Vylep­ši­te si domác­nosť!

Richard Bednár / 15. júna 2014 / Tech a inovácie

Ten­to­krát som sa zame­ral na dve videá, kto­ré by mali vylep­šiť naše domác­nos­ti a zefek­tív­niť ich ria­de­nie.

The Hone­y­well Lyric Ther­mos­tat

Spo­loč­nosť Hone­y­well pod­ľa časo­pi­su For­tu­ne pat­rí medzi 100 najús­peš­nej­ších ame­ric­kých firiem. Je dodá­va­te­ľom výrob­kov a slu­žieb pre letec­tvo, ria­dia­cich tech­no­ló­gií pre budo­vy, domác­nos­ti a prie­my­sel, tur­bo­kom­pre­so­rov či tech­no­lo­gic­kých mate­riá­lov. Pred pár dňa­mi pred­sta­vi­la inte­li­gent­ný ter­mos­tat, kto­rý môže­te pro­stred­níc­tvom apli­ká­cie vo vašom smart­fó­ne ale­bo tab­le­te odvlá­dať odkiaľ­koľ­vek, a tak zefek­tív­niť celý chod domác­nos­ti a uspo­riť.

Embue

O vašu pria­zeň na Kicks­tar­te­ri momen­tál­ne boju­je Embue — inte­li­gent­ný nástroj na ovlá­da­nie domác­nos­ti. Zostá­va mu 10 dní a chý­ba ešte 100 000 ame­ric­kých dolá­rov. 

foto: gearhungry.com

Pridať komentár (0)