Web­Sup­port má nového CEO!

Michal Truban / 8. októbra 2015 / Tools a produktivita

V posled­nom čase som sa veno­val via­ce­rým star­tu­pom a fir­mám. Vždy ma to ťahalo do nových a nových dob­ro­druž­stiev.

Vo Web­Sup­porte som vyko­ná­val už viac stra­te­gicko – lea­der­skú pozí­ciu, ako denno dennú mana­žér­sku prácu, ktorá tu potom chý­bala. Vní­mal som to ako jeden z prob­lé­mov vo firme. CEO proste musí byť na 100% oddaný jed­nej veci. Po dlhom pre­mýš­ľaní a hľa­daní spô­so­bov ako tento prob­lém naj­lep­šie vyrie­šiť sa to poda­rilo.

Už od augusta máme vo vedení firmy veľkú posilu. Je ním Ján Cifra, ktorý sa stal pred pár mesiacmi novým CEO. Má roz­siahle skú­se­nosti z oblasti tech­no­ló­gií a manaž­mentu, 2 roky pôso­bil ako ria­di­teľ v spo­loč­nosti Axa­soft. Počas štú­dia MBA na Vle­rick Leuven-Gent Mana­ge­ment School v Bel­gicku pra­co­val pre ING Bel­gium. Jeho posled­nou zastáv­kou pred Web­Sup­por­tom bolo Piano Media, kde pôso­bil ako finančný ria­di­teľ a záro­veň busi­ness deve­lo­per zod­po­vedný za komu­ni­ká­ciu s vyda­va­teľmi z európ­skych kra­jín.

Michal Tru­ban, bývalý CEO Web­Sup­portu

Už na základe skú­se­ností z prvých mesia­cov som rád, že sa mi poda­rilo zís­kať lep­šieho CEO ako som ja (a to som neve­ril, že nie­kedy napí­šem :). Som pre­sved­čený, že spolu so skve­lým tea­mom ľudí posu­nie firmu do ešte lep­ších leve­lov. Keď vidím všetky plány, time­linu a tasky ktoré sú pred nami, mám stále to nad­še­nie, že by som naj­rad­šej pre­to­čil čas do budúcna aby som už videl výsle­dok. Nikdy som nemal lepší pocit z teamu vo Web­Sup­porte, ako teraz.

Celá firma aktu­álne pre­chá­dza veľ­kou skúš­kou, keďže zažila obrov­ský rast, na ktorý bolo ťažké sa pri­pra­viť. V súčas­nosti sa na pozadí vyko­ná­vajú veľké tech­no­lo­gické zmeny, ktoré krok po kroku rie­šia všetky prob­lémy s nároč­nou imple­men­tá­ciou sta­ro­no­vej infra­štruk­túry. Ak vás zau­jí­majú detaily, pre­čí­tajte si o nich v mojom posled­nom blog­poste.

Zdroj: Data­lan IT Forum 2015

Z Web­Sup­portu samoz­rejme neod­chá­dzam. Budem robiť presne to, čo posledné roky. Teraz už ofi­ciálne z pozí­cie šéfa boardu. Spo­lu­vyt­vá­rať stra­té­giu a víziu, kam to má celé sme­ro­vať a nechá­vať lep­ším ľudom ako som ja, aby sa rea­li­zo­vali. Budem “dri­vo­vať” ďalší roz­voj a naďa­lej nebu­dem s ničím spo­kojný :).

Aj vďaka tejto zmene bude WS lepší ako pred­tým a o tom je naša filo­zo­fia – stále sa zlep­šo­vať.

Ján Cifra odpo­vedá na vaše otázky

Zdroj: www.websupport.sk/blog

Pridať komentár (0)