Vytries­kaj zo života mili­óny!

Michal Sorkovský / 14. augusta 2015 / Tools a produktivita

Takže, ak toto čítaš, si zrejme mladý, ambi­ci­ózny a seba­ve­domý člo­vek, ktorý sníva o tom, že sa stane v živote úspeš­ným a zarobí si svoje vlastné mili­óny. A mož­nože už nech­ceš iba sní­vať a si pri­pra­vený konečne začať so svo­jim vlast­ným biz­ni­som, ktorý ti tie mili­óny naozaj zarobí. Čo ale robiť preto, aby sa ti to sku­točne poda­rilo?

Exis­tuje mnoho ľudí z našej gene­rá­cie, ktorí sní­vajú o tom, že z nich budú mili­onári. Väč­šina z nich má ale jeden veľký prob­lém. Je dosť možné, že aj ty sa bojíš zaris­ko­vať a vzdať sa stá­leho jobu, platu a výhod, ktoré ponúka. Mal by si sa ale spý­tať sám seba jednu dôle­žitú otázku: Čoho si schopný sa vzdať na ceste za svo­jimi snami a úspe­chom? Ak totiž nie si schopný vzdať sa ničoho, tvoje sny nikdy nedos­tanú pries­tor na to, aby sa mohli stať rea­li­tou.

Tu je pár rád, ktoré nesľu­bujú nič nere­álne, ale sú ove­re­nými pomôc­kami, ktoré aj tebe môžu pomôcť stať sa mili­oná­rom:

1. Nekom­pli­kuj si to 

Zo začiatku sa nesnaž nič veľké doká­zať, pokiaľ si ešte nezís­kal nijaké skills. Využi rad­šej všetky tie mož­nosti a zdroje, ktoré ti ponúka inter­net, na to, aby si sa niečo naučil. Keď som začí­nal ja, strá­vil mesiace uče­ním sa, ako si zdo­ko­na­liť svoj Lin­ke­dIn, tak aby bol sto­per­centný. Uve­do­mil som si, že išlo o extrémne cenné médium, čo som sa roz­ho­dol využiť. Rok som štu­do­val silu tohto média a svoju odbor­nosť som potom mohol ponú­kať ďalej, aj vďaka čomu som časom zís­kal vlastnú sieť kon­tak­tov.

Vytvor si aj ty vlastnú sieť kon­tak­tov takým tým sta­rým spô­so­bom, či už for­mou osob­ných stret­nutí, alebo online. Ide o to, aby si si doká­zal vytvo­riť sku­točné vzťahy. Namiesto toho, aby si sa sna­žili byť lepší, než kon­ku­ren­cia, buď iný, ako oni.

2. Buď šetrný 

Ak si sa roz­ho­dol nasle­do­vať víziu vlast­ného biz­nisu, drž sa stále čo naj­viac pri zemi. Tak naprí­klad, keďže sa píše rok 2015, už vôbec nepot­re­bu­ješ mať pries­tory vlast­ného officu, aby si mohol byť hod­no­verný. Tisíce pod­ni­ka­te­ľov pra­cujú z domu, kniž­nice, či dokonca z kaviarne. Naozaj nepot­re­bu­ješ na pod­ni­ka­nie vlastné špe­ciálne pries­tory, najmä ak nepre­dá­vaš nejaký fyzický pro­dukt.

Ja som si naprí­klad dokonca ani nekú­pil auto, dokým som sa nepres­ťa­ho­val z New Yorku do LA. No a keď som si ho konečne kúpil, inves­to­val som do pou­ží­va­ného Cadil­lacu z roku 1991. Chcem tým pove­dať to, že by si mal na prvé miesto posta­viť svoju víziu. Keď sa ti vďaka nej podarí uspieť, ver mi, budeš mať dosť času na to, aby si mohol míňať.

3. Inves­tuj do seba 

Ak by mal člo­vek v začiat­koch svojho biz­nisu do nie­čoho inves­to­vať, tak by to mala byť určite inves­tí­cia do seba samého. Nájdi si men­tora, uči­teľa, alebo sa zapíš na kurzy online biz­nisu, kde sa stret­neš s ľuďmi, ktorí už niečo doká­zali a od kto­rých sa môžeš niečo naučiť. Nájdi nové spô­soby, ako zís­kať skills a vedo­mosti na to, aby si sa mohol dostať tam, kam sa dostať chceš.

