What­sApp bude konečne pod­po­ro­vať GIFká

Timotej Vančo / 15. júna 2016 / Tech a inovácie

What­sApp konečne povo­lil posie­la­nie GIFiek a pri­dal sa tak k ďal­ším app­kám, ktoré tak už robia dlhší čas.

Tak­mer každá apli­ká­cia tohto typu pod­po­ruje neja­kou for­mou integ­rá­ciu GIFiek. Dote­raz ale What­sApp v tomto trošku zaos­tá­val za kon­ku­ren­ciou a pevne sa držal iba posie­la­nia sta­tic­kých obráz­kov. Naj­novší update What­sApp pre iOS ale naz­na­čuje, že sa to možno skoro zmení.

Ver­zia apli­ká­cie 2.16.7.1 bude auto­ma­ticky pre­hrá­vať GIF odkazy a povolí aj pri­dá­va­nie GIFiek do tvo­jej kon­ver­zá­cie,“ infor­muje web WABe­taInfo, ktorý sle­duje naj­nov­šie zmeny v beta ver­ziách What­sAppu.

whatsappgif

foto: thecountrycaller.com

Stále to ale nie je tak kva­litný update, aby sa What­sapp doká­zal v tejto oblasti vyrov­nať Mes­sen­geru alebo Wire, ktoré povo­ľujú, a hlavne aj ponú­kajú, plno­hod­notné GIF obrázky. Aspoň už ale nebu­deš musieť otvá­rať inter­ne­tový pre­hlia­dač len na to, aby si si pozrel čo ti poslal kamoš.

Zau­jí­mavé ale je, že vo What­sAppe si budeš môcť tieto GIFká ukla­dať iba ako sta­tický obrá­zok. Nechajme sa teda prek­va­piť, ako bude appka po novom vyze­rať a čo všetko bude obsa­ho­vať ďalší update.

zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: thenextweb.com

Pridať komentár (0)