15 naj­väč­ších ino­vá­to­rov Slo­ven­ska — časť 1.

Martin Bohunický / 7. september 2015 / Tools a produktivita

Pri­ná­šame vám troj­dielny seriál o 15 osob­nos­tiach Slo­ven­ska, ktoré pova­žu­jeme za tých naj­lep­ších ino­vá­to­rov, akých môžete v našej malej krajne nájsť. 

1. Július Szá­raz, Lea­der Light

Gene­rálny ria­di­teľ firmy Lea­der Light pôsobí v neveľ­kej Spiš­skej Novej Vsi, no napriek tomu doká­zal “ovlád­nuť svet”. Lea­der Light sa venuje výrobe LED svie­ti­diel a ak neži­ješ nie­kde v “kobke”, prav­de­po­dobne si už ich prácu videl v tele­ví­zií, či na vlastné oči. Táto slo­ven­ská firma osvet­lila via­ceré sve­tové auto­sa­lóny, finále spe­vác­kej Euro­ví­zie, tele­vízne štú­dia BBC, či via­ceré pamiatky zo všet­kých kútov sveta, vrá­tane Japon­ska. Väč­šina pro­duk­cie sme­ruje práve do zahra­ni­čia. Lea­der Light navyše tento rok roz­ší­ril svoju pro­duk­ciu do Krom­pa­chov, kde tak ponú­kol prácu ďal­ším desiat­kam ľudí.

2. Šimon Šicko, Pixel Fede­ra­tion

CEO her­ného štú­dia Pixel Fede­ra­tion roz­be­hol biz­nis, ktorý patrí vo svete medzi špičku vo svo­jej oblasti. Pixel Fede­ra­tion vyvíja hry na všetky možné plat­formy — od PC, cez Pla­y­sta­tion 4 až po Face­book, či tab­lety a smart­fóny. Firma pre­ra­zila a stala sa celo­sve­tovo zná­mou pre­dov­šet­kým hrou Train­sta­tion, ktorú si vo svete zahrali desiatky mili­ó­nov ľudí. Šimon je záro­veň aj spo­lu­in­ves­to­rom v Neulogy Ven­tu­res. Momen­tálne zamest­náva okolo 150 ľudí.

Roz­ho­vor so Šimo­nom Šič­kom si môžeš pre­čí­tať na tomto odkaze.

3. Milan Paš­mik, McCar­ter

McCar­ter je popu­lárny výrobca džú­sov, no možno neviete, že táto firma má sídlo v Dunaj­skej Strede. Naj­skôr to boli bežné, lacné džúsy, dnes sa však už Milan Paš­mik vo svo­jej firme snaží o pré­mi­ovú kva­litu, za ktorú sú ľudia ochotní si pri­pla­tiť.

Za úspe­chom pána Paš­mika je nepo­chybne snaha o ino­vá­cie, nech to stojí, čo to stojí. Drahé inves­tí­cie pri­niesli svoje ovo­cie a dnes sú džúsy McCar­teru známe nie­len na Slo­ven­sku, ale na celom svete.

4. Adam Marek, Viamo

Mladý Adam Marek pri­šiel s nápa­dom, ktorý v našich kon­či­nách rýchlo naberá na popu­la­rite. Veľmi jed­no­du­chý sys­tém, kto­rým si medzi sebou posie­late peniaze len pomo­cou tele­fón­neho čísla doká­zal pre­ra­ziť hlavne pro­stred­níc­tvom bánk. Tatra banke a VÚB banke sa tento kon­cept zapá­čil a zara­dili ho do port­fó­lia svo­jich slu­žieb.

Dnes musí Viamo bojo­vať s tvrdou kon­ku­ren­ciou, ktorá sa jeho nápa­dom inšpi­ro­vala, no v tomto boji dopo­siaľ vyhráva a jeho značka rýchlo stúpa.

5. Šte­fan Klein, Aero­Mo­bil

Meno Šte­fana Kle­ina začína byť verej­nos­ťou vní­mané stále viac a z dizaj­néra Aero­Mo­bilu sa pomaly ale isto stáva celeb­rita. Pro­to­typ lie­ta­jú­ceho auta vzbu­dzuje zaslú­žene záu­jem na celom svete a patrí medzi naj­ná­dej­nej­šie pro­jekty tohoto typu. Žiaľ, nedávno zís­kal Aero­Mo­bil tro­chu nega­tív­nej pub­li­city, keď spa­dol zo vzdu­chu na tvrdú zem. Šte­fan však poňal túto uda­losť ako novú výzvu a z chýb sa pou­čil. Okrem Aero­Mo­bilu má za sebo Šte­fan Klein návrhy via­ce­rých doprav­ných pros­tried­kov, od mope­dov až po krá­ča­júci bager.

Pridať komentár (0)