Horúce info: Zla­vaDna kupuje český por­tál KuponP­lus

Rišo Néveri / 9. septembra 2015 / Tools a produktivita

Pod Cre­a­tive Web patrí mnoho úspeš­ných pro­jek­tov, ako aj samotná ZladaDna.sk — naj­väčší zľa­vový por­tál na Slo­ven­sku. Ten­to­krát sa port­fó­lio spo­loč­nosti roz­ší­rilo o český gas­tro­por­tál KuponPlus.cz.

Cre­a­tive Web odkú­pilo KuponP­lus od spo­loč­nosti RAM Inter­net Ven­tu­res, ktoré vlastní aj ďaľ­šie známe pro­jekty ako ageo.cz, Dévo­tion, či Jíd­lo­Teď. Cena akvi­zí­cie známa nie je, ale cieľ Cre­a­tive Web a Zla­vyDna je jed­no­značný — posil­niť svoju pozí­ciu v sused­nom Česku. V minu­losti sa im to už poda­rilo s por­tá­lom Lunchtime.cz, ktorý sa im spolu so slo­ven­ským por­tá­lom Obedovat.sk vlani poda­rilo pre­dať indic­kému Zomato za sumu 2,44 mili­óna eur. 

KuponP­lus, ktorý Cre­a­tive Web kúpil, pôsobí na čes­kom trhu od roku 2011 a bol prvým, ktorý v kra­jine zavie­dol moderný pre­daj vo forme kupó­nov — zákaz­ník kupuje kupóny, ktoré sú lac­nej­šie, ako pôvodné služby, zájazdy, či tovar. Kona­teľ Cre­a­tive Web sa k nákupu KuponP­lus vyjad­ril nasle­dovne: “Na čes­kom trhu pôsobí pri­veľa zľa­vo­vých por­tá­lov a záko­nite tak nastáva kon­so­li­dá­cia. Našu pozí­ciu sme pri­pra­vení posiľ­ňo­vať pri­ro­dze­ným ras­tom a ďaľ­šími akvi­zí­ciami.”

Hlav­ným cie­ľom Cre­a­tive Web podľa Zdenka Hos­cheka je však stať sa dru­hým naj­väč­ším hrá­čom na čes­kom zľa­vo­vom trhu, kde je momen­tál­nou jed­not­kou dobre známy Slevomat.cz. Rov­nako ako v minu­losti na Slo­ven­sku, aj český zľa­vový trh zaží­val obrov­ský boom, ktorý však spô­so­bil zánik mno­hých por­tá­lov, dôsled­kom čoho sa ich počet zní­žil z asi 200 na štvr­tinu. 

Čo sa týka ďaľ­šieho roz­ši­ro­va­nia pod­ni­ka­nia Zla­vyDna a Cre­a­tive Web mimo hra­nice, sme­rujú aj do Maďar­ska, kde od augusta fun­guje Bookio a tak­tiež majú s pro­jek­tom namie­rené do Viedne. Na čes­kom trhu pôsobí Cre­a­tive Web od roku 2011, kedy tu spus­tili brata Zla­vyDna — SlevaDne.cz. 

Pridať komentár (0)