Wib­bitz 3.0: Revo­lú­cia v čítaní správ

Luky Gašparík / 4. marec 2014 / Business

Wib­bitz 3.0 je tu s pre­ko­pa­nou app­kou a úplne novým dizaj­nom. Okrem toho pri­bu­dol real voice, ktorý poskytne ešte lepši záži­tok z celej apli­ká­cie.

Wib­bitz 3.0 v skratke:

  • Video a Tex­tový sumár: Môžete poze­rať video a tex­tový sumár v tom istom čase.
  • Real Voice — Over Nar­ra­tion: Auten­tický zvuk
  • Rei­ma­gi­ned Design: Nový dizajn, ktorý sa viac pohral s kar­to­vými zálož­kami
  • Intu­itívny UX a Navi­gá­cia
  • Svaj­po­va­nie, kto­rým sa menia články

What’s so spe­cial???

Podobne ako appka Samba aj Wib­bitz sa snaží pre­ra­ziť vo svete videa. Spô­sob, akým to ale robí Wib­bitz, je uni­kátny. Pri­náša totiž život do písa­ného textu. To by samo o sebe nebolo ešte nič extra. Ale ak vám Wib­bitz tento text nahlas pre­číta, pri­radí k textu video sek­ven­cie a vizu­áli­zuje čítaný text, môžeme hovo­riť o naozaj­st­nej revo­lú­cií. Veď posúďte sami.

Oddnes sa správy nečí­tajú, ale poze­rajú. Za touto skve­lou app­kou stojí algo­rit­mus, ktorý roz­poz­náva pri­daný text a sám si nájde naj­dô­le­ži­tej­šie body z textu. Tieto neskôr vizu­ali­zuje vo forme videa. Spô­sob pri­jí­ma­nia infor­má­cií sa týmto abso­lútne mení.

Cie­ľom Wib­bitz je zme­niť spô­sob pri­jí­ma­nia infor­má­cii na mobil­ných zaria­de­niach. Kon­ver­to­va­nie textu do videa trvá presne 10 sekúnd a je plne auto­ma­ti­zo­vané”, tvrdí CEO Zohar Dayan. Zázrač­ným spô­so­bom sa z dlhého textu stáva krátke a sumárne video. No nie je to bomba?!? „Vadilo mi nie­kedy veľmi nepo­hodlné číta­nie dlhých tex­tov na mobi­loch”, čomu asi všetci roz­umieme.

Táto appka je naozaj­st­ným (ako by Marek pove­dal) game­chan­ge­rom v oblasti posky­to­va­nia infor­má­cii. Časom roz­mýš­ľajú Wib­bi­záci appku aj sko­merč­niť a sprí­stup­niť kaž­dému. Je dosť možné, že naše deti v dohľad­nom čase už nebudú písať slo­hové práce, ale slo­hové videá. 

Osobne si apli­ká­ciu naozaj uží­vam. Slaj­du­jem hore, dole, doľava, doprava a vždy niečo náj­dem. Ak sa vám nechce počú­vať text, ale rad­šej čítate, nie je prob­lém. Text náj­dete aj v písa­nej ver­zii. Con­tent appky sa momen­tálne sústredi okolo news z rôz­nych seg­men­tov. Milo ma prek­va­pila kva­lita infor­má­cií. Inte­li­gen­cia algo­ritmu je naozaj úžasná. Vrelo odpo­rú­čam kaž­dému vyskú­šať.

Wib­biz vyhral cenu v kate­gó­rií „produkt/servis”, čo je jedna z najp­res­tíž­nej­ších cien. Izra­elci boli však úspešní aj v ďal­šej kate­gó­rii — kon­krétne v „Most Inno­va­tive App­li­ca­tion” s app­kou Poin­tg­rab.

Pridať komentár (0)