Vyhraj 3 lís­tky na Star­tup Wee­kend Bra­ti­slava!

Lukáš Gašparík jr. / 13. novembra 2014 / Startupy

Už budúci víkend sa Bra­ti­slave usku­toční v poradí už piaty Star­tup Wee­kend, kto­rého súčas­ťou môžeš byť aj ty. Tento troj­dňový tech­no­lo­gický mara­tón sa bude konať v pries­to­roch Eko­no­mic­kej uni­ver­zity v Bra­ti­slave.

Celé sa to začne už v pia­tok 21. Novem­bra o 18:30. Startitup.sk v spo­lu­práci so Star­tup Wee­kend Bra­ti­slava vyhla­suje pri tejto prí­le­ži­tosti súťaž o 3 lís­tky v cel­ko­vej hod­note 150€. 

Ak sa chceš zapo­jiť do súťaže, tvo­jou jedi­nou úlo­hou je dať like na našu stránku a ozna­čiť v komente ďal­ších 2 pria­te­ľov, ktorí by išli s tebou na Star­tup Wee­kend Bra­ti­slava.

Súťaž bude pre­bie­hať do 20. Novem­bra 18:00 a víťa­zov vyhlá­sime na našej face­book fan page.

Veľa šťas­tia :)

Viac info TU

Last Year Win­ners!!

Pridať komentár (0)