Steve Jobs v naj­nov­šom filme: Maniak, kto­rému ide len o zisk!

Martin Bohunický / 7. september 2015 / Tools a produktivita

Prí­beh Alexa Gib­ne­yho začal smr­ťou Ste­vea Jobsa v roku 2011. “Mojou moti­vá­ciou na pro­duk­ciu tohto filmu bolo zis­tiť, prečo toľko ľudí pla­kalo, keď ho pri­tom vôbec nepoz­nali,” pre­zra­dil Gib­ney tým, ktorí sa prišli pozrieť na pre­mi­éru filmu Steve Jobs: The Man in the Machine. 

Začia­tok filmu uka­zuje práve ľudí, ktorí plačú a zdví­hajú do vzdu­chu svoje iPady a iPhony.

Gib­ney pre­zrá­dza, že sám má Mac a iPhone. A že tieto pro­dukty miluje. “Vyrás­tol som na IBM a bež­ných PC a keď som potom vyskú­šal Mac, bolo to ako oslo­bo­de­nie,” tvrdí. “Vstú­pil som do nového sveta a toto boli moji ľudia.” No jeho zanie­te­nosť pro­duktmi Apple pomi­nula po tom, čo začal s pod­po­rou CNN natá­čať spo­mí­naný doku­ment. “Rea­gu­jem na neho inak. Občas ma poriadne štve,” pove­dal Gib­ney o svo­jom iPhone.

Vo filme uka­zuje Jobsa ako mar­ke­tin­go­vého géniusa, ktorý spô­so­bil revo­lú­ciu v osob­ných počí­ta­čoch a neskôr aj v mobil­ných tele­fó­noch. No za tým všet­kým ho vykres­luje Gib­ney ako maniaka, ktorý mani­pu­lo­val oko­lím. Naprí­klad, keď jeden zo špič­ko­vých zamest­nan­cov Apple odchá­dzal, Jobs mu pri­pra­vil reč ako z God­fat­hera — ak si so sebou vezme ďal­ších ľudí, pôjde “dole”.

Iný nebol Jobs ani v osob­nom živote. Film zobra­zuje jeho prvé dni s dcé­rou Lisou, ku kto­rej sa nech­cel pri­znať. Keď DNA test doká­zal jeho otcov­stvo, Steve jej zo svojho mili­ó­no­vého platu posie­lal len päť sto­viek mesačne. “Nech­cel som uro­biť ofi­ciálnu bio­gra­fiu. Práve naopak,” hovorí Gib­ney. Preto mu aj mnoho ľudí zatvá­ralo dvere pred nosom.

Keď sa Gib­ney skú­šal spo­jiť so zamest­nan­cami Apple, dostá­val ako odpo­veď jasné “nie”. Oslo­vil aj vdovu Lau­rene, no tá ho rov­nako poslala preč.

Musel som si nájsť iné spô­soby, ako sa dostať k infor­má­ciam a preto to ani nemô­žem nazvať bio­gra­fiou. Ale nie je to o tom. Je to o otázke: Prečo je pre nás tak dôle­žitý?” 

Gib­ney sa teda vydáva po sto­pách CEO Apple, ikony jed­nej z naj­väč­ších spo­loč­ností na svete. No záro­veň odha­ľuje veci, ktoré ťa pri­nú­tia zamys­lieť sa. V továrni Foxconn v Číne pra­cujú ľudia za šia­lene nízke mzdy, hrozí im ner­vové zrú­te­nie a pra­vi­delne tu pri­chá­dza k samov­raž­dám. Ako vážny musí byť tento prob­lém, keď firma v okolí budovy nain­šta­lo­vala záchranné siete?

Gib­ney ďalej odha­ľuje, ako si firma zabez­pe­čo­vala obrov­ské daňové úniky. Tieto zis­te­nia pri­nú­tili reži­séra zamys­lieť sa, čo vlastne pre neho iPhone zna­mená a dúfa, že v divá­koch vyvolá podobné reak­cie. No záro­veň vie, že to bude ťažké. Prak­ticky sme sa už stali ich otro­kom.

Apple vytvo­ril nie­koľko fan­tas­tic­kých pro­duk­tov, ktoré robia ľudí šťast­nými. No napo­kon je to stále len kor­po­rá­cia. Kor­po­rá­cia, kde ľudí vytré­no­val Jobs tak, aby zará­bala čo naj­viac peňazí,” myslí si.

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)