Web­Sup­port má nové­ho CEO!

Michal Truban / 8. októbra 2015 / Lifehacking

V posled­nom čase som sa veno­val via­ce­rým star­tu­pom a fir­mám. Vždy ma to ťaha­lo do nových a nových dob­ro­druž­stiev.

Vo Web­Sup­por­te som vyko­ná­val už viac stra­te­gic­ko – lea­der­skú pozí­ciu, ako den­no den­nú mana­žér­sku prá­cu, kto­rá tu potom chý­ba­la. Vní­mal som to ako jeden z prob­lé­mov vo fir­me. CEO pros­te musí byť na 100% odda­ný jed­nej veci. Po dlhom pre­mýš­ľa­ní a hľa­da­ní spô­so­bov ako ten­to prob­lém naj­lep­šie vyrie­šiť sa to poda­ri­lo.

Už od augus­ta máme vo vede­ní fir­my veľ­kú posi­lu. Je ním Ján Cif­ra, kto­rý sa stal pred pár mesiac­mi novým CEO. Má roz­siah­le skú­se­nos­ti z oblas­ti tech­no­ló­gií a manaž­men­tu, 2 roky pôso­bil ako ria­di­teľ v spo­loč­nos­ti Axa­soft. Počas štú­dia MBA na Vle­rick Leuven-Gent Mana­ge­ment Scho­ol v Bel­gic­ku pra­co­val pre ING Bel­gium. Jeho posled­nou zastáv­kou pred Web­Sup­por­tom bolo Pia­no Media, kde pôso­bil ako finanč­ný ria­di­teľ a záro­veň busi­ness deve­lo­per zod­po­ved­ný za komu­ni­ká­ciu s vyda­va­teľ­mi z európ­skych kra­jín.

Michal Tru­ban, býva­lý CEO Web­Sup­por­tu

Už na zákla­de skú­se­nos­tí z prvých mesia­cov som rád, že sa mi poda­ri­lo zís­kať lep­šie­ho CEO ako som ja (a to som neve­ril, že nie­ke­dy napí­šem :). Som pre­sved­če­ný, že spo­lu so skve­lým tea­mom ľudí posu­nie fir­mu do ešte lep­ších leve­lov. Keď vidím všet­ky plá­ny, time­li­nu a tas­ky kto­ré sú pred nami, mám stá­le to nad­še­nie, že by som naj­rad­šej pre­to­čil čas do budúc­na aby som už videl výsle­dok. Nikdy som nemal lep­ší pocit z tea­mu vo Web­Sup­por­te, ako teraz.

Celá fir­ma aktu­ál­ne pre­chá­dza veľ­kou skúš­kou, keď­že zaži­la obrov­ský rast, na kto­rý bolo ťaž­ké sa pri­pra­viť. V súčas­nos­ti sa na poza­dí vyko­ná­va­jú veľ­ké tech­no­lo­gic­ké zme­ny, kto­ré krok po kro­ku rie­šia všet­ky prob­lé­my s nároč­nou imple­men­tá­ci­ou sta­ro­no­vej infra­štruk­tú­ry. Ak vás zau­jí­ma­jú detai­ly, pre­čí­taj­te si o nich v mojom posled­nom blog­pos­te.

Zdroj: Data­lan IT Forum 2015

Z Web­Sup­por­tu samoz­rej­me neod­chá­dzam. Budem robiť pres­ne to, čo posled­né roky. Teraz už ofi­ciál­ne z pozí­cie šéfa boar­du. Spo­lu­vyt­vá­rať stra­té­giu a víziu, kam to má celé sme­ro­vať a nechá­vať lep­ším ľudom ako som ja, aby sa rea­li­zo­va­li. Budem “dri­vo­vať” ďal­ší roz­voj a naďa­lej nebu­dem s ničím spo­koj­ný :).

Aj vďa­ka tej­to zme­ne bude WS lep­ší ako pred­tým a o tom je naša filo­zo­fia – stá­le sa zlep­šo­vať.

Ján Cif­ra odpo­ve­dá na vaše otáz­ky

Zdroj: www.websupport.sk/blog

Pridať komentár (0)