Vybí­ja sa vám smart­fón? Potre­bu­je­te Plán V!

Tomáš Štolc / 6. decembra 2014 / Tech a inovácie

Aj napriek tom, že výkon smart­fó­nov sa vo vše­obec­nos­ti zvy­šu­je, o výdr­ži ich baté­rií sa to pove­dať nedá. Urči­te sa vám už sta­lo, že váš smart­fón sa vybil prá­ve v tej naj­nev­hod­nej­šej chví­li, keď ste potre­bo­va­li súr­ne odpí­sať na e-mail či zavo­lať si. Zmier­niť dopad čas­to vybi­té­ho smart­fó­nu je mož­né vďa­ka exter­ným nabí­jač­kám, tzv. power banks, kto­ré sú bež­ne dostup­né u pre­daj­cov elek­tro­ni­ky.

Na Kicks­tar­te­ri sa obja­vil start up, kto­rý pri­šiel s novým spô­so­bom nabí­ja­nia mobi­lov. Ide o jed­no­du­ché zaria­de­nie s náz­vom Plan V, vďa­ka kto­ré­mu je mož­né dobiť smart­fón pro­stred­níc­tvom 9V baté­rie. Doda­toč­ná ener­gia z baté­rie by pri­tom mala vysta­čiť na šty­ri hodi­ny tele­fo­no­va­nia.

Vzhľa­dom na kapa­ci­tu takej­to baté­rie je zrej­mé, že posla­ním zaria­de­nia nie je smart­fón či tab­let úpl­ne nabiť. Je vytvo­re­né v zmys­le „bat­te­ry back-up“, čiže jeho úče­lom je zachrá­niť vás v prí­pa­de, že sa vám smart­fón vybí­ja a vy s ním potre­bu­je­te pra­co­vať ešte neja­ký čas. Deväť vol­to­vé baté­rie kedy­si boli veľ­mi popu­lár­ne a aj keď tomu už dnes tak nie je, stá­le sa dajú kúpiť v akom­koľ­vek obcho­de.

Hlav­nou pred­nos­ťou toh­to zau­jí­ma­vé­ho gad­ge­tu je jeho veľ­kosť, kto­rá dovo­ľu­je nosiť ho zave­se­ný na kľú­čoch.

Fir­ma sto­ja­ca za tým­to nápa­dom má v plá­ne vyzbie­rať 30 tisíc USD, pri­čom prví pris­pie­va­te­lia na Kicks­te­ri mali mož­nosť zís­kať jeden kus tej­to „nabí­jač­ky“ za 10 dolá­rov. Momen­tál­ne je sa pra­cu­je na ver­zii s mic­roUSB kon­cov­kou, no v prí­pa­de vyzbie­ra­nia dosta­toč­né­ho množ­stva finan­cií sa začne vyrá­bať aj light­ning port ver­zia.

Jas­né, na trhu je dnes už veľa rôz­nych exter­ných baté­rií s ove­ľa vyš­šou kapa­ci­tou. Urči­te však vidím využi­tie toh­to malé­ho káb­li­ka v krí­zo­vých situ­áciách, keď nemá­te pri sebe nabí­jač­ku a vaša power bank zosta­la doma na polič­ke.

Zdroj: kicks­tar­ter

Pridať komentár (0)