WebSupport má nového CEO!

Michal Truban / 8. októbra 2015 / Lifehacking

V po­sled­nom čase som sa ve­no­val via­ce­rým star­tu­pom a fir­mám. Vždy ma to ťa­halo do no­vých a no­vých dob­ro­druž­stiev.

V po­sled­nom čase som sa ve­no­val via­ce­rým star­tu­pom a fir­mám. Vždy ma to ťa­halo do no­vých a no­vých dob­ro­druž­stiev.

 

Vo Web­Sup­porte som vy­ko­ná­val už viac stra­te­gicko – le­a­der­skú po­zí­ciu, ako denno dennú ma­na­žér­sku prácu, ktorá tu po­tom chý­bala. Vní­mal som to ako je­den z prob­lé­mov vo firme. CEO proste musí byť na 100% od­daný jed­nej veci. Po dl­hom pre­mýš­ľaní a hľa­daní spô­so­bov ako tento prob­lém naj­lep­šie vy­rie­šiť sa to po­da­rilo.

 

Už od au­gusta máme vo ve­dení firmy veľkú po­silu. Je ním Ján Cifra, ktorý sa stal pred pár me­siacmi no­vým CEO. Má roz­siahle skú­se­nosti z ob­lasti tech­no­ló­gií a ma­naž­mentu, 2 roky pô­so­bil ako ria­di­teľ v spo­loč­nosti Axa­soft. Po­čas štú­dia MBA na Vle­rick Le­uven-Gent Ma­na­ge­ment School v Bel­gicku pra­co­val pre ING Bel­gium. Jeho po­sled­nou za­stáv­kou pred Web­Sup­por­tom bolo Piano Me­dia, kde pô­so­bil ako fi­nančný ria­di­teľ a zá­ro­veň bu­si­ness de­ve­lo­per zod­po­vedný za ko­mu­ni­ká­ciu s vy­da­va­teľmi z európ­skych kra­jín.

 

Mi­chal Tru­ban, bý­valý CEO Web­Sup­portu

Už na zá­klade skú­se­ností z pr­vých me­sia­cov som rád, že sa mi po­da­rilo zís­kať lep­šieho CEO ako som ja (a to som ne­ve­ril, že nie­kedy na­pí­šem :). Som pre­sved­čený, že spolu so skve­lým te­a­mom ľudí po­su­nie firmu do ešte lep­ších le­ve­lov. Keď vi­dím všetky plány, ti­me­linu a tasky ktoré sú pred nami, mám stále to nad­še­nie, že by som naj­rad­šej pre­to­čil čas do bu­dúcna aby som už vi­del vý­sle­dok. Ni­kdy som ne­mal lepší po­cit z te­amu vo Web­Sup­porte, ako te­raz.

 

Celá firma ak­tu­álne pre­chá­dza veľ­kou skúš­kou, keďže za­žila ob­rov­ský rast, na ktorý bolo ťažké sa pri­pra­viť. V sú­čas­nosti sa na po­zadí vy­ko­ná­vajú veľké tech­no­lo­gické zmeny, ktoré krok po kroku rie­šia všetky prob­lémy s ná­roč­nou im­ple­men­tá­ciou sta­ro­no­vej in­fra­štruk­túry. Ak vás zau­jí­majú de­taily, pre­čí­tajte si o nich v mo­jom po­sled­nom blog­poste.

 

Zdroj: Da­ta­lan IT Fo­rum 2015

 

Z Web­Sup­portu sa­moz­rejme ne­od­chá­dzam. Bu­dem ro­biť presne to, čo po­sledné roky. Te­raz už ofi­ciálne z po­zí­cie šéfa bo­ardu. Spo­lu­vyt­vá­rať stra­té­giu a ví­ziu, kam to má celé sme­ro­vať a ne­chá­vať lep­ším ľu­dom ako som ja, aby sa re­a­li­zo­vali. Bu­dem “dri­vo­vať” ďalší roz­voj a na­ďa­lej ne­bu­dem s ni­čím spo­kojný :).

 

Aj vďaka tejto zmene bude WS lepší ako pred­tým a o tom je naša fi­lo­zo­fia – stále sa zlep­šo­vať.

 

Ján Cifra od­po­vedá na vaše otázky

 

Zdroj: www.web­sup­port.sk/blog

Pridať komentár (0)