Win­dows 10: Posledná šanca Mic­ro­softu je tu!

Kika Besedičová / 22. január 2015 / Tools a produktivita

Mic­ro­soft včera pred­sta­vil revo­lú­ciu vo vní­maní vir­tu­ál­nej rea­lity — vlastné oku­liare Holo­Lens. Na roz­diel od kon­ku­renč­ných rie­šení dokážu vďaka kom­bi­ná­cii sen­zo­rov a sys­tému Win­dows 10 oži­viť vaše oko­lie o inte­rak­tívne holo­gramy.

Na videu bola demon­štro­vaná naprí­klad mož­nosť vytvá­rať dizajn moto­cykla a rovno si ho pre­miet­nuť ako holo­gram v život­nej veľ­kosti naprí­klad vo vašej obý­va­cej izbe. Rov­nako tak bude možné vir­tu­álne hrať Minec­raft, skrátka si môžete vo svo­jom okolí nechať zobra­zo­vat neexis­tu­júce veci a inte­ra­go­vať s nimi. Výsle­dok je potom možné vytla­čiť na 3D tla­čiarni. Holo­gramy je dokonca možné vo svo­jom okolí počuť.

Miesto veľ­kého tele­ví­zora naprí­klad postačí spus­tiť apli­ká­ciu nie­kto­rej zo stre­a­mo­va­cích slu­žieb a vo svo­jich oku­lia­roch uvi­díte na stene svo­jej izby vir­tu­álnu obra­zovku, na kto­rej si budete môcť pus­tiť ľubo­voľný video­ob­sah.

Mic­ro­soft sa snaží pre­sved­čiť vývo­já­rov apli­ká­cií pre GearVR alebo Google Glass, aby pre­šli na Holo­Lens, aktu­álne už na vývoji apli­ká­cií pra­cujú tisícky vývo­já­rov.

Mic­ro­soft údajne vyví­jal Holo­Lens v prí­snom uta­jení tri roky, spo­lu­pra­co­val naprí­klad s NASA, ktorá oku­liare zamýšľa pou­ží­vať na skú­ma­nie Marsu. Oku­liare Holo­Lens budú k dis­po­zí­cii v čase uve­de­nia sys­tému Win­dows 10.

zdroj: ven­tu­re­beat, techc­runch,

Pridať komentár (0)