu je dnes už veľa rôz­nych exter­ných baté­rií s oveľa vyš­šou kapa­ci­tou. Určite však vidím využi­tie tohto malého káb­lika v krí­zo­vých situ­áciách, keď nemáte pri sebe nabí­jačku a vaša power bank zostala doma na poličke.

Zdroj: kicks­tar­ter

Pridať komentár (0)