4. Medi­tuj

V prí­pade, že si o tom ešte nepo­čul, mal by si vedieť, že medi­tá­cia môže byť veľmi sil­nou pomôc­kou. Môže ti pomôcť zlep­šiť fun­kciu mozgu, zní­žiť krvný tlak a ešte aj oveľa viac!
Ako tak bude tvoj biz­nis rásť, dosta­neš sa aj pod väčší stres. No a práve medi­tá­cia ti ho pomôže lep­šie zvlá­dať a navyše ti umožní lep­šie sa kon­cen­tro­vať na veci, ktoré budú pre tvoj biz­nis dôle­žité.

5. Zostaň zdravý 

Väč­šina pod­ni­ka­te­ľov, vrá­tane mňa, sa pri abso­lút­nej kon­cen­trá­cií na biz­nis vykaš­lala na svoje fyzické zdra­vie. To ale vôbec nie je dobré, ani pre fyzickú pohodu člo­veka a ani pre jeho biz­nis. Mnoho pod­ni­ka­te­ľov si pri nepretr­ži­tom pra­co­vaní na svo­jom úspe­chu ani len neuve­domí, že už to môžu byť aj mesiace, odkedy sa napo­sledy posta­vili od počí­tača a išli si naprí­klad zabe­hať.

Tak naprí­klad, Richard Ben­son pri­pi­suje svoju ener­giu a výdrž den­ným wor­kou­tom a pova­žuje cvi­če­nie za svoju tajnú zbraň. Ide však o tajnú zbraň, ktorú má k dis­po­zí­cií každý… teda každý, kto chce. 

6. Vybu­duj si vlastnú sieť

Staň sa nena­hra­di­teľný pre svoje vlastné siete. Staň sa tým, kto ľudí spája. Budeš sa posú­vať ďalej tým, že budeš na rôz­nych even­toch svoje zdroje zdie­ľať s ostat­nými a tým, že budeš vytvá­rať cenné obchodné spo­je­nia pre ostat­ných. Ak nemô­žeš nájsť sys­tém, do kto­rého by si chcel zapa­dať, vytvor si vlastný.

7. Dávaj, dávaj a ešte raz dávaj 

Život je o dávaní. Najmä ak začí­naš s vlast­ným biz­ni­som. Uisti sa, že do toho dáš viac, než ostatní a viac, než sa od teba oča­káva a tak­tiež, že si schopný pode­liť sa, lebo sa ti raz môže dvoj­ná­sobne vrá­tiť.

8. Neber do úvahy žiadne limity 

Celá táto gene­rá­cie zvy­soka kašle na aké­koľ­vek limity, keď reč prejde na ino­va­tívny biz­nis. A to je super. Všetko to, čo by iní pova­žo­vali za limity pre teba musí byť len novou výzvou, ktorú môžeš zdo­lať. Len sa pozri na web star­ti­tup a spý­taj sa sám seba, koľko zo všet­kých tých ino­va­tív­nych a zau­jí­ma­vých nápa­dov a tech­no­ló­gii by naozaj vzniklo, keby ich autori verili v limity.

9. Buď sám sebou 

Buď sám sebou, lebo nikým iným byť nemô­žeš. Nie, ak chceš byť naozaj úspešný. Nikto nie je taký ako ty a čím viac si odlišný, tým lep­šie. Využi svoju jedi­neč­nosť na to, aby si pred­be­hol všet­kých tých, ktorí sa iba sna­žia napo­dob­ňo­vať iných. Veď je predsa jasné, že tie naj­lep­šie pro­jekty a nápady boli cel­kom jedi­nečné a roz­dielne od ostat­ných, no a tak­tiež aj zaro­bili naj­viac.

10. Nevzdá­vaj to

Nikdy sa nevzdá­vaj. Je to otre­paná fráza, ktorú dnes už snáď nikto nebe­rie vážne. To čo vyjad­ruje ale môže byť to naj­dô­le­ži­tej­šie, čo pre svoj biz­nis môžeš uro­biť. Začať s vlast­ným pod­ni­ka­ním vyža­duje všetky tvoje sily a schop­nosti. Každý neús­pech by ťa mal posu­núť ďalej. Nemô­žeš sa ním teda nechať zni­čiť. Každý z nás sa s neús­pe­chom stre­táva, ale to, že sa z neho doká­žeme učiť nás vlastne robí úspeš­nej­šími.

Naša gene­rá­cia má k dis­po­zí­cií omnoho viac prí­le­ži­tostí, než kto­rá­koľ­vek, kedy­koľ­vek pred­tým. Tými naj­väč­šími pomôc­kami na ceste za úspe­chom sú dnes prí­stup a spô­sob mys­le­nia, pre­tože tie ťa sku­točne môžu dostať medzi mili­oná­rov.

zdroj: elitedaily.com

Pridať komentár (0)