Prví desiati zákaz­níci roz­hodnú, či tvoj pro­jekt uspeje alebo pohorí

Alexandra Dulaková / 3. septembra 2015 / Tools a produktivita

V prvých štá­diách pod­ni­ka­nia je zakla­da­teľ spo­loč­nosti na väč­šinu vecí sám a tak si aj všetky významné momenty odžije na vlast­nej koži. K tým momen­tom pat­ria aj prví desiati zákaz­níci, ktorí nie­lenže môžu CEO naučiť, ako s nimi správne a efek­tívne postu­po­vať, ale môžu aj rovno určiť budúc­nosť celého pro­jektu.

Ako si byť istý, že tvoj star­tup nepo­cho­vajú, ale ti naopak pomôžu posu­núť sa ďalej? Naprí­klad podľa týchto rád…

Ako CEO roz­umieš celému pro­jektu naj­lep­šie. Ty si ho vytvo­ril, ty si stál pri jeho prvých kro­koch do sveta a ty musíš zais­tiť jeho úspech. Prvé pre­daje teda musíš zažiť ty sám a to osobne, len tak totiž naj­lep­šie pocho­píš feed­back svo­jich prvých zákaz­ní­kov. Budeš vidieť, čo sa im páči, ako sa im zapá­čiť aj neskôr a hlavne – vybu­du­ješ si k nim vzťah, ktorý oni môžu šíriť ďalej. To ti pomôže aj pri nají­maní svo­jich vlast­ných zamest­nan­cov a hľa­daní nových inves­to­rov.

Aj samotné hľa­da­nie prvých zákaz­ní­kov je alchý­mia. Naj­lep­šie je, keď sa čo naj­viac podo­bajú tebe. Čím sú mladší, tým je prav­de­po­dob­nej­šie, že prijmú niečo nové a iné. Starší zákaz­níci chcú rad­šej niečo odskú­šané časom, čo pre teba môže byť nevý­ho­dou. Pokiaľ budú mladí zákaz­níci ešte aj ambi­ci­ózni, môže sa ich aj tvoja vízia oslo­viť. Stačí, ak majú dosta­točné pocho­pe­nie pre odvážne nápady.

Tiež je fajn vedieť, ako zákaz­níci využí­vajú tvoj pro­dukt. Sústreď sa na ich prácu s pro­duk­tom a nie len na čísla, ktoré ti táto práca pri­ne­sie. V tomto prí­pade ide oveľa viac o pro­ces než o výsle­dok. Úspech pro­duktu sa dá pred­po­kla­dať len vtedy, ak zákaz­ní­kom ponúkne nejaké rie­še­nie na ich kon­krétny prob­lém. Ak teda bude úspešný, budú sa k nemu vra­cať a to je roz­ho­du­jú­cej­šie než to, koľko (a či vôbec) budú ochotní zapla­tiť. Všetky drob­nosti, ktoré si pri takomto pod­rob­nom pozo­ro­vaní všim­neš, sú pre ďalší vývoj pro­duktu veľmi uži­točné.

Keďže chceš, aby tvoj pro­dukt zapô­so­bil na čo naj­šir­šiu verej­nosť, je lep­šie, ak tvoji prví zákaz­níci nie sú kama­ráti a známi, ale náhodní ľudia, kto­rých pria­zeň si musíš zís­kať úplne od nuly. Vďaka takejto skú­se­nosti budeš presne vedieť, čím na nových ľudí zapô­so­biť a aký typ zákaz­níka sa k tvojmu pro­duktu hodí. Nuž a v prí­pade, že sa tvoj pro­dukt neukáže ako dosta­točne dobrý a uspo­ko­jivý, môžeš od cudzích zákaz­ní­kov smelo odkrá­čať a už nikdy sa za nimi neobz­rieť. (Ak áno, tak len na to, aby si si zre­ka­pi­tu­lo­val uda­losti, z kto­rých sa môžeš do budúc­nosti pou­čiť.) To by pri zná­mych bolo kom­pli­ko­va­nej­šie. 

Zdroj: Techc­runch

Pridať komentár (0)