Vzo­stup Face­book Video zatiaľ bez pádu

Visibility: Dávid Starinský / 8. september 2014 / Tools a produktivita

Video na Face­bo­oku má miliardu pozretí denne, You­Tube zas komu­nite umožní posie­lať auto­rovi peniaze. Apple po obrov­skom úniku fotiek celeb­rít zlep­šil bez­peč­nosť iCloudu. A celé to dnes zakon­číme „budí­kom,“ ktorý budí hla­som nezná­mej živej osoby.

Face­book Video ide hore

50 % nárast od mája do júna a miliarda pozretí denne. To nie sú zlé čísla, už vôbec nie vzhľa­dom k tomu, že FB sa začal videu poriadne veno­vať len nedávno. A venuje sa naďa­lej, aktu­álne sa naprí­klad rovno pri kaž­dom videu začne uka­zo­vať počet pozretí.

65 % views ide z mobi­lov. Po for­mál­nej stránke za pekné čísla určite „môže“ auto­p­lay, ktorý sa obja­vil nie­len v mobil­ných app­kách, ale aj na webe. Po obsa­ho­vej stránke zas za úspe­chom stojí naprí­klad Ice Buc­ket Chal­lenge, ktorý si práve na FB našiel svoj domov.

Aby sme čísla dostali do kon­textu, You­Tube mal už v roku 2012 4 miliardy pozretí denne a určite odvtedy násobne narás­tol. V tomto pria­mom porov­naní FB nemá šancu, tempo rastu ale nasa­dil dobré.

You­Tube má Fan Fun­ding

Páčilo sa vám nie­kedy video (či celý kanál) až tak, že by ste autora radi odme­nili nie­len laj­kom, ale aj drob­nými na pivo? Ak áno, ste ide­ál­nymi uží­va­teľmi novinky You­Tubu s náz­vom Fan Fun­ding.

Jed­ným kli­kom môžete autora pod­po­riť 1 či 5 dolármi alebo zadať vlastnú sumu. K prís­pevku dosta­nete mož­nosť pri­dať komen­tár, ktorý sa potom objaví pod videom so špe­ciál­nym odzna­či­kom.

Fan Fun­ding spus­tili zatiaľ v Aus­trá­lii, Japon­sku, Mexiku a v USA. Z kaž­dej almuž­ničky si vezme fixne okolo 20 ame­ric­kých centov+5 % zo sumy, kto­rou pris­pie­vate.

Apple vylep­šil bez­peč­nosť iCloudu

Po Fap­pe­ningu sa oči sveta logicky upie­rali na Apple (teda okrem unik­nu­tých fotiek, na tie sa upie­rali asi viac) s otáz­kou: „Môže sa to isté, čo sa stalo celeb­ri­tám, stať kaž­dému uží­va­te­ľovi služby?“ Apple bol ticho, brá­nili ho ale tech­nické ser­very. Tie vysvet­ľo­vali, že za únik nemôže tech­nický prob­lém, ale slabé heslá jed­not­li­vých celeb­rít.

Teraz ale pri­jal hneď dve nové opat­re­nia. Prvým sú roz­ší­rené e-mai­lové noti­fi­ká­cie spo­jené s akti­vi­tou na iCloude, ktorá je podoz­rivá a bežne slúži k phis­hingu. Dru­hým je posil­nená dvoj­stup­ňová ochrana účtu.

Wakie – sociálna sieť pre tých, ktorí chcú budiť iných (alebo byť budení)

Na „trhu“ s budia­cimi apli­ká­ciami sú bežné budíky v pek­nom dizajne či smart-budíky. Budík, cez ktorý vás zobudí tele­fo­ná­tom nejaký cudzi­nec, tu ale ešte nebol.

Wakie je vlastne taká sociálna sieť, kde sú na jed­nej strane Wakies (vola­júci) a Sle­e­py­he­ads (tí, kto­rých treba zobu­diť). V nasta­ve­nom čase vám tele­fón zazvoní a na minútu sa v ňom ozve hlas cudzinca (vraj vždy opač­ného pohla­via, ako je to vaše).

Do apli­ká­cie sa pri­hla­suje tele­fón­nym čís­lom, avšak jed­not­liví uží­va­te­lia ich nevi­dia. Ak na nasta­vený čas nie je k dis­po­zí­cii žia­den Wakie, všetko zachráni auto­ma­tický tele­fo­nát. Aby ste nemu­seli pla­tiť hori­bilné sumy ope­rá­to­rovi, pre­bie­hajú tele­fo­náty po inter­nete.

Wakies potom za zobu­de­nia dostá­vajú bodíky. Prečo to všetko vyskú­šať? Len tak, pre srandu, je to zadarmo. Pre AndroidWin­dows Phonea o chvíľku aj pre iOS.

Zdroj: visi­bi­lity

Pridať komentár (0)