Xia­omi Mi Note 2 Pro s 8 GB RAM a 256 GB ROM? Aj takýto variant pri­púšťa naj­novší scre­ens­hot

Peter Puhovich, fonyzciny.sk / 20. septembra 2016 / Tech a inovácie

Dlho oča­ká­vaný Xia­omi Mi5S konečne dostal ofi­ciálny dátum pred­sta­ve­nia, ktoré sa bude konať už 27. sep­tem­bra. Po úni­koch a špe­ku­lá­ciách si teda konečne mnoho fanú­ši­kov vydýchlo. 

Avšak, o jed­nom smart­fóne v posled­nej dobe bolo dosť ticho, a to o Mi Note 2. Aj na tento phab­let už čakáme poriadne dlho a o pred­sta­vení sa stále mlčí. Výbavu aj dizajn Xia­omi Mi Note 2 však už dôkladne poznáme, no je možné, že nako­niec príde ver­zia s ešte lep­šou výba­vou. Upo­zor­nil na to dnes scre­ens­hot, ktorý údajne pochá­dza zo Xia­omi Mi Note 2 Pro. Pra­vosť scre­ens­hotu samoz­rejme, nemô­žeme zaru­čiť a je dosť možné, že ani nepo­chá­dza z tele­fónu. Snímka zo sek­cie „Info o tele­fóne” hovorí o štvor­jad­ro­vom pro­ce­sore tak­to­va­nom na 2.6 GHz (Snapd­ra­gon 821), 8 GB RAM pamäti, 256 GB úlo­žisku a o Andro­ide 7.0 Nou­gat.

mi-note-2-screenshot-image

S taký­mito špe­ci­fi­ká­ciami by sa Mi Note 2-ka stala abso­lútne naj­vý­kon­nej­ším smart­fó­nom sveta. Na jed­nej strane, smart­fón s taký­mito špe­ci­fi­ká­ciami sa zatiaľ zdá byť dosť nere­álny, no na dru­hej strane, vývoj napre­duje a o pár mesia­cov či rokov sa určite stane aj 8 GB RAM bež­ným štan­dar­dom. Zatiaľ však nepred­bie­hajme a sústreďme sa na Xia­omi Mi5S, ktorý uvi­díme 27. sep­tem­bra.

fony-z-ciny

zdroj článku, foto­gra­fií a titul­nej foto­gra­fie: fonyzciny.sk

Pridať komentár (0)