Cro­wd­fun­ding v umení. Ako zasiah­nuť srdce fanú­ši­kov?

Veronika Švecová / 8. septembra 2015 / Tools a produktivita

V našej sérií pre ama­tér­skych aj skú­se­ných cro­wd­fun­de­rov pri­ná­šame tri pohľady z rôz­nych oblastí. O oblasti ume­nia nám poroz­práva Tereza Oľhová, mladá sce­ná­ris­tka, ktorá si spolu s kama­rát­kou pomo­cou cro­wd­fun­dingu chcela finan­co­vať vyda­nie knihy.

Tereza Oľhová a Mar­tina Sľú­ková sú mladé sce­ná­ris­tky, ktoré sa roz­hodli vydať knihu. Potrebné finan­cie zís­kali cez cro­wd­fun­din­govú kam­paň na čes­kom por­táli startovač.cz. My sme vyspo­ve­dali Terezu, ktorá nám poskytla pohľad umelca na cro­wd­fun­ding a tiež vysvet­lila nie­ktoré kroky v ich kam­pani. Počas kam­pane bol pre ne dôle­žitý humor. Všet­kým začia­toč­ní­kom na poli cro­wd­fun­dingu radia: „Neza­bú­dajte na humor!“ 

Si umel­kyňa, ako si prišla na nápad spra­viť pre svoj pro­jekt cro­wd­fun­ding? 

Na začiatku sme mali s Mar­ti­nou túžbu knižku vydať. Už sme mali v merku pár vyda­va­te­ľov, kto­rým by sme text ponúkli, ale váhali sme. Asi by sme si na cro­wd­fun­ding netrúfli, ale v tom čase som stretla kama­rátku ani­má­torku Mišu Čopí­kovú, kto­rej sa nápad páčil a navrhla nám, či si to nespra­víme „samy.“ Nám sa to zapá­čilo a vyšlo to. Príp­ravy trvali dlho. Chceli sme mať dobrú kam­paň a knihu v pod­state pri­pra­venú na tlač, to zna­mená nájsť si edi­torku, gra­fičku, tla­čia­reň , atď…Takže celý pro­ces od nápadu až po spus­te­nie kam­pane trval ešte pol roka. S odstu­pom času si to neviem vyna­chvá­liť, aj keď nás to obe stálo veľmi veľa ener­gie.

Čo si mys­líš o kom­bi­ná­cií ume­nia a biz­nisu?

Cro­wd­fun­ding stojí a padá na množ­stve fanú­ši­kov, ktorí sú ochotní za určitý pro­dukt zapla­tiť dopredu. A ak bude fanú­ši­kov dosť, knižka (hudba, film) vzniknú za ich peniaze. My sme to brali ako expe­ri­ment. A keďže naša kam­paň uspela a my sme vyzbie­rali sta­no­venú čias­tku, vedeli sme, že knižka má byť na trhu. Chva­la­bohu, knižka nie je film a môže vznik­núť rých­lej­šie a za menej peňazí. Pre nás ako sce­ná­ris­tky je to prvý „výkop“ v našom ume­lec­kom pôso­bení. S fil­mom to ešte bude trvať pár rôč­kov. V tom sto­jíme nohami na zemi určite.

Tvo­rili ste knihu pre komerčné účely? 

Ešte pred vyda­ním sme do knihy inves­to­vali finan­cie z vlast­ného vrecka. A to je taký ďalší para­dox v súčas­nej tvorbe. Ak chce člo­vek robiť to, čo ho baví, potre­buje robiť iné komerčné veci, ktoré mu to zapla­tia. Ja by som tie knihy naj­rad­šej roz­dala, ale to by nebolo fér, pre­tože 100 ľudí si ju už pred­tým, ako bola vydaná, kúpilo cez startovac.cz My sme na príp­rave knihy strá­vili kopu času úplne zadarmo a teraz, zdá sa, peniaze zís­kané z pre­daja pôjdu na dotlač, ben­zín a eventy spo­jené s kni­hou… Takže sa bavíme sa o zárobku, z kto­rého môžeme ísť na dobrú večeru a pár pív, ale nás viac obo­ha­cujú reak­cie ľudí na knižku. Dôle­žité pre nás bolo, aby sa kniha dostala k ľuďom. A to sa stalo. Dokonca bez veľ­kej reklamy v médiách.

Ku kam­pani ste mali veľmi vtipné pro­mo­va­cie videá. Koho to bol nápad a kto ho vie­dol?

Videá vzni­kali spon­tánne a na začiatku sme vôbec neve­deli, o čom presne budú. Prvé video pred­sta­vilo nás dve s Mar­ti­nou ako hlavné aktérky. Išlo o náčrt toho, ako zhruba vyzerá naša komu­ni­ká­cia. Cie­ľom bolo ale text tro­chu zdra­ma­ti­zo­vať, takže sa v prvom videu obja­vujú náznaky nie­kto­rých situ­ácii z knižky. Potom do toho pri­šiel šikovný stri­hač a v strižni sme sa ešte spolu zamys­leli nad tým ako zvý­raz­niť, že je to žen­ská (nie femi­nis­tická) knižka a vytvo­rili sme akúsi ana­ló­giu so ženou v 20. sto­ročí (pra­cu­jú­cou na poli) a ženou v 21. sto­ročí, ktorá pra­cuje pri počí­tači (obe sme sce­ná­ris­tky, takže si naozaj našu robotu musíme odse­dieť).

