Xia­omi Mi Note 2 Pro s 8 GB RAM a 256 GB ROM? Aj taký­to variant pri­púš­ťa naj­nov­ší scre­ens­hot

Peter Puhovich, fonyzciny.sk / 20. septembra 2016 / Tech a inovácie

Dlho oča­ká­va­ný Xia­omi Mi5S koneč­ne dostal ofi­ciál­ny dátum pred­sta­ve­nia, kto­ré sa bude konať už 27. sep­tem­bra. Po úni­koch a špe­ku­lá­ciách si teda koneč­ne mno­ho fanú­ši­kov vydých­lo.

Avšak, o jed­nom smart­fó­ne v posled­nej dobe bolo dosť ticho, a to o Mi Note 2. Aj na ten­to phab­let už čaká­me poriad­ne dlho a o pred­sta­ve­ní sa stá­le mlčí. Výba­vu aj dizajn Xia­omi Mi Note 2 však už dôklad­ne pozná­me, no je mož­né, že nako­niec prí­de ver­zia s ešte lep­šou výba­vou. Upo­zor­nil na to dnes scre­ens­hot, kto­rý údaj­ne pochá­dza zo Xia­omi Mi Note 2 Pro. Pra­vo­sť scre­ens­ho­tu samoz­rej­me, nemô­že­me zaru­čiť a je dosť mož­né, že ani nepo­chá­dza z tele­fó­nu. Sním­ka zo sek­cie „Info o tele­fó­ne” hovo­rí o štvor­jad­ro­vom pro­ce­so­re tak­to­va­nom na 2.6 GHz (Snapd­ra­gon 821), 8 GB RAM pamä­ti, 256 GB úlo­žis­ku a o Andro­ide 7.0 Nou­gat.

mi-note-2-screenshot-image

S taký­mi­to špe­ci­fi­ká­cia­mi by sa Mi Note 2-ka sta­la abso­lút­ne naj­vý­kon­nej­ším smart­fó­nom sve­ta. Na jed­nej stra­ne, smart­fón s taký­mi­to špe­ci­fi­ká­cia­mi sa zatiaľ zdá byť dosť nere­ál­ny, no na dru­hej stra­ne, vývoj napre­du­je a o pár mesia­cov či rokov sa urči­te sta­ne aj 8 GB RAM bež­ným štan­dar­dom. Zatiaľ však nepred­bie­haj­me a sústreď­me sa na Xia­omi Mi5S, kto­rý uvi­dí­me 27. sep­tem­bra.

fony-z-ciny

zdroj člán­ku, foto­gra­fií a titul­nej foto­gra­fie: fonyzciny.sk

Pridať komentár (0)