Xia­omi Mi Note 2 so zaob­le­ným 2K disp­le­jom uzrie svet­lo sve­ta v novem­bri

Patrik Tarics / 1. októbra 2016 / Tech a inovácie

Len nedáv­no sa všet­ci fanú­ši­ko­via moh­li tešiť z pred­sta­ve­nia hneď dvoch poriad­ne výkon­ných smart­fó­nov od Xia­omi. Ten­to obľú­be­ný výrob­ca však nie­kto­rých mier­ne skla­mal, keď­že od väč­šie­ho z dvo­j­ice pred­sta­ve­ných prí­stro­jov oča­ká­va­li nie­čo viac. Nádej však umie­ra posled­ná a Xia­omi už teraz pil­ne pra­cu­je na smart­fó­ne, kto­rý uspo­ko­jí aj tých naj­väč­ších skep­ti­kov.

Napriek nespor­né­mu výko­nu Xia­omi Mi5S a Xia­omi Mi5S Plus zrej­me gigant čosko­ro pred­sta­ví nie­čo ove­ľa, ove­ľa láka­vej­šie. V novem­bri totiž­to svet­lo sve­ta uzrie jeden z najo­ča­ká­va­nej­ších smart­fó­nov toh­to roka. Reč je o Xia­omi Mi Note 2. O tom­to phab­le­te sa toho popí­sa­lo už sku­toč­ne veľa a azda naj­zá­sad­nej­šou vlast­nos­ťou má byť pou­ži­tý disp­lej. Ten by mal mať po svo­jej pra­vej a ľavej stra­ne ponú­kať zaob­le­nie, kto­ré bude podob­né tomu z vlaj­ko­vých mode­lov spo­loč­nos­ti Sam­sung. Okrem toho má ten­to 5,7-palcový zobra­zo­va­cí panel dis­po­no­vať 2K roz­lí­še­ním. Tie­to star­šie infor­má­cie sa vče­ra doč­ka­li ďal­šie­ho potvr­de­nia z dôve­ry­hod­né­ho zdro­ja, kto­rým je zná­my Pan Jiu­tang.

mi-note-2-new-weibo-leak

Prís­pe­vok pochá­dza­jú­ci zo sociá­lej sie­te Wei­bo toho však viac neod­ha­lil a ďal­šie infor­má­cie o pri­pra­vo­va­nom phab­le­te sú stá­le nejas­né. S veľ­kou prav­de­po­dob­nos­ťou by sa však na pred­nej stra­ne novin­ky moh­la obja­viť ultra­zvu­ko­vú tech­no­ló­gia sní­ma­nia odtlač­kov, kto­rú len nedáv­no ponúk­lo Xia­omi Mi5S. Star­šie infor­má­cie tak­tiež hovo­ri­li o via­ce­rých pamä­ťo­vých ver­ziách.

xiaomi-mi-note-2-nahlad

Tá naj­vý­kon­nej­šia by mala dostať enorm­ných 8 GB RAM pamä­te či 256 GB inter­né­ho úlo­žis­ka. Hlav­ným pohon­ným agre­gá­tom by sa mohol stať pro­ce­sor Snapd­ra­gon 821 od Qual­com­mu. Ďalej sa môž­me tešiť aj na 3600 mAh baté­riu ale­bo obľú­be­nú gra­fic­kú nad­stav­bu MIUI 8, kto­rá bude posta­ve­ná na dopo­siaľ nezis­te­nej ver­zii sys­té­mu Andro­id.

fony-z-ciny3-1024x182

zdroj: fonyzciny.startitup.sk

Pridať komentár (0)