Vyhraj 3 lís­t­ky na Star­tup Wee­kend Bra­ti­sla­va!

Lukáš Gašparík jr. / 13. novembra 2014 / Startupy

Už budú­ci víkend sa Bra­ti­sla­ve usku­toč­ní v pora­dí už pia­ty Star­tup Wee­kend, kto­ré­ho súčas­ťou môžeš byť aj ty. Ten­to troj­dňo­vý tech­no­lo­gic­ký mara­tón sa bude konať v pries­to­roch Eko­no­mic­kej uni­ver­zi­ty v Bra­ti­sla­ve.

Celé sa to začne už v pia­tok 21. Novem­bra o 18:30. Startitup.sk v spo­lu­prá­ci so Star­tup Wee­kend Bra­ti­sla­va vyhla­su­je pri tej­to prí­le­ži­tos­ti súťaž o 3 lís­t­ky v cel­ko­vej hod­no­te 150€. 

Ak sa chceš zapo­jiť do súťa­že, tvo­jou jedi­nou úlo­hou je dať like na našu strán­ku a ozna­čiť v komen­te ďal­ších 2 pria­te­ľov, kto­rí by išli s tebou na Star­tup Wee­kend Bra­ti­sla­va.

Súťaž bude pre­bie­hať do 20. Novem­bra 18:00 a víťa­zov vyhlá­si­me na našej face­bo­ok fan page.

Veľa šťas­tia :)

Viac info TU

Last Year Win­ners!!

Pridať komentár (0)