What­sApp bude koneč­ne pod­po­ro­vať GIF­ká

Timotej Vančo / 15. júna 2016 / Tech a inovácie

What­sApp koneč­ne povo­lil posie­la­nie GIFiek a pri­dal sa tak k ďal­ším app­kám, kto­ré tak už robia dlh­ší čas.

Tak­mer kaž­dá apli­ká­cia toh­to typu pod­po­ru­je neja­kou for­mou integ­rá­ciu GIFiek. Dote­raz ale What­sApp v tom­to troš­ku zaos­tá­val za kon­ku­ren­ci­ou a pev­ne sa držal iba posie­la­nia sta­tic­kých obráz­kov. Naj­nov­ší upda­te What­sApp pre iOS ale naz­na­ču­je, že sa to mož­no sko­ro zme­ní.

Ver­zia apli­ká­cie 2.16.7.1 bude auto­ma­tic­ky pre­hrá­vať GIF odka­zy a povo­lí aj pri­dá­va­nie GIFiek do tvo­jej kon­ver­zá­cie,“ infor­mu­je web WABe­taIn­fo, kto­rý sle­du­je naj­nov­šie zme­ny v beta ver­ziách What­sAp­pu.

whatsappgif

foto: thecountrycaller.com

Stá­le to ale nie je tak kva­lit­ný upda­te, aby sa What­sapp doká­zal v tej­to oblas­ti vyrov­nať Mes­sen­ge­ru ale­bo Wire, kto­ré povo­ľu­jú, a hlav­ne aj ponú­ka­jú, plno­hod­not­né GIF obráz­ky. Aspoň už ale nebu­deš musieť otvá­rať inter­ne­to­vý pre­hlia­dač len na to, aby si si pozrel čo ti poslal kamoš.

Zau­jí­ma­vé ale je, že vo What­sAp­pe si budeš môcť tie­to GIF­ká ukla­dať iba ako sta­tic­ký obrá­zok. Nechaj­me sa teda prek­va­piť, ako bude app­ka po novom vyze­rať a čo všet­ko bude obsa­ho­vať ďal­ší upda­te.

zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: thenextweb.com

Pridať komentár (0)