Xia­omi Mi Note­book Air vs Apple Mac­Book Air: Súboj dvoch špič­ko­vých 13.3-palcových note­bo­okov

Peter Puhovich, fonyzciny.sk / 6. septembra 2016 / Tech a inovácie

Xia­omi sa len nedávno zapo­jilo aj do výroby note­bo­okov, pri­čom jeho cie­ľom bolo kon­ku­ro­vať Mac­Bo­okom od Applu. Treba uznať, že výrob­covi sa to poda­rilo a pri­nie­sol veľmi zau­jí­mavé zaria­de­nia za bez­kon­ku­renčné ceny.

Xia­omi Mi Note­book Air a Mac­Book Air sú si podobné najmä dizaj­nom, no note­book od Xia­omi sa už od začiatku pre­zen­tuje v lep­šom svetle. Na ofi­ciál­nom anglic­kom fóre MIUI bolo zve­rej­nené detailné porov­na­nie týchto dvoch zaria­dení, a tak sa na to poďme rovno pozrieť aj my.

Pre­nos­nosť

mi-notebook-vs-macbook-air-suboj-fotomi-notebook-vs-macbook-air-suboj-foto(1)


Mi Note­book Air 13.3″
Mac­Book Air 13″
Dĺžka – 309.6 mm
Dĺžka – 325 mm
Šírka – 210.9 mm
Šírka – 227 mm
Hrúbka – 14.8 mm
Hrúbka – 17 mm
Hmot­nosť – 1.28 kg
Hmot­nosť – 1.35 kg

mi-notebook-vs-macbook-air-suboj-foto(2)

Note­book od Xia­omi je ľahší a tenší v porov­naní s Mac­Bo­okom. To však neplatí o nabí­jačke, ktorá je vidi­teľne väč­šia.

mi-notebook-vs-macbook-air-suboj-foto(3)

Klá­ves­nica

mi-notebook-vs-macbook-air-suboj-foto(4)

Kým zdvih klá­ve­sov na Mi Note­bo­oku Air je 1.3 mm, na Mac­Bo­oku Air je to 1.5 mm. V tomto prí­pade teda vyhráva Mac­Book od Applu, i keď dizajn klá­ves­nice je úplne rov­naký a ula­hodí nejed­nému fanú­ši­kovi.

Porty

mi-notebook-vs-macbook-air-suboj-foto(5)mi-notebook-vs-macbook-air-suboj-foto(6)

Mi Note­book Air 13.3″
Mac­Book Air 13.3″
USB Type-C x 1
USB 3.0 x 1
USB 3.0 x 2
Thun­der­bolt 2 x 1
HDMI x 1
SDXC x 1
3.5 mm audio jack x 1
3.5 audio mm jack x 1

V tomto prí­pade vyzerá súboj vyrov­nane. Mi Note­book sa môže pýšiť novým rever­zi­bil­ným USB por­tom typu-C a HDMI por­tom, no na dru­hej strane nedis­po­nuje čítač­kou SDXC kariet.

Disp­leje

mi-notebook-vs-macbook-air-suboj-foto(7)

Mi Note­book Air 13.3″
Mac­Book Air 13.3″
Veľ­kosť disp­leja – 13.3″
Veľ­kosť disp­leja – 13.3″
Pomer strán – 16:9
Pomer strán – 16:10
Roz­lí­še­nie – 1920 x 1090
Roz­lí­še­nie – 1440 x 900
Hus­tota pixe­lov – 166 ppi
Hus­tota pixe­lov – 128 ppi
Podiel obra­zovky – 80.1%
Podiel obra­zovky – 72.2%

Výdrž

Test pre­bie­hal v troch fázach.

mi-notebook-vs-macbook-air-suboj-foto(8)mi-notebook-vs-macbook-air-suboj-foto(9)mi-notebook-vs-macbook-air-suboj-foto(10)

Mi Note­book Air 13.3″ Mac­Book Air 13.3″
Po 2 hodi­nách poze­ra­nia filmu zostáva 64 % Po 2 hodi­nách poze­ra­nia filmu zostáva 81 %
Po 1 hodine hra­nia hier ostáva 64 % Po 1 hodine hra­nia hier ostáva 64 %
35 minú­tové pre­hlia­da­nie inter­netu 95 minú­tové pre­hlia­da­nie inter­netu

Mac OS X je známy doko­na­lou opti­ma­li­zá­ciou a hard­vér note­bo­oku si so soft­vé­rom per­fektne roz­umie. Nie je teda prek­va­pe­ním, že Mac­Book vydr­žal pri­bližne o hodinu viac.

Nabí­ja­nie

mi-notebook-vs-macbook-air-suboj-foto(11)

Mi Note­book Air 13.3″ Mac­Book Air 13.3″
30 minút – 48 % 30 minút – 39 %
60 minút – 88 % 60 minút – 77 %
140 minút – 100 % 95 minút – 100 %

Spo­čiatku vyze­rala rých­losť nabí­ja­nia pri Xia­omi note­bo­oku lep­šia, no nako­niec ho s veľ­kým násko­kom pre­ko­nal kon­ku­renčný Mac­Book.

162850otdcctev3eyzevnd

Ceny

Mi Note­book Air 13.3″
Mac­Book Air 13.3″
670 €
940 € / 1140 €

Ako už je zvy­kom, Apple si za svoje pro­dukty pýta oveľa viac a Mac­Book vás tak vyjde o nie­koľko sto­viek eur viac, ak berieme do úvahy ofi­ciálnu cenu v Číne, ktorá je na hod­note 670 €. Xia­omi Mi Note­book Air 13 je však dostupný aj pre nás, a to za 855 €. Je už len na vás, či sa roz­hod­nete pri­pla­tiť si alebo si zaob­sta­ráte podobný note­book za oveľa niž­šiu cenu.

Zhr­nu­tie

mi-notebook-vs-macbook-air-suboj-foto(12)

Pre­nos­nosť Vyhráva Mi Note­book Air 13
Klá­ves­nica Vyhráva Apple Mack­Book Air 13
Porty Remíza
Disp­leje Vyhráva Mi Note­book Air 13
Výdrž Vyhráva Apple Mack­Book Air 13
Nabí­ja­nie Vyhráva Apple Mack­Book Air 13
Ceny Vyhráva Mi Note­book Air 13

I keď počin od Xia­omi je oveľa lac­nejší ako Mack­Book Air, výba­vou až tak nezos­táva a aj note­book od Apple má svoje nedos­tatky. Kto­rému z týchto dvoch note­bo­okov by ste dali pred­nosť vy?

FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: dgtle

Pridať komentár (0)