Watergen vyrába vodu zo vzduchu, plánujú expandovať aj do strednej Európy

Soňa Otajovičová / 7. marca 2019 / Tech a inovácie

  • 2,1 mi­liardy ľudí po ce­lom svete nemá do­sta­tok pit­nej vody
  • Iz­ra­el­ská firma Wa­ter­gen chce prob­lém vy­rie­šiť tech­no­ló­giou GE­Nius
  • Or­ga­ni­zá­cia sa roz­ras­tie aj do Európy
zdroj: Youtube/Watergen
  • 2,1 mi­liardy ľudí po ce­lom svete nemá do­sta­tok pit­nej vody
  • Iz­ra­el­ská firma Wa­ter­gen chce prob­lém vy­rie­šiť tech­no­ló­giou GE­Nius
  • Or­ga­ni­zá­cia sa roz­ras­tie aj do Európy

Mi­liardy ľudí na ce­lom svete tr­pia ne­dos­tat­kom pit­nej vody. Podľa šta­tis­tík sa­mot­nej firmy Wa­ter­gen je to až 2,1 mi­liardy, z toho 1,7 mi­li­óna detí zo­mrie na jej ne­dos­ta­tok každý rok. Vy­zerá to tak, že prob­lém stále es­ka­luje a až 50 % ľudí bude do roku 2025 žiť v ob­las­tiach so zhor­še­ným prí­stu­pom k pit­nej vode.

Mnohé firmy sa tento prob­lém už po­kú­šali vy­rie­šiť, no ten si vy­ža­duje na­ozaj kom­plexný prí­stup a špič­kovú tech­no­ló­giu, ktorá by za­ru­čila prí­sun pit­nej vody do všet­kých ob­lastí sveta.

V roku 2012 prišla firma Wa­ter­gen na trh s ino­va­tív­nym rie­še­ním. Do­káže vy­tvo­riť pitnú vodu zo vzdu­chu. Tak môže pri­niesť pitnú vodu kam­koľ­vek od miest až po malé de­dinky a ru­rálne ob­lasti. Mo­men­tálne je jed­not­kou na trhu me­dzi fir­mami za­obe­ra­jú­cimi sa ta­kýmto spô­so­bom vý­roby vody. Pri pro­cese po­u­žíva pa­ten­to­vanú tech­no­ló­giu s náz­vom GE­Nius.

Ako to fun­guje?

Vzduch pu­tuje do­vnútra prí­stroja s náz­vom At­mo­sp­he­ric wa­ter ge­ne­ra­tor (AWG). Silný ven­ti­lačný sys­tém vy­fil­truje čias­točky pra­chu a špiny. Tech­no­ló­giou po­tom prejde čistý vzduch bez ne­čis­tôt. Ten pod­stúpi pro­ces otep­ľo­va­nia a oc­hla­dzo­va­nia. Pri tomto pro­cese do­chá­dza ku kon­den­zá­cii vzdu­chu a vzniká voda. Ta­káto voda sa­moz­rejme prejde via­ce­rými fil­trami a mi­ni­re­a­li­zá­ciou, aby sa zais­tilo, že je na­ozaj ne­zá­vadná.

AWG vy­rába firma v rôz­nych veľ­kos­tiach, aby tak slú­žil na via­cero úče­lov. Sú veľké ge­ne­rá­tory, ktoré do­kážu zá­so­bo­vať celé de­diny alebo väč­šie ob­lasti, kde ľu­dia ne­majú prí­stup k vode. Stredný stroj GEN-350 slúži na vý­robu vody pre školy, fab­riky, ne­moc­nice či veľké obytné domy. Jes­tvuje tiež prí­stroj slú­žiaci na po­u­ží­va­nie v do­mác­nosti.

Spo­je­nie s Čer­ve­ným krí­žom a rast do USA

V roku 2017 sa spo­loč­nosť spo­jila s Čer­ve­ným krí­žom a po­máha do­ru­čiť vodu tam, kde ju naj­viac po­tre­bujú. Vďaka mo­bil­nej tech­no­ló­gii nú­dzo­vého vo­zidla, do­váža a pro­du­kuje pitnú vodu priamo do ob­lastí pos­ti­hnu­tých ka­ta­stro­fami. Po­má­hala na­prí­klad obe­tiam hu­ri­kánu Har­vey, Irma,ako aj obe­tiam po­žia­rov v Ka­li­for­nii.

Ma­sovú ma­nu­fak­túru spus­tili tiež v roku 2017 a v rov­na­kom čase pri­šiel Wa­ter­gen do No­vého Dillí v In­dii. V ja­nu­ári 2019 firma vy­hlá­sila, že vďaka nej dôjde k re­vo­lú­cii v ces­to­vaní. Do­ká­zali to­tiž vy­ro­biť prí­stroj na pro­duk­ciu vody vhodný priamo do au­to­mo­bi­lov. Svoj plán pred­sta­vili na po­du­jatí CES v Las Ve­gas.

Firma sa plá­nuje roz­ras­tať

Ako in­for­mo­val por­tál The Je­ru­sa­lem Post, Wa­ter­gen po­va­žuje na ne­vy­hnutné, aby sa po­stupne roz­ras­tal. Mnohé úspešné pro­jekty or­ga­ni­zá­cii uká­zali jej prí­nos pre spo­loč­nosť. Po po­boč­kách v Iz­re­ali a USA by chceli prísť aj do Viet­namu, In­die, Číny,Bra­zí­lie, Ma­ďar­ska a do Ukra­jiny.

Zdroj: Wa­ter­gen, The Je­ru­sa­lem Post, pr­ne­wswire

Pridať komentár (0)