Xia­omi Mi Note­bo­ok Air vs App­le Mac­Bo­ok Air: Súboj dvoch špič­ko­vých 13.3-palcových note­bo­okov

Peter Puhovich, fonyzciny.sk / 6. septembra 2016 / Tech a inovácie

Xia­omi sa len nedáv­no zapo­ji­lo aj do výro­by note­bo­okov, pri­čom jeho cie­ľom bolo kon­ku­ro­vať Mac­Bo­okom od App­lu. Tre­ba uznať, že výrob­co­vi sa to poda­ri­lo a pri­nie­sol veľ­mi zau­jí­ma­vé zaria­de­nia za bez­kon­ku­renč­né ceny.

Xia­omi Mi Note­bo­ok Air a Mac­Bo­ok Air sú si podob­né naj­mä dizaj­nom, no note­bo­ok od Xia­omi sa už od začiat­ku pre­zen­tu­je v lep­šom svet­le. Na ofi­ciál­nom anglic­kom fóre MIUI bolo zve­rej­ne­né detail­né porov­na­nie tých­to dvoch zaria­de­ní, a tak sa na to poď­me rov­no pozrieť aj my.

Pre­nos­nosť

mi-notebook-vs-macbook-air-suboj-fotomi-notebook-vs-macbook-air-suboj-foto(1)


Mi Note­bo­ok Air 13.3″
Mac­Bo­ok Air 13″
Dĺž­ka – 309.6 mm
Dĺž­ka – 325 mm
Šír­ka – 210.9 mm
Šír­ka – 227 mm
Hrúb­ka – 14.8 mm
Hrúb­ka – 17 mm
Hmot­nosť – 1.28 kg
Hmot­nosť – 1.35 kg

mi-notebook-vs-macbook-air-suboj-foto(2)

Note­bo­ok od Xia­omi je ľah­ší a ten­ší v porov­na­ní s Mac­Bo­okom. To však nepla­tí o nabí­jač­ke, kto­rá je vidi­teľ­ne väč­šia.

mi-notebook-vs-macbook-air-suboj-foto(3)

Klá­ves­ni­ca

mi-notebook-vs-macbook-air-suboj-foto(4)

Kým zdvih klá­ve­sov na Mi Note­bo­oku Air je 1.3 mm, na Mac­Bo­oku Air je to 1.5 mm. V tom­to prí­pa­de teda vyhrá­va Mac­Bo­ok od App­lu, i keď dizajn klá­ves­ni­ce je úpl­ne rov­na­ký a ula­ho­dí nejed­né­mu fanú­ši­ko­vi.

Por­ty

mi-notebook-vs-macbook-air-suboj-foto(5)mi-notebook-vs-macbook-air-suboj-foto(6)

Mi Note­bo­ok Air 13.3″
Mac­Bo­ok Air 13.3″
USB Type-C x 1
USB 3.0 x 1
USB 3.0 x 2
Thun­der­bolt 2 x 1
HDMI x 1
SDXC x 1
3.5 mm audio jack x 1
3.5 audio mm jack x 1

V tom­to prí­pa­de vyze­rá súboj vyrov­na­ne. Mi Note­bo­ok sa môže pýšiť novým rever­zi­bil­ným USB por­tom typu-C a HDMI por­tom, no na dru­hej stra­ne nedis­po­nu­je čítač­kou SDXC kariet.

Disp­le­je

mi-notebook-vs-macbook-air-suboj-foto(7)

Mi Note­bo­ok Air 13.3″
Mac­Bo­ok Air 13.3″
Veľ­kosť disp­le­ja – 13.3″
Veľ­kosť disp­le­ja – 13.3″
Pomer strán – 16:9
Pomer strán – 16:10
Roz­lí­še­nie – 1920 x 1090
Roz­lí­še­nie – 1440 x 900
Hus­to­ta pixe­lov – 166 ppi
Hus­to­ta pixe­lov – 128 ppi
Podiel obra­zov­ky – 80.1%
Podiel obra­zov­ky – 72.2%

Výdrž

Test pre­bie­hal v troch fázach.

mi-notebook-vs-macbook-air-suboj-foto(8)mi-notebook-vs-macbook-air-suboj-foto(9)mi-notebook-vs-macbook-air-suboj-foto(10)

Mi Note­bo­ok Air 13.3″ Mac­Bo­ok Air 13.3″
Po 2 hodi­nách poze­ra­nia fil­mu zostá­va 64 % Po 2 hodi­nách poze­ra­nia fil­mu zostá­va 81 %
Po 1 hodi­ne hra­nia hier ostá­va 64 % Po 1 hodi­ne hra­nia hier ostá­va 64 %
35 minú­to­vé pre­hlia­da­nie inter­ne­tu 95 minú­to­vé pre­hlia­da­nie inter­ne­tu

Mac OS X je zná­my doko­na­lou opti­ma­li­zá­ci­ou a hard­vér note­bo­oku si so soft­vé­rom per­fekt­ne roz­umie. Nie je teda prek­va­pe­ním, že Mac­Bo­ok vydr­žal pri­bliž­ne o hodi­nu viac.

Nabí­ja­nie

mi-notebook-vs-macbook-air-suboj-foto(11)

Mi Note­bo­ok Air 13.3″ Mac­Bo­ok Air 13.3″
30 minút – 48 % 30 minút – 39 %
60 minút – 88 % 60 minút – 77 %
140 minút – 100 % 95 minút – 100 %

Spo­čiat­ku vyze­ra­la rých­losť nabí­ja­nia pri Xia­omi note­bo­oku lep­šia, no nako­niec ho s veľ­kým násko­kom pre­ko­nal kon­ku­renč­ný Mac­Bo­ok.

162850otdcctev3eyzevnd

Ceny

Mi Note­bo­ok Air 13.3″
Mac­Bo­ok Air 13.3″
670 €
940 € / 1140 €

Ako už je zvy­kom, App­le si za svo­je pro­duk­ty pýta ove­ľa viac a Mac­Bo­ok vás tak vyj­de o nie­koľ­ko sto­viek eur viac, ak berie­me do úva­hy ofi­ciál­nu cenu v Číne, kto­rá je na hod­no­te 670 €. Xia­omi Mi Note­bo­ok Air 13 je však dostup­ný aj pre nás, a to za 855 €. Je už len na vás, či sa roz­hod­ne­te pri­pla­tiť si ale­bo si zaob­sta­rá­te podob­ný note­bo­ok za ove­ľa niž­šiu cenu.

Zhr­nu­tie

mi-notebook-vs-macbook-air-suboj-foto(12)

Pre­nos­nosť Vyhrá­va Mi Note­bo­ok Air 13
Klá­ves­ni­ca Vyhrá­va App­le Mack­Bo­ok Air 13
Por­ty Remí­za
Disp­le­je Vyhrá­va Mi Note­bo­ok Air 13
Výdrž Vyhrá­va App­le Mack­Bo­ok Air 13
Nabí­ja­nie Vyhrá­va App­le Mack­Bo­ok Air 13
Ceny Vyhrá­va Mi Note­bo­ok Air 13

I keď počin od Xia­omi je ove­ľa lac­nej­ší ako Mack­Bo­ok Air, výba­vou až tak nezos­tá­va a aj note­bo­ok od App­le má svo­je nedos­tat­ky. Kto­ré­mu z tých­to dvoch note­bo­okov by ste dali pred­nosť vy?

FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: dgt­le

Pridať komentár (0)