Poznáme slo­ven­ských výher­cov medzi­ná­rod­nej star­tu­po­vej súťaže CESA!

Alexandra Dulaková / 4. september 2015 / Tools a produktivita

Cen­tral Euro­pean Star­tup Awards (CESA) už druhý rok vyberá to naj­lep­šie zo star­tu­po­vej scény stred­nej a východ­nej Európy. Je to naj­väč­šie podu­ja­tie svojho druhu v našom regi­óne, v kto­rého radoch majú úspech aj mnohí Slo­váci a inak tomu nebolo ani tento rok. Pozrite si konečný zoznam výher­cov.

Naj­lep­šie finančno-tech­nické star­tupy

Archi­lesponúka online účtov­nícke služby a sľu­buje rýchly a pre­hľadný prie­beh bez namá­ha­vej manu­ál­nej mani­pu­lá­cie

Fin­mapspre­hľadná celo­sve­tová mapa finanč­ných sietí a slu­žieb, na kto­rej si každý za pár chvíľ dokáže nájsť to, čo hľadá

Naj­lepší inves­tori

Micha­ela Jacová: inves­tičná mana­žérka z Neulogy Ven­tu­res, slo­ven­skej inves­tič­nej plat­formy

Ivan Šte­funko: mana­žér z Neulogy Ven­tu­res

Rado­slav Vašina: inves­tičný mana­žér z Fondu ino­vá­cií a tech­no­ló­gií 

Naj­lep­šie hod­no­te­nie uží­va­te­ľov

Explain 3D: inte­rak­tívne simu­lá­cie 3D pries­to­rov ponú­kajú vir­tu­álne zho­to­ve­nie podo­bizne inte­ri­é­rov, zaria­dení, doprav­ných pros­tried­kov, či rôz­nych náradí

Aero­mo­bil: ambi­ci­ózny slo­ven­ský pro­jekt snáď ani netreba pred­sta­vo­vať, kaž­do­pádne za lie­ta­jú­cim autom stoja najma CEO Juraj Vacu­lík a dizaj­nér Šte­fan Klein

Navp­lyv­nej­šie ženy

Lujza Bubá­nová: co-foun­derka slo­ven­skej apli­ká­cie Divano 

Micha­ela Jacová: už spo­mí­naná inves­tičná mana­žérka z Neulogy Ven­tu­res

Petra Dzu­rov­či­nová: ria­di­teľka alian­cie pre inter­ne­tovú eko­no­miku a zdru­že­nie glo­bál­nych a slo­ven­ských firiem (SAPIE), ktorá sa slo­ven­ský talent a poten­ciál snaží pre­sa­diť na sve­to­vom trhu 

Star­tup roka

Aero­mo­bil: lie­ta­júce auto z dielne Šte­fana Kle­ina sa pod kríd­lami Juraja Vacu­líka stáva sve­to­vým poj­mom

Bee­Safe: Apli­ká­cia sľu­buje zais­te­nie osob­ného bez­pe­čia na noč­nej ceste domov či pri pre­chá­dzaní pochyb­nou štvr­ťou. Dokáže vytvo­riť sieť kon­tak­tov, ktoré v prí­pade núdze auto­ma­ticky kon­tak­tuje, ako aj rýchle spo­je­nie s polí­ciou. 

Divano: Apli­ká­cia na zjed­no­du­šený prí­stup k obľú­be­ným tele­víz­nym prog­ra­mom, ktorá iden­ti­fi­kuje prog­ram pri zapnu­tej tele­ví­zií, vyplní ti čas počas reklamy a bude ťa záso­bo­vať infor­má­ciami a dis­ku­siami z inter­netu, ktoré sa prog­ramu týkajú.

Eco­cap­sule: Pre­nosný dom­čú­rik s moder­ným dizaj­nom v tvare kap­sule, ktorý si sám gene­ruje veternú a solárnu ener­giu a ponúka využi­tie od les­nej chatky až po výskumnú sta­nicu.

GoCatchMe: Apli­ká­cia, ktorá sa postará o tvoju zábavu tým, že ti spro­stred­kuje stret­nu­tia s ľuďmi z tvojho oko­lia zábav­nou a hra­vou for­mou výziev.

Mapi­lary: Zákaz­ní­kov donáš­ko­vých slu­žieb dokáže táto apli­ká­cia pra­vi­delne infor­mo­vať o výskyte tovaru a kuri­éra, o vybra­nej trase, pred­po­kla­da­nom čase doru­če­nia, ako aj o cene donášky. Zákaz­ník si pod­rob­nosti donáš­ko­vej služby môže cez apli­ká­ciu mana­žo­vať a meniť. 

Sli.do: Apli­ká­cia umož­ňuje inte­rak­tívnu komu­ni­ká­ciu medzi divákmi a spí­ke­rom na pre­zen­tá­ciach všet­kého druhu. Tí viac hanb­liví môžu klásť otázky, hla­so­vať za tie naj­po­pu­lár­nej­šie, či si pre­zen­tá­cie rovno celé stiah­nuť. 

WakesApp.com: Jed­no­du­chý plá­no­vač povin­ností, ktoré nás čakajú a neminú. Má v sebe kalen­dár a je pri­pra­vený posie­lať pra­vi­delné noti­fi­ká­cie a uží­va­te­lia vrámci nej dokážu medzi sebou kou­ni­ko­vať a pri­po­mí­nať si tak veci aj navzá­jom. 

Víťazi jed­not­li­vých kate­gó­rií

Víťaz kaž­dej kate­gó­rie postu­puje do regi­onál­neho Grand Finale, ktoré sa bude konať vo Viedni 8.10. a bude súťa­žiť o cel­kové víťazs­tvo v danej kate­gó­rii s ďaľ­šími víťazmi z 11 kra­jín.

Naj­lepší inves­tor: Ivan Šte­funko

Najvp­lyv­nej­šia žena: Micha­ela Jacová

UX: Explain 3D

Naj­lepší finančno — tech­nický star­tup: Archi­les

Star­tup roka: Aero­mo­bil

Zdroj: CESA­wards 

Pridať komentár (0)