VÝZVA: Akce­le­ruj svoj nápad v star­tup city

Alexandra Juríková / 30. apríla 2015 / Tools a produktivita

Využi aj ty skvelú šancu, ktorá ťa dostane priamo do Mekky star­tu­pov, do Izra­ela. Stačí ak do 1.6. pošleš svoju pri­hlášku, pre­sved­číš porotu a v sep­tem­bri letíš do Tel Avivu. Zaži Star­tup­Na­tion na vlast­nej koži.

Zákla­dom je nápad. Vyš­ším leve­lom nápadu je star­tup. Ak si sa aj ty dostal do štá­dia reál­nosti a vieš, čo kon­krétne tvoj star­tup potre­buje, využi mož­nosť vyces­to­vať do izra­el­ského Tel Avivu, mekky star­tu­pov a ino­va­tív­neho mys­le­nia, a urýchli si cestu k svojmu cieľu. Môžeš zís­kať feed­back na svoj nápad, stret­núť sa so sve­to­vými ide­a­ma­kermi alebo zís­kať uži­točné kon­takty, či dokonca stret­núť budú­cich dodá­va­te­ľov alebo inves­to­rov.

Star­tupy, ako také, už sú v Izra­eli nie­kde úplne inde ako u nás. V Izra­eli fičia star­tupy so zame­ra­ním na Cle­an­Tech, zdra­vot­níc­tvo, roz­voj miest, gene­a­ló­giu, a podobne. Rie­šia prob­lémy ako pes­to­va­nie algae na odpa­do­vých vodách, sti­mu­lá­ciu moz­go­vých vĺn pre liečbu ADHD alebo včasnú diag­nos­tiku mela­nómu pomo­cou smart­fónu,“ vyslo­vil svoje dojmy Ondrej Makši, ktorý strá­vil svoj mesiac v Izra­eli v réžii Cre­a­tive Indus­try kon­com minu­lého roka.

IMG_9988

Buď súčas­ťou medzi­ná­rod­nej star­tu­po­vej scény

Pro­jekt Cre­a­tive Indus­try, ktorý fun­guje pod hla­vič­kou Košice 2013 v spo­lu­práci s orga­ni­zá­ciou Tel Aviv Glo­bal umožní talen­to­va­ným a per­spek­tív­nym Slo­vá­kom, strá­viť mesiac networ­ko­va­ním a prá­cou na svo­jom pro­jekte v izra­el­skom cowor­kin­go­vom cen­tre The Lib­rary. Pobyt zahŕňa aj účasť na DLD Tel Aviv Inno­va­tion Fes­ti­val – naj­väč­šej medzi­ná­rod­nej Hi-tech kon­fe­ren­cii, na kto­rej sa účast­nia stovky star­tu­pov, men­to­rov, líd­rov a inves­to­rov, ako naprí­klad Google, Mic­ro­soft, Kim­berly Clark, Ama­zon, GM, Amdocs, Face­book. Pro­jekt Cre­a­tive Indus­try uhrá­dza uchá­dza­čovi uby­to­va­nie, kan­ce­lár­ske pries­tory, pre­platí ces­tovné náklady do výšky 200€ a zabez­pečí vstup na DLD Tel Aviv Inno­va­tion Fes­ti­val.

Sve­tové cen­trum tech­no­ló­gie, ino­vá­cii, kul­túry a kre­a­ti­vity

The Lib­rary sa skladá z co-wor­kin­go­vého pries­toru a spo­loč­ného vyba­ve­nia pre tímy, ktoré sa venujú inter­ne­to­vým start-upom a tech­no­lo­gic­kým spo­loč­nos­tiam. V cen­tre sú pro­fe­si­onálne pod­mienky pre mla­dých tech­no­lo­gic­kých vizi­oná­rov a orga­ni­zujú sa tu networ­ko­va­cie podu­ja­tia a stret­nu­tia.

Rezi­denti od nás dostanú:

  • Mesačný pobyt v meste Tel Aviv v Izra­eli v mesiaci sep­tem­ber,
  • uby­to­va­nie v meste Tel Aviv,
  • kan­ce­lár­ske pries­tory v The Lib­rary počas celého pobytu,
  • pre­pla­te­nie ces­tov­ných náh­rad do výšky 200€
  • NEza­bez­pe­ču­jeme pois­te­nie a náklady na stravu.

Čo potre­bu­jeme:

  • Hľa­dáme kre­a­tív­cov z Košíc, východ­ného Slo­ven­ska alebo celého Slo­ven­ska pôso­bia­cich v oblasti inter­ne­to­vých start-upov a tech­no­ló­gií.
  • Vek mini­málne 18 rokov v záve­rečný deň podá­va­nia pri­hlá­šok.
  • Pra­covná skú­se­nosť v jed­nom z odvetví uve­de­ných vyš­šie.
  • Pod­ni­ka­teľ­ský duch a schop­nosť pro­pa­go­vať a roz­ví­jať oblasť kre­a­tív­neho prie­myslu vo svo­jej kra­jine, v pod­ni­ka­teľ­skom pro­stredí a vo vzťahu k verej­nosti.
  • Zna­losť anglic­kého jazyka.

Využi svoju prí­le­ži­tosť a pri­hlás sa so svo­jim pro­jek­tom na rezi­denčný pobyt v The Lib­rary, Tel Aviv vypl­ne­ním tohto for­mu­lára. Pobyt pre­behne v mesiaci sep­tem­ber a dead­line na pri­hlá­se­nie je 1. 6. 2015.

AK ŤA TENTO ČLÁ­NOK ZAU­JAL, NEZA­BUDNI HO SHAR­NUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVO­JIM ZNÁ­MYM A KAMA­RÁ­TOM… STAR­TUPY DOKÁŽU SLO­VEN­SKU PRI­NA­VRÁ­TIŤ DRIVE!

zdroj: creativeindustry.sk

Pridať komentár (0)