Vyma­ľo­vať fasádu nestačí: Školy na Slo­ven­sku potre­bujú totálnu rekon­štruk­ciu!

Martin Bohunický / 8. februára 2016 / Tools a produktivita

Pred­stav si hnilé jablko. Nie­kto ho natrie čer­ve­nou far­bou a obalí do plastu. Mal by si naň chuť?

Škol­ské pro­stre­die nás ovplyv­ňuje viac, ako si mys­líme. Nie­koľko štú­dií už doká­zalo, že pro­stre­die výrazne ovplyv­ňuje sprá­va­nie (nie­len) štu­den­tov. Počul si už o teórií roz­bi­tého okna? Táto teória tvrdí, že roz­bité okná, staré budovy a podobne vedú k hor­šiemu sprá­va­niu. Naše školy, ktoré sú maxi­málne vyno­vené plas­to­vými oknami, no zvnútra stále sedíme za týmito lavi­cami, zrejme štu­den­tom podobnú teóriu pred­vá­dzajú v praxi.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

foto: sengym.sk

Ďal­šie štú­die doká­zali, že škol­ské pro­stre­die má vplyv aj na známky. Dokonca aj uči­te­lia majú skôr ten­den­ciu zostať učiť v škole, ktorá je vyno­vená. Na to, aby sme sa bavili o ďal­ších prob­lé­moch, nepot­re­bu­jeme ani štú­die. Kva­lita vzdu­chu a tep­lota výrazne vplýva na stres štu­den­tov, navyše tu exis­tujú aj zdra­votné riziká. Na kva­litu štú­dia má vplyv potom aj osvet­le­nie, či akus­tika. Nemu­sím ti pri­po­mí­nať, čo ti celú strednú svie­tilo nad hla­vou?

A napriek tomu všet­kému sa naše deti stále musia učiť zo “šalá­tov” a v pro­stredí, ktoré neprešli zme­nou už desiatky rokov. Pekný obal nestačí, keď vnútro hnije fyzicky aj osa­hovo.

Napriek tomu som ako mladší cho­dil na gym­ná­ziu do triedy, ktorá mala zo 14 okien až 12 zaklin­co­va­ných. Do triedy, kde nám pri spe­vác­kej súťaži spadla z pla­fónu omietka (našťas­tie na lavicu, kde práve spo­lu­žiačka chý­bala).

Doká­žeme zre­kon­štru­ovať všetky školy na Slo­ven­sku? Nie, ale krok po kroku sa môžeme posu­núť vpred. Neviem, či to tak fun­go­valo na všet­kých ško­lách, ale u nás sa prí­sne zaka­zo­valo nosiť do tried nové veci, ktoré by ju oži­vili. Prečo? Nie je škola pro­stre­dím pre vzde­lá­va­nie a roz­voj kre­a­ti­vity? Zrejme nie každá. Patrí veľký rešpekt uči­te­ľom, ktorí sa nebáli zúčast­niť štrajku, ale určite sa musí pre­bu­diť aj tá časť uči­teľ­stva, ktorá sa bojí budúc­nosti. Budúc­nosť a nové veci by mala škola osla­vo­vať, nie zaka­zo­vať.

6b4c025d92aa60825b02a32623d7cad3

foto: projektil.cz

Dajme moderné pries­tory aspoň tým štu­den­tom, ktorí majú naj­väčší záu­jem a naj­väčší poten­ciál. Aby za kva­lit­nými ško­lami, nemu­seli ute­kať von. Inšpi­rá­ciu náj­deme naprí­klad aj v Česku, kde archi­tekti zo štú­dia Pro­jek­til pri­pra­vili novú ZŠ a MŠ v Líbez­ni­ciach.

6df0fd36bd5fa655295239cb3285542f

foto: projektil.cz

d287d2e9e225ee632503dbf1df289a8f

foto: projektil.cz

libeznice_1

foto: Hertha Hur­naus

libezice_2

foto: Hertha Hur­naus libeznice_3

foto: Hertha Hur­naus

A čo tro­chu inšpi­rá­cie zo zahra­ni­čia?

gymnasium-copenhagen-denmark-the-school-in-a-cube.jpg.839x0_q71_crop-scale

foto: Øres­tad

nanyang-0111-main.jpg.839x0_q71_crop-scale

foto: Nany­ang Tech­no­lo­gi­cal Uni­ver­sity

tel-aviv-elementary-school.jpg.839x0_q71_crop-scale

foto: Uzi Poratä

The-Mountain_Design-RosanBosch_Foto-Kim-Wendt-1000x666

foto: Kim Wendt

Sitting-Island_Design-RosanBosch_Foto-Kim-Wendt-1000x667

foto: Kim Wendt The-Lunch-Club-in-Action_Design-Rosan-Bosch_Vittra-Telefonplan_Photo_KimWendt-1000x667

foto: Kim Wendt The-Cave_Design-RosanBosch_Foto-Kim-Wendt-1000x667

foto: Kim Wendt

Zdroj titul­nej foto­gra­fie: Øres­tad

Pridať komentár (0)