Vylep­šite si domác­nosť!

Richard Bednár / 15. júna 2014 / Tech a inovácie

Ten­to­krát som sa zame­ral na dve videá, ktoré by mali vylep­šiť naše domác­nosti a zefek­tív­niť ich ria­de­nie.

The Hone­y­well Lyric Ther­mos­tat

Spo­loč­nosť Hone­y­well podľa časo­pisu For­tune patrí medzi 100 najús­peš­nej­ších ame­ric­kých firiem. Je dodá­va­te­ľom výrob­kov a slu­žieb pre letec­tvo, ria­dia­cich tech­no­ló­gií pre budovy, domác­nosti a prie­my­sel, tur­bo­kom­pre­so­rov či tech­no­lo­gic­kých mate­riá­lov. Pred pár dňami pred­sta­vila inte­li­gentný ter­mos­tat, ktorý môžete pro­stred­níc­tvom apli­ká­cie vo vašom smart­fóne alebo tab­lete odvlá­dať odkiaľ­koľ­vek, a tak zefek­tív­niť celý chod domác­nosti a uspo­riť.

Embue

O vašu pria­zeň na Kicks­tar­teri momen­tálne bojuje Embue — inte­li­gentný nástroj na ovlá­da­nie domác­nosti. Zostáva mu 10 dní a chýba ešte 100 000 ame­ric­kých dolá­rov. 

foto: gearhungry.com

Pridať komentár (0)