Xia­omi Mi Note 2 so zahnu­tým OLED disp­le­jom a nád­her­ným dizaj­nom je dostupný na Slo­ven­sku!

Matúš Mitro / 1. november 2016 / Tech a inovácie

Len pred­ne­dáv­nom sme sa doč­kali ofi­ciál­neho pred­sta­ve­nia Xia­omi Mi Note 2, ktorý svo­jim dizaj­nom a výko­nom dokáže kon­ku­ren­ciu poriadne potrá­piť. Po naozaj veľmi krát­kej dobe je smar­fón dostupný aj v slo­ven­ských e-sho­poch.

Xia­omi Mi Note 2 so sebou pri­náša mnoho skve­lých vlast­ností. Prednú stranu skráš­ľuje veľký, 5,7″ FullHD OLED disp­lej s plno­hod­not­ným zahnu­tím po stra­nách. Tento fle­xi­bilný disp­lej dodáva spo­loč­nosť LG a vďaka vyso­kej sýtosti farieb poteší oko nejed­ného fanú­šika. Pod disp­le­jom je ulo­žené domov­ské tla­čidlo so vsta­va­ným sní­ma­čom odtlač­kov prs­tov s ultra­zvu­ko­vou tech­no­ló­giou sní­ma­nia. Vo svo­jom vnútri ukrýva novinka výkonný pro­ce­sor Snapd­ra­gon 821, ktorý je momen­tálne tým naj­lep­ším na trhu z dielne ame­ric­kého výrobcu.

xiaomi-mi-note-2-hands-on-fotky-nahladxiaomi-mi-note-2-na-slovensku1-1000x672

Smart­fón zvláda tie naj­ná­roč­nej­šie hry vďaka gra­fic­kému akce­le­rá­toru Adreno 530. So sní­ma­čom IMX318 od Sony, ktorý má roz­lí­še­nie až 22,56 MPx, dokáže zaria­de­nie vytvá­rať nád­herné foto­gra­fie, pri­čom sa nene­chá zahan­biť ani pri hor­šom svetle. Foto­apa­rát na pred­nej strane s roz­lí­še­ním 8 MPx poteší milov­ní­kov sel­fies. Mi Note 2-ka je napá­janá zo 4070 mAh baté­rie. V tan­deme s pro­ce­so­rom pra­cuje ope­račná pamäť RAM o veľ­kosti 4/6 GB. A práve tu sa novinka roz­de­ľuje na dva fronty.

xiaomi-mi-note-2-oficialne-nahlad

Pri „slab­šej“ ver­zii má pou­ží­va­teľ k dis­po­zí­cii 64 GB vnú­tor­ného úlo­žiska, kým variant so 6 GB RAM pri­náša 128 GB vnú­tor­nej pamäte. U nás je zatiaľ dostupná len ver­zia so 4 GB RAM a 64 GB úlo­žis­kom. Žiaľ, táto ver­zia nepod­po­ruje všetky LTE frek­ven­cie. Ofi­ciálne ceny boli po pred­sta­vení naozaj skvelé, no ako sa dalo oča­ká­vať, po prí­chode na Slo­ven­sko sa znova „zázračne“ zdvihli. Xia­omi Mi Note 2 so 4 GB RAM si tak môžete kúpiť na Slo­ven­sku za 623 €, čo je oproti ofi­ciál­nym cenám tak­mer dvoj­ná­so­bok! Stále však hovo­ríme len o „slab­šej“ ver­zii. Dostup­nosť vyš­šej ver­zie na Slo­ven­sku zatiaľ nie je známa.

xiaomi-mi-note-2-na-slovensku-jpgfony-z-ciny3-1024x1821-1024x182

zdroj článku foto­gra­fií a titul­nej foto­gra­fie: fonyzciny.startitup.sk

Pridať komentár (0)