Vyvíja Dyson elek­tro­mo­bil? Výrobca vysá­va­čov dostal veľkú inves­tí­ciu od brit­skej vlády

Rudolf Nečas / 29. marca 2016 / Business

Známy výrobca vysá­va­čov vlani odmie­tol potvr­diť, či pra­cuje na “zele­nom vozidle”, ale vládny plán pre infra­štruk­túru naz­na­čuje, že sa tak deje.

Podľa vlád­nych doku­men­tov, Dyson s pomo­cou verej­ných peňazí vyvíja elek­tro­mo­bil v ich ústredí vo Wilts­hire. Spo­loč­nosť vyrá­ba­júca celý rad pro­duk­tov s vyso­ko­ú­čin­nými motormi ako sú vysá­vače, sušiče rúk a bez­lo­pat­kové ven­ti­lá­tory, vlani nepo­tvr­dila, ale ani nevy­vrá­tila zvesti o vývoji auta.

James-Dyson

James Dyson

foto: dysoncentre.com

Ale minulú stredu sa brit­ská vláda asi pre­kecla a odha­lila, že Dyson pra­cuje na elek­tro­mo­bile, podobne ako ďal­šie veľké spo­loč­nosti mimo auto­mo­bi­lový prie­my­sel, ako je naprí­klad Apple.

Vláda finan­cuje Dyson pre vývoj nového, baté­riami pohá­ňa­ného elek­tric­kého vozidla v ich sídle v Mal­mes­bury, Wilts­hire. To zaistí inves­tí­ciu 174 mili­ó­nov libier v tejto oblasti a vytvorí viac ako 500 pra­cov­ných miest, väč­ši­nou v stro­jár­stve,” píše sa v národ­nom pláne pre infra­štruk­túru, pub­li­ko­va­nom minulý týž­deň.

Dyson_Cleaning_Vacumn-7

foto:mashable.com

Spo­loč­nosť vývoj ofi­ciálne nepo­tvr­dila a následne bola táto infor­má­cia z doku­mentu odstrá­nená, súčasná ver­zia už iba infor­muje o pod­pore vo výške 16 mili­ó­nov libier na výskum a vývoj pre tech­no­ló­giu baté­rií.

CEO Dyson, Max Con­zena otázku ohľa­dom elek­tro­mo­bilu pove­dal: “Nič nevyv­ra­ciame. Rov­nako ako naši pria­te­lia v Cuper­tino (Apple), sme tiež nezdravo posad­nutí, pokiaľ ide o rozo­be­ra­nie našich pro­duk­tov s cie­ľom ich zlep­še­nia.”

GettyImages-52386286.0

foto: theverge.com

Dyson nedávno vyhlá­sil nárast zisku o 20% v roku 2015, najmä vďaka sil­nému rastu v Číne a pove­dal, že v prie­behu nasle­du­jú­cich pia­tich rokov plá­nuje inves­to­vať 1 miliardu libier do tech­no­ló­gie baté­rií. V októbri Dyson za 90 mili­ó­nov dolá­rov kúpil spo­loč­nosť Sak­ti3, ktorá vyvíja baté­rie s pev­ným elek­tro­ly­tom s vyš­šou hus­to­tou ulo­že­nej ener­gie a aj vyš­šou život­nos­ťou.

Na otázku, či spo­loč­nosť vyvíja elek­tro­mo­bil tak, ako to naz­na­čila vláda hovorca Dyson-u uvie­dol: “Nikdy neko­men­tu­jeme pro­dukty, ktoré sú vo vývoji.”

Tak, že by sa do vývoja elek­tro­mo­bilu pus­tila aj spo­loč­nosť vyrá­ba­júca vysá­vače? Ale však prečo nie. Veď Apple tiež údajne pra­cuje na elek­tric­kom aute a Dyson má s elek­tro­mo­tormi a baté­riami dosť skú­se­ností. Nechajme sa prek­va­piť, čo z toho vznikne.

jake-and-james-image

foto: likesuccess.com

zdroj: theguardian.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: thenextweb.com

Pridať komentár (0)