Vydraž si his­to­rický mono­post F1 Micha­ela Schu­ma­chera!

Rišo Néveri / 15. september 2015 / Tools a produktivita

Každý z nás túžil zajaz­diť si v mono­poste F1 Micha­ela Schu­ma­chera, prí­le­ži­tosť však dostala len hŕs­tka. Máme však dobrú správu. Môže sa to zme­niť! Uni­kát Micha­ela Schu­ma­chera — legendy pre­te­kov, kto­rým pre­te­kal v roku 1997 je na pre­daj.

Z det­stva si ho pamä­táme ako cha­lana, čo vyhráva a vyhráva vkuse. Súperi často nemali abso­lútne šancu. Dokonca vyhrá­val aj keď bol druhý, pre­tože ho kolega z tímu pus­til. Jed­no­du­cho sa ho nedalo zasta­viť. Ak si však sle­do­val dia­nie F1 dlh­šie určite si pamä­táš aj tie temné momenty, medzi ktoré sa radí aj veľká cena Európy 1997 v Jereze, kedy bojo­val o titul M. Schu­ma­cher a Vil­le­ne­uve. A práve Nemec v čer­ve­nom Fer­rari bol ten, kto­rého meno po pre­te­koch sklo­ňo­vali. Schu­ma­cher a Vil­le­ne­uve do seba nabú­rali. Vill-ovi pri­pí­sali zámer, avšak ten v pre­te­koch pokra­čo­val a akoby nas­chvál, Schu­ma­cher nemo­hol a ostalo mu druhé miesto vice­maj­stra. Titul pre­hral o chlp, ako to je vidieť aj vo videu.

Schu­ma­cher jaz­dil v tej dobe na Fer­rari F310B s čís­lom 178, na kto­rom pre­te­kal posledné 4 trate a tú pred­po­slednú Japon­skú vyhral. Toto iko­nické čer­vené Fer­rari od nemec­kej legendy si teraz môžeš vydra­žiť. Čakajú ťa 3 litre, 10 val­cov a zvuk motoru ešte poriad­neho, z doby pra­vej ore­cho­vej. Kus his­tó­rie For­muly sa cenou určite neza­staví na pár tisíc, ale ak na to máš, môžeš si ho vydra­žiť. Vyvo­lá­va­cia suma je 650 000 €, čo je za taký voz nič. Jeho finálna pre­dajná cena sa pred­po­kladá v roz­me­dzí od 1,3 do 1,5 mili­óna €. Novému maji­te­ľovi môžeme vopred bla­ho­že­lať, takéto fáro by sme v redak­cií pri­ví­tali tiež ;).

Pridať komentár (0)