Využi svoj poten­ciál: 10 vecí, ktoré zlep­šia tvoj výkon a ušet­ria ti čas

Dominika Kassová / 4. október 2015 / Business

Skôr, ako si pre­čí­taš nasle­du­júce riadky, poriadne sa zamysli nad jed­nou vecou, ktorá ťa v živote oberá o tvoj dra­ho­cenný čas. Hlav­nou myš­lien­kou je totiž zame­rať sa na to, čo je dôle­žité a ako svoj pra­covný výkon opti­málne zma­xi­ma­li­zo­vať. Ak ti jedna z niž­šie uve­de­ných vecí pomôže, skvelé! Zís­kal si späť svoj stra­tený čas.

1. Unroll.me — Reduk­cia emai­lov

Uscho­vaj si všetku svoju poštu — odo­slanú, pri­jatú, či pro­pa­gačnú v jed­nom pre­hľad­nom maily. Po týždni pou­ží­va­nia tohto prog­ramu si už nebu­deš vedieť pred­sta­viť svoj život bez neho.

2. Ever­note — Všetky tvoje nápady na jed­nom mieste

Ak si zapla­tíš pré­mi­ovú ver­ziu, dosta­neš viac ako šikov­ného pomoc­níka. Svoje poznámky, kre­a­tívne nápady či len myš­lienky, ktoré musíš dať “na papier”, môžeš nájsť v štý­lo­vých, ručne písa­ných poznám­kach.

3. Scan­nable — Ske­nuj doku­menty so svo­jím iPho­nom…

…a nahraj ich naprí­klad do prog­ramu Ever­note, iCloud, Google Drive alebo do emai­lo­vej schránky. Väč­ši­nou to ide veľmi rýchlo, no daj pozor na to, aby bol doku­ment, ktorý chceš nahrať, inej farby ako poza­die za ním.

4. Google Drive — Všetky dáta dostupné kedy­koľ­vek

Tento prog­ram je vhodný pre toho, kto sa venuje pod­ni­ka­niu. Môžeš si tu prak­ticky uscho­vať celý svoj život. Môžeš sa k nim dostať z aké­ho­koľ­vek smart­fónu, tab­letu či počí­tača. Takže hoci­kam pôj­deš, tvoje súbory pôjdu s tebou.

5. Calm.com — Medi­tá­cia pre zele­ná­čov

Ak nevieš ovlád­nuť stres a ide ťa z neho nie­kedy šľak tra­fiť, táto apli­ká­cia ťa vezme na tiché zenové miesto. Spo­číva v audio sprie­vod­covi, ktorý ti pomôže nájsť vnú­tornú har­mó­niu aspoň na pár minút denne.

6. Sleep Time — Zdraví život vďaka spánku

Budík, ktorý sa zosynch­ro­ni­zuje s tvo­jím spán­ko­vým cyk­lu­som. Znie to úžasne, no nie­ktorí dodnes nechápu, ako presne táto metóda vlastne fun­guje. Každý večer ti ale vďaka nej vyskočí ští­tok ako “jedol si neskôr” alebo “mal si dnes kofeín”. Vďaka tomu sa naučíš zlep­šiť si svoje návyky.

7. Trunk Club — Tvôj osobný šty­lista

Je to takto. Muži nená­vi­dia naku­po­vať, no chcú vyze­rať zakaž­dým dobre. Vďaka tejto apli­ká­cii si vieš nájsť nie­koho, kto ti vybe­rie šaty, v kto­rých budeš vyze­rať k svetu. Ak sa ti výber nebude páčiť, môžeš ho poslať späť. Pla­tíš iba za to, čo si necháš.

8. Spen­dee - Naj­lepší nástroj pre finan­cie

Vďaka tejto vychy­távke budeš môcť sle­do­vať pohyb svo­jich trans­ak­cií. Mint dokáže na jed­nom mieste zosu­ma­ri­zo­vať všetky tvoje finančné trans­ak­cie. Výsled­kom je potom pre­hľadný graf.

9. Sun­rise — Najk­rajší dostupný kalen­dár

Sun­rise je free apli­ká­cia v podobe kalen­dára, ktorá ti uľahčí život. Je spo­jená so všet­kými tvo­jimi obľú­be­nými apli­ká­ciami ako Face­book, Ever­note, Wun­der­list atď… Vďaka tomuto pre­po­je­niu ti Sun­rise naplá­nuje všetko, čo nesmieš zmeš­kať.

10. Health­Tap — Rýchla pomoc od sku­toč­ného lekára

Ak ťa niečo trápi zo zdra­vot­ného hľa­diska, no nemáš čas na náv­števu lekára, môžeš sa obrá­tiť na online doktora. Vďaka tejto apli­ká­cii dosta­neš odpo­veď v pomerne krát­kom čase.

Zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)