Whistle: Nový obo­jok, ktorý si zami­lu­jete vy aj váš pes

Šandi / 9. marca 2014 / Tech a inovácie

Čo váš pes vlastne robí? Spí 8 hodín v kuse? Behá dookola po vašej obý­vačke alebo chodí na dlhé pre­chádzky? Whistle je smart obo­jok, ktorý sle­duje akti­vitu vášho psa počas celého dńa. 

Bolo len otáz­kou času, kedy sa aj naši milá­či­ko­via doč­kajú svojho vlast­ného Fit­bitu. Whistle nie je úplne nová spo­loč­nosť. Na trhu je už zopár mesia­cov a za ten čas si stihla zís­kať množ­stvo nad­šen­cov a vydo­byť tak prven­stvo v tomto seg­mente. Možno sa vám $129 bude zdať ako veľa peňazí za také malé zaria­de­nie, no množ­stvo uži­toč­ných dát, ktoré z neho zís­kate, určite stojí za to. Všetky tieto dáta máte mož­nosť sle­do­vať cez mobilnú apli­ká­ciu z kto­ré­ho­koľ­vek miesta na svete.

Whistle je spo­loč­nosť, ktorá dis­po­nuje dosta­toč­ným množ­stvom finan­cií zís­ka­ných od via­ce­rých ven­ture capi­tal firiem. Tie jej majú zabez­pe­čiť silnú expan­ziu plá­no­vanú na najb­liž­šie mesiace. V týchto dňoch sa spus­til pre­daj aj v naj­väč­šej ame­ric­kej retai­lo­vej sieti pre psov a domá­cich milá­či­kov PetS­mart.

Došlo tiež k updatu iOS apli­ká­cie, ktorá pomáha maji­te­ľom domá­cich milá­či­kov sta­no­viť ciele, ktoré s nimi chcú v daný týž­deň alebo mesiac dosia­hnúť. Whistle dopl­nil aj sociálny aspekt v podobe komen­to­va­nia dosiahnutých/nedosiahnutých cie­ľov. Tie môžu maji­te­lia ihneď sha­ro­vať so svo­jími kama­rátmi cez sociálne siete a email.

Určite veľmi uži­toč­nou fun­kci­ona­li­tou je mož­nosť sprí­stup­ne­nia všet­kých dát vybra­ným oso­bám. Celá rodina sa tak môže podie­ľať na sle­do­vaní akti­vít svo­jích štvor­no­hých pria­te­ľov. Zaria­de­nie vydrží na jedno nabi­tie 8 až 10 dní, čo sa dá pokla­dať za veľmi dobré.

Whistle však žne aj kri­tiku v podobe stále nedos­ta­toč­nej pre­po­je­nosti na sociálne siete. Nie je možné fol­lo­wo­vať iných psov, sha­ro­vať medzi nimi fotky a porov­ná­vať ich akti­vity navzá­jom. Je otázne, akou ces­tou sa Whistle vybe­rie — či to bude hlb­šie sociálne pre­po­je­nie a vznikne tak Twit­ter pre maji­te­ľov domá­cich milá­či­kov alebo sa budú viac zame­ria­vať na hard­vé­rový pro­dukt a vylep­šo­va­nie fun­kci­ona­lít apli­ká­cie.

Zdroj: crnchy.com

Pridať komentár (0)