Star­tupy a jedna veľká lož

Ľudo Nastišin / 25. augusta 2015 / Tools a produktivita

Život v star­tupe je ťažký. Život zakla­da­teľa star­tupu o to viac. Hodiny tikajú, sú to týždne a potom už len dni, pokiaľ sa neminú finan­cie. Úro­veň stresu zakla­da­te­ľov je nie­kde v stra­to­sfére pri­čom sa stále sna­žia pre­zen­to­vať spo­loč­nosť v dob­rom svetle hoci­komu, či už inves­to­rom, zamest­nan­com, poten­ciál­nym zamest­nan­com alebo kli­en­tom.

Nemajú veľmi na výber. Fun­ding závisí na raste, no ten rast môže nastať len vtedy, ak nikto sku­točne nepozná fun­din­govú situ­áciu. Zakla­da­te­lia musia kla­mať – kla­mať, že všetko je v poriadku, že služba bude spus­tená hoci na ňu ešte nebol najatý žia­den inži­nier, že výplata dôjde aj keď peniaze od VC ešte ani nevidno na hori­zonte.

Klam­stvo je kaž­do­denná rek­vi­zita a súčasť pozí­cie zakla­da­teľa, je to spo­jo­vací mate­riál držiaci star­tup v chode. Samoz­rejme, že nikto nie je rád, ak to musí pove­dať takto. Namiesto toho pou­ží­vame frázy ako “hust­ling“ či “fake it until you make it“, aby sme myš­lienku na klam­stvo vedeli ľah­šie strá­viť. “Kon­trola infor­má­cií“ patrí k naj­dô­le­ži­tej­ším schop­nos­tiam zakla­da­teľa nevy­hnut­ným pre úspech a tieto eufe­mizmy na tomto kaž­do­den­nom sprá­vaní nič neme­nia.

No časy sa menia a všetci sú pri otázke star­tu­pov stále viac sofis­ti­ko­vaní. Ľudia vedia, aké otázky sa majú pýtať a neboja sa agre­sívne hľa­dať odpo­vede. To zna­mená, že jeden z kľú­čo­vých mýtu­sov o úspe­chu v Sili­con Val­ley je v ohro­zení. Potre­bu­jeme nový trans­pa­rentný prí­stup k infor­má­ciám, no tak isto musíme aj pocho­piť, že k star­tu­pom neod­mys­li­teľne patrí risk – a akcep­to­vať tak klam­stvá, keď sa obja­via.

Bub­lina igno­rá­cie

Star­tupy pra­cujú na alchý­mii igno­rá­cie a amné­zie. Väč­šina star­tu­pov zlyhá. Väč­šina zo zamest­nan­cov star­tu­pov nikdy nedo­siahne sku­točný úspech a ani sa nestanú mili­onármi. Šta­tis­ticky je pre talen­to­va­ných jedin­cov výhod­nej­šie zamest­nať sa vo veľ­kej tech­no­lo­gic­kej spo­loč­nosti, kde je vyšší plat a viac istoty.

No tam však nie je toľko srandy, však? Sili­con Val­ley neus­tále pod­po­ruje mýtus o úspe­chu, o pokor­nom foun­de­rovi, ktorý dobíja svet. Samoz­rejme, že sa nájdu prí­klady také­hoto úspe­chu, no roz­de­le­nie prav­de­po­dob­nosti jed­no­značne uka­zuje, že spo­loč­nosť, ktorú zalo­žíte tak­mer istotne skončí na poh­re­bisku zlých nápa­dov. A aj tak sa zame­ria­vame tak­mer výlučne na úspech a nie na zly­ha­nie, pre­tože práve tento model je to, čo chceme dosiah­nuť.

A toto je jedna veľká lož Sili­con Val­ley”

Klam­stvo je v tomto prie­mysle nevy­hnutné – je neuve­ri­teľné, že zakla­da­te­lia dokážu pre­me­niť spo­loč­nosť s nie­koľ­kými uží­va­teľmi na milión a aj tak sa to stane. Bez faloš­ného pri­kráš­le­nia istoty by sa neu­sku­toč­nili žiadne obchody a my by sme ešte stále fun­go­vali s tech­no­ló­giou 70tych rokov. Aro­gan­cia je vo väč­šine prí­pa­dov nevy­hnutná kva­lita potrebná pre vystre­le­nie star­tupu na orbit.

Nane­šťas­tie už toto klam­stvo nie je tak jed­no­du­ché ako bývalo. Už sme praskli tú bub­linu igno­rá­cie, no práve toto vedie k úplne novému setu výziev. Keď vedia ľudia o nie­čom viac, stanú sa pri­ro­dzene viac kri­tickí.

Nové budo­va­nie viery pro­stred­níc­tvom trans­pa­ren­tnosti

Už neži­jeme vo svete, v kto­rom ľuďom chýba základná slovná zásoba na pocho­pe­nie “zdra­vého” star­tupu. Exis­tuje obrov­ské množ­stvo pane­lov, semi­ná­rov, even­tov, či info sedení venu­jú­cich sa danej oblasti a už aj v Bra­ti­slave. Vďaka tomu sú ľudia omnoho viac zau­jatí kon­zu­má­ciou infor­má­cií o star­tu­poch. Každý zakla­da­teľ a inves­tor čelí momen­tálne infor­mo­va­nej popu­lá­cii, ktorá nemá prob­lém odstri­hnúť lano, ak čísla nie sú také, ako by chceli.

Viac trans­pa­ren­tnosti je jediná cesta vpred. Zakla­da­te­lia už nemôžu skrý­vať term sheet, či liqu­ida­tion pre­fe­ren­ces pred zamest­nan­cami, ak si o to požia­dajú. Infor­mo­vaní zamest­nanci majú práve vedieť, do čoho idú.

Avšak aj tak stále potre­bu­jeme k fun­go­va­niu tú “veľkú lož”. Stále potre­bu­jeme sní­vať o šanci uspieť, aby sme to vôbec skú­sili. Pri štarte pod­ni­ka­nia sa tak­mer vždy objaví feno­mén kura/vajce. Možno práve to naja­tie inži­niera môže byť tým posled­ným potreb­ným krô­či­kom ku zís­ka­niu fun­drai­singu a zabez­be­če­niu spo­loč­nosti na nie­koľko ďal­ších mesia­cov. Star­tupy môžeme raci­ona­li­zo­vať koľko chceme, no v koneč­nom dôsledku aj tak musíme len veriť v úspech pod­ni­ka­nia.

Úspech sa buduje, nemo­de­luje sa”

Pridať komentár (0)