Xia­omi Mi Note 2 so zaob­le­ným 2K disp­le­jom uzrie svetlo sveta v novem­bri

Patrik Tarics / 1. októbra 2016 / Tech a inovácie

Len nedávno sa všetci fanú­ši­ko­via mohli tešiť z pred­sta­ve­nia hneď dvoch poriadne výkon­ných smart­fó­nov od Xia­omi. Tento obľú­bený výrobca však nie­kto­rých mierne skla­mal, keďže od väč­šieho z dvo­j­ice pred­sta­ve­ných prí­stro­jov oča­ká­vali niečo viac. Nádej však umiera posledná a Xia­omi už teraz pilne pra­cuje na smart­fóne, ktorý uspo­kojí aj tých naj­väč­ších skep­ti­kov.

Napriek nespor­nému výkonu Xia­omi Mi5S a Xia­omi Mi5S Plus zrejme gigant čoskoro pred­staví niečo oveľa, oveľa láka­vej­šie. V novem­bri totižto svetlo sveta uzrie jeden z najo­ča­ká­va­nej­ších smart­fó­nov tohto roka. Reč je o Xia­omi Mi Note 2. O tomto phab­lete sa toho popí­salo už sku­točne veľa a azda naj­zá­sad­nej­šou vlast­nos­ťou má byť pou­žitý disp­lej. Ten by mal mať po svo­jej pra­vej a ľavej strane ponú­kať zaob­le­nie, ktoré bude podobné tomu z vlaj­ko­vých mode­lov spo­loč­nosti Sam­sung. Okrem toho má tento 5,7-palcový zobra­zo­vací panel dis­po­no­vať 2K roz­lí­še­ním. Tieto star­šie infor­má­cie sa včera doč­kali ďal­šieho potvr­de­nia z dôve­ry­hod­ného zdroja, kto­rým je známy Pan Jiu­tang.

mi-note-2-new-weibo-leak

Prís­pe­vok pochá­dza­júci zo sociá­lej siete Weibo toho však viac neod­ha­lil a ďal­šie infor­má­cie o pri­pra­vo­va­nom phab­lete sú stále nejasné. S veľ­kou prav­de­po­dob­nos­ťou by sa však na pred­nej strane novinky mohla obja­viť ultra­zvu­kovú tech­no­ló­gia sní­ma­nia odtlač­kov, ktorú len nedávno ponúklo Xia­omi Mi5S. Star­šie infor­má­cie tak­tiež hovo­rili o via­ce­rých pamä­ťo­vých ver­ziách.

xiaomi-mi-note-2-nahlad

Tá naj­vý­kon­nej­šia by mala dostať enorm­ných 8 GB RAM pamäte či 256 GB inter­ného úlo­žiska. Hlav­ným pohon­ným agre­gá­tom by sa mohol stať pro­ce­sor Snapd­ra­gon 821 od Qual­commu. Ďalej sa môžme tešiť aj na 3600 mAh baté­riu alebo obľú­benú gra­fickú nad­stavbu MIUI 8, ktorá bude posta­vená na dopo­siaľ nezis­te­nej ver­zii sys­tému Android.

fony-z-ciny3-1024x182

zdroj: fonyzciny.startitup.sk

Pridať komentár (0)