Je výška platu pre človeka na Slovensku prioritou číslo jeden?

Redakcia / 23. októbra 2018 / Zo Slovenska

Do štú­dia k nám do­ra­zil Vác­lav Mika, ktorý roky pô­so­bil ako ria­di­teľ RTVS, vie­dol Mar­kízu, ale aj rá­dio Ex­pres.

Nové Bez vý­ho­vo­riek vám pri­ná­šame s hos­ťom, ktorý po­zná do­pod­robna me­diálnu sféru na Slo­ven­sku. Pre­zra­dil nám, aký je roz­diel me­dzi tým, ako viesť ve­rej­no­právnu te­le­ví­ziu, čo si myslí o RTVS a koľko za­rá­bal.

Pridať komentár (0)