Vzo­stup hviezd z východu — Boli sme na kon­fe­ren­cii RISE 2015

Ivan Minárik a Jakub Mana / 14. august 2015 / Tools a produktivita

Vyše 5000 účast­ní­kov, 72 kra­jín sveta, 140 reč­ní­kov, 300 inves­to­rov a 525 star­tu­pov sme mohli stret­núť na prvom roč­níku RISE Con­fe­rence na pre­lome júla a augusta v Hong­kongu. Vďaka agen­túre SBA sme sa na dva dni stali súčas­ťou stret­nu­tia star­tu­pov a inves­to­rov na ses­ter­skej kon­fe­ren­cii dub­lin­ského Web Sum­mitu.

Hoci kon­fe­ren­cia samotná trvala len dva dni (31.7.-1.8.2015), orga­ni­zá­tori si na účast­ní­kov pri­pra­vili sprie­vodné akcie počas celého týždňa. My sme sa zúčast­nili Star­tup Pub Crawl, kde sme boli roz­de­lení do sku­pi­niek vyme­ta­jú­cich naj­lep­šie hong­kongské bary. Po pár baroch sme sa všetky sku­pinky stretli na jed­nej veľ­kej star­tup party vo vyhra­de­nom pod­niku. Zľava 10% pre účast­ní­kov RISE.

Počas kon­fe­ren­cie sme boli prek­va­pení orga­ni­zo­va­nos­ťou. Jedny dvere pre vstup, jedny dvere pre východ. Naopak ani náho­dou. Vnútri výstav­nej haly to šumelo ako v úli. Všade sa pohy­bo­valo množ­stvo ľudí, záu­jem­cov, vysta­vo­va­te­ľov star­tu­pov, inves­to­rov, médií a podobne. Každý deň sa v stán­koch pred­sta­vo­valo asi 200 rôz­nych star­tu­pov zväčša z Hong­kongu a Indie, ale našli sa tu nápady prak­ticky z celého sveta.

Okrem obrov­ského množ­stva nápa­dov sa tu nachá­dzalo päť stej­džov roz­de­le­ných tema­ticky na biz­nis, tech­no­ló­gie, mar­ke­ting, stroje a vše­obecné témy. Neprí­jemné bolo, že hoci sme si mohli vykli­kať svoj vlastný prog­ram, vôbec sme sa nemu­seli na nie­ktoré pred­nášky dostať. Orga­ni­zá­tori s počí­tad­lami v rukách pri napl­není kapa­city nemi­lo­sr­dne zaka­zo­vali vstup do pred­náš­ko­vých sál, pred kto­rými sa tvo­rili dlhé rady. Do budúcna by preto bolo fajn pries­tory roz­ší­riť.

Okrem samot­ných star­tu­pov a pred­ná­šok sme mali mož­nosť (a aj využili) zúčast­niť sa men­ších stret­nutí pri okrúh­lych sto­loch. My sme si takto poke­cali so zakla­da­teľmi off­line cha­to­va­cej apli­ká­cie Fire­Chat, ktorá zažila masový záu­jem kon­com minu­lého roka počas pro­tes­tov práve v Hong­kongu.

Ťažko spo­me­núť všetky star­tupy, ktoré boli na RISE 2015 nie­čím výni­močné. Preto spo­me­nieme iba nie­ktoré:

Nanu – vola­cia apli­ká­cia, ktorá údajne fun­guje bez­prob­lé­movo aj na 2G sieti a ponúka tele­fo­no­va­nie zadarmo aj na pevné a mobilné čísla. Na Slo­ven­sku zatiaľ len na pevné linky.

Siner­gi­zed – prvé recyk­lo­va­teľné žia­rovky vyro­bené z kuku­rič­ného odpadu. Roz­lo­ži­teľné v prí­rode na vyše 90%, teda až na tie LEDky vnútri.

Ren­der­Fo­rest – online tvorba ani­mo­va­ných videí, pred­sta­vení pro­duk­tov, foto pre­zen­tá­cií a všet­kých vecí, na ktoré zvy­čajne potre­bu­jete pro­fe­si­onálny video a ani­mo­vací soft­vér.

Na RISE sme neboli jedi­nými zástup­cami zo Slo­ven­ska. Spolu s nami sa tam pre­zen­to­vali dáma a páni z pro­jektu Face­Me­dia, ktorí vyví­jajú sys­tém na lep­šie cie­le­nie reklamy pomo­cou zis­ťo­va­nia pohla­via a veku. Okrem toho sme tu neča­kane našli hong­kongský star­tup, kto­rého tím sa skladá zo Slo­vá­kov. Cha­lani z Asman Pro­ject sa pus­tili do pre­pá­ja­nia ved­cov, výskum­ní­kov, štu­den­tov a uni­ver­zít s inves­tormi a ich pro­jek­tami zame­ra­nými (nie­len) na životné pro­stre­die. No a aby sme to uzav­reli, my sme inves­to­rov oslo­vo­vali s pro­jek­tom Pribe, ktorý sa zame­riava na neko­nečné eventy. Viac o nás už čoskoro.

Ak by sme kon­fe­ren­cii mali niečo vytknúť, boli by to jed­no­značne dlhé rady, kým sa člo­vek dostal na pred­nášku. Okrem toho sme boli prek­va­pení, že v cene lís­tka (pre našinca znač­nej) nie je žiadne občerstve­nie na mieste okrem vody z auto­matu. V tomto smere preto milu­jeme Pione­ers vo Viedni :-)

Cel­kovo sme boli z RISE Con­fe­rence 2015 veľmi spo­kojní, dokonca aj keď sme náš pro­dukt priamo nevy­sta­vo­vali. Star­tu­pový život vo svete má úplne iný cha­rak­ter ako u nás. Dovo­líme si tvr­diť, že svet je viac otvo­rený novým myš­lien­kam a inves­tori nie sú až takí ustrá­chaní zain­ves­to­vať aj do nápa­dov, ktoré sa javia ako zby­toč­nosti. Práve preto, že vo svete je veľa pries­toru, nikdy neviete, ktorá „blbosť“ sa nako­niec stane tou „the next big thing“.

Pridať komentár (0)