GSP ako kon­tro­verzná reklama od Googlu? Tes­to­vali sme ju.

Peter Dendis, tarantula.sk / 9. september 2015 / Tools a produktivita

Začiat­kom sep­tem­bra pred­sta­vila spo­loč­nosť Google verej­nosti nový reklamný nástroj. Pod skrat­kou GSP sa skrýva Gmail Spon­so­red Pro­mo­ti­ons, teda v jed­no­du­chosti pove­dané – reklama vo vašom maile. Rok sme ju tes­to­vali.

Koľ­ko­krát sa vám stalo, že ste si vypý­tali od nie­koho súkromnú emai­lovú adresu a doménu vám ani nepo­ve­dal? Nemu­sel, pre­tože väč­šina z nás pou­žíva emai­lo­vého kli­enta Googlu. Gmail je síce bez­platná služba, no nie je zadarmo, ako by sa nie­kto mohol naz­dá­vať. Tak ako mnohé iné stránky a služby na inter­nete, aj Google zbiera mnohé infor­má­cie o tom, čo na inter­nete robíme, čo vyhľa­dá­vame, aké stránky nav­šte­vu­jeme.

Teraz sa Google roz­ho­dol tieto dáta využiť okrem iného práve v službe Gmail. Začiat­kom sep­tem­bra pred­sta­vil novú fun­kci­ona­litu pod náz­vom GSP. Google Spon­so­red Pro­mo­ti­ons umož­ňuje zobra­zo­va­nie rôzne cie­le­nej reklamy v gmai­lo­vom účte pri­jí­ma­teľa. Ako nasta­viť ciele takejto kam­pane veľmi dobre rozp­ra­co­vali pria­te­lia z Online Toro (LINK), tomu sa preto veno­vať nebu­deme. Vzhľa­dom na to, že ako Google Par­tner pou­ží­vame GSP v beta ver­zii už rok, radi by sme vám pred­sta­vili jeho kon­krétne mož­nosti.

Ako prvá vec vám asi napadlo, či už Google neprek­ro­čil s touto služ­bou určitú hra­nicu etic­kosti. Keď nie­komu o GSP hovo­ríme, väč­šina ľudí zostane v lep­šom prí­pade zasko­čená, v hor­šom zhro­zená. Nuž, prav­dou je, že niečo podobné už exis­tuje dlho. Určite ste si všimli, že keď sa na inter­nete venu­jete neja­kému prob­lému alebo vyhľa­dá­vate nejakú vec, začnú vás všade pre­na­sle­do­vať reklamy práve s podob­ným obsa­hom.

Takto fun­guje reklama už roky. Využime to teda v náš pros­pech. Rad­šej sa predsa budeme poze­rať na reklamy, ktoré sa týkajú toho, čo nás zau­jíma, akoby nás mali pre­na­sle­do­vať ban­nery na Farmu, nie? Nikto z veľ­kých hrá­čov by si však nedo­vo­lil tieto dáta o nás posú­vať ďalej, vždy sú ano­nymné a ako zadá­va­te­lia reklamy sa k nim nemáme šancu dostať. 

GSP nám preto príde ako úžasný nástroj na veľmi presné cie­le­nie, a ako jeden z mála sa dá využiť aj v B2B seg­ment. Pred­stavte si, že ste firma X a v neja­kej kon­krét­nej veci ste lepší ako firma Y – váš kon­ku­rent. Ak zacie­lite v GSP reklamu na URL adresu firmy Y, máte istotu, že ju uvi­dia iba zákaz­níci tejto firmy a vy viete zre­teľne komu­ni­ko­vať svoju pri­danú hod­notu. Alebo iná situ­ácia — kedy potre­bu­jete cie­liť na novi­ná­rov. Zis­tite, čo majú spo­ločné – naprí­klad por­tál, z kto­rého odo­be­rajú novinky – a môžete cie­liť iba na tento por­tál.

Chcete zacie­liť svoju reklamu iba na člo­veka, ktorý je maji­te­ľom eshopu? Viete, že pou­žíva pla­tobnú bránu a mail z tejto pla­tob­nej brány chodí ľuďom, ktorí pro­stred­níc­tvom nej nakú­pili. Preto nebu­dete cie­liť na kon­krétnu URL adresu, ale na obsah emailu a na špe­ci­fické slová, ktoré pou­žíva pla­tobná brána pri komu­ni­ká­cii s maji­te­ľom.

Aby sme uviedli aj kon­krétny prí­klad. Pra­co­vali sme na jed­nej Kicks­tar­ter kam­pani, a tak sme zacie­lili na ľudí, ktorí dostá­vajú emaily práve od Kicks­tar­teru. Spúš­ťali sme ju v USA, kde sú ceny kli­kov oveľa vyš­šie ako na Slo­ven­sku, no pri takomto pres­nom cie­lení sme mali vysokú kva­litu kam­pane. To nám umož­nilo hýbať sa okolo 0,04 eura za klik. Každý, kto skú­šal kam­pane v zahra­ničí, vie, že tá cena je extrémne dobrá.

Exis­tuje ešte oveľa viac nápa­dov na využi­tie tohto nástroja, určite stojí za to vyskú­šať ho. Zau­jí­mavé to je hlavne teraz, kým ho ešte veľa ľudí nepou­žíva. V AdWords sú ceny kli­kov ovplyv­ňo­vané kon­ku­ren­ciou, čo teraz umož­ňuje inze­ro­vať za oveľa niž­šie ceny. 

Chcete vedieť viac o GSP alebo pora­diť? Radi pomô­žeme! Viac infor­má­cií na tomto odkaze.

Zdroj: Peter Den­dis, tarantula.sk

Pridať komentár (0)