Ďal­šie spoty sa pri­ro­dzene napá­jali na túto myš­lienku. Hrali sme sa s rolou ženy — umel­kyne a porov­ná­vali ju so ženami tvo­ria­cimi v 20. sto­ročí (Šol­té­so­vou a Timra­vou). Vedeli sme, že kam­pani pomôžu známe tváre, takže sme si vybrali široký dia­pa­zón mužov — slo­ven­ských inte­lek­tu­álov v našom okolí, ktorí nám odpo­ve­dali na naše otázky. Vtipné bolo, že po tomto videu sa ozý­vali hlasy nie­kto­rých ľudí na FB stránke knihy, že tých mužov nepoz­najú, takže vzniklo tre­tie video, kde boli už aj ich mená a pro­fe­sia. Konečné štvrté video už bolo vlastne making of, aby bolo jasné, že sa knižka naozaj fina­li­zuje a že to celé nebola len taká sranda…skrátka, dostať do toho ten pro­ces, zhmot­niť víziu a pred­sta­viť gra­fičku na kamere. 

Celý ten čas tím startovač.cz sle­duje váš pro­fil a sám vás pobáda k tomu, aby sa na ňom niečo dialo. Naša kam­paň trvala 60 dní a podľa prís­pev­kov sme videli ako nám ras­tie, alebo stag­nuje kre­dit. Sna­žili sme sa teda ľudí stále držať v strehu a prek­va­po­vať.

Radil Vám nie­kto? Vybrali ste si star­šiu kam­paň, ktorá bola vašim vzo­rom?

Radili sme sa medzi sebou ja, Mar­tina a môj pria­teľ — stri­hač. Pozreli sme si všetky videá na cro­wd­fun­din­go­vých por­tá­loch v sek­ciách „knihy“, alebo „ lite­ra­túra“ a zis­tili sme, že úro­veň nie je vysoká. Videá často pôso­bili len ako nutné zlo. Ľudia často len sedeli nie­kde na sto­ličke a čítali úryvky z povie­dok. Akoby sa lite­ra­túra nedala zobra­zo­vať živo a vtipne… Často videám chý­bal nápad a humor. Šli sme vlast­nou ces­tou a sna­žili sme sa to tro­chu ozvlášt­niť.

Čo ťa naj­viac prek­va­pilo na pra­vid­lách cro­wd­fun­dingu? Má podľa teba nejaké pra­vidlá?

Mne sa páči, že cro­wd­fun­ding ponúka neob­me­dzenú plat­formu na usku­toč­ne­nie nápa­dov a pri­tom vás necháva slo­bod­ných v tom, ako si kam­paň uro­bíte. Samoz­rejme, pred spus­te­ním kam­pane dosta­nete pár dob­rých rád (pokiaľ sa roz­hod­nete kam­paň viesť na neja­kom por­táli), ale ďalší prie­beh je na vás.

Poznám via­ceré kam­pane (hlavne české), ktoré sú výborne nasta­vené. Cítiť za nimi ľudí s víziou, nad­c­hnu­tých pre nejakú vec a to vás dostane vždy. Samoz­rejme, je to výborný spô­sob ako finan­co­vať aj pro­dukty už zná­mych a „zave­de­ných“ ľudí. Hudobná sku­pina, alebo obľú­bený spi­so­va­teľ sa vlastne nemusí sna­žiť tak ako „nová­čik“, ale aj v tom to je fér. Ľudia dajú finan­cie tomu, kto si to v ich očiach „zaslúži“.

Máš ty nejaké rady pre ostat­ných, ktorí by chceli nakop­núť svoje ume­lecké pro­jekty? Kde by mali začať? 

Neviem, či som natoľko skú­sená, aby som radila iným. Veľmi dobre ako lákadlo fun­guje humor a nad­hľad, lebo toho je v celej slo­ven­skej (nie­len lite­rár­nej) tvorbe žalostne málo.

V kam­pani ste okrem iného sľú­bili, že dar­covi, ktorý dá pro­jektu 250 EUR, prí­dete upiecť kurča à la Tereza, čo znelo veľmi tajomne. Čo je to kurča zač? Zís­kal ho nie­kto? 

Tento nápad vzni­kol na základe prvého videa, v kto­rom držím v ruke surové kura. Celé sa to vzťa­huje na vývoj mojej osoby v knižke, kde pre­chá­dzam akousi pre­me­nou z diev­činy na žienku domácu. Recept na toto kura je mojím veľ­kým tajom­stvom a keďže nikto túto odmenu nezís­kal, naďa­lej ním zostane… Ľudia neve­dia, o čo prišli.

Ďalší diel cro­wd­fun­din­go­vých rád sa bude zaobe­rať názormi nezis­ko­viek

Pridať komentár (0)