Xia­omi Mi Robot Vacuum ofi­ciálne: Robo­tický vysá­vač s inte­li­gent­nými fun­kciami za super cenu

Patrik Tarics, fonyzciny.sk / 2. septembra 2016 / Tech a inovácie

O spo­loč­nosti Xia­omi je vše­obecne známe, že okrem smart­fó­nov zame­riava nemalú časť svojho času a úsi­lia aj na inte­li­gentné pro­dukty iného druhu. Len 2 týždne dozadu sme sa tak doč­kali inte­li­gent­nej mini práčky, pred týžd­ňom zas svetlo sveta uzrela opäť inte­li­gentná kan­vica na fil­tro­va­nie vody a na tento týž­deň si pre nás čín­sky gigant pri­pra­vil inte­li­gentný robo­tický vysá­vač.

O tomto pro­dukte sme už posled­ných pár dní čo to počuli. Po prvých infor­má­ciách o Xia­omi Mi Robot Vacuum sme sa tak doč­kali aj porov­ná­va­cieho videa, v kto­rom si to novinka roz­dala s kon­ku­renč­ným vysá­va­čom od spo­loč­nosti iRo­bot. Dnes sme sa doč­kali ofi­ciál­neho pred­sta­ve­nia nového inte­li­gent­ného domá­ceho pomoc­níka. Tento pra­cant využíva lase­rový detek­tor vzdia­le­nosti, ktorý vysá­vaču umož­ňuje vidieť celé jeho oko­lie. Táto detek­cia pre­behne až 1800-krát za jedinú sekundu, čo zna­mená, že sa vysá­vač naozaj nikdy nestratí. Spo­loč­nosť Xia­omi ďalej uvá­dza, že podobnú lase­rovú tech­no­ló­giu využí­vajú aj samo­ria­diace autá. Mi Robot Vacuum je vyso­ko­in­te­li­gentný pro­dukt, ktorý pod­po­ruje simul­tánnu loka­li­zá­ciu a mapo­va­nie. Tak­tiež využíva algo­rit­mus, ktorý umož­ňuje zma­po­va­nie celého terénu a následné vypo­čí­ta­nie tej naje­fek­tív­nej­šej trasy čis­te­nia.

xiaomi-robot-vacuum-3

Xia­omi Mi Robot Vacuum je tiež vyba­vený až 12 rôz­nymi sen­zormi, vrá­tane ultra­zvu­ko­vého rada­ro­vého sen­zora, gyro­skopu, akce­le­ro­metra či sen­zora, ktorý zabra­ňuje vysá­vaču pad­núť z vyvý­še­ných miest. Tieto sen­zory sa posta­rajú o doko­nalú efek­ti­vitu práce, keďže s ich pomo­cou sa vysá­vač dostane do kaž­dého jed­ného kútu. Veľ­kou výho­dou tohto pro­duktu je tak­tiež tro­j­ica dedi­ko­va­ných pro­ce­so­rov, ktorá zabez­pe­čuje neus­tále mapo­va­nie oko­lia v reál­nom čase. Pomo­cou vyš­šie spo­me­nu­tého lase­ro­vého sen­zora Mi Robot Vacuum ďalej mapuje aj pozí­ciu nabí­ja­cieho adap­téra, ku kto­rému sa dokáže v prí­pade potreby pri­po­jiť svoj­po­mocne. Vysá­vač sa tak­tiež vráti do svo­jej „domov­skej sta­nice“ aj vtedy, keď kom­pletne dokončí svoj pra­covný cyk­lus.

xiaomi-robot-vacuum-8

Po stránke vysá­va­cích schop­ností sa naj­novší pro­dukt spo­loč­nosti Xia­omi určite nene­chá zahan­biť. Mi Robot Vacuum skrýva vo svo­jich útro­bách vyso­ko­vý­konný ven­ti­lá­tor, ktorý dokáže ponúk­nuť ohromnú saciu silu. Nemu­síte sa tak obá­vať neže­la­ných omr­vi­niek, pra­chu, ale ani iných väč­ších nečis­tôt. Dyna­mická bočná kefa dokáže hravo zmiesť nečis­toty z rohov, ktoré následne vysá­vač vsaje do svojho vnútra. Hlavná cen­trálna kefa ďalej pozmetá aj tú väč­šiu špinu vrá­tane vla­sov, chu­má­čov pra­chu, či chl­pov od domá­cich milá­či­kov. Naj­nov­šiemu pro­duktu od obľú­be­nej čín­skej spo­loč­nosti nerobí prob­lém ani hĺb­kové čis­te­nie pod­lahy, ktoré sa postará o vydr­hnu­tie všet­kých škár a nerov­ností.

xiaomi-robot-vacuum-16

Kon­štrukčné spra­co­va­nie novinky je na kva­li­ta­tívne vyso­kej úrovni. Telo vysá­vača je vysoké len 9,6 cm, takže sa dokáže bez väč­ších prob­lé­mov vpra­tať naozaj všade. Pou­žitý mate­riál spĺňa tie naj­vyš­šie kri­té­riá a zabez­pe­čuje vysá­vaču poriadnu pev­nosť spolu s vyso­kou odol­nos­ťou voči opot­re­be­niu. Nabí­ja­cia sta­nica vysá­vača tak­tiež spĺňa naj­vyšší stu­peň požiar­nej ochrany. Dizajn je jed­nou z vecí, ktoré spo­loč­nosť Xia­omi ovláda na výbornú. Toto sa uplat­nilo aj pri Mi Robot Vacuum, ktorý pri­chá­dza v bie­lom fareb­nom vyho­to­vení s okrúh­lym telom. Pod vrstvou kva­lit­ného plastu sa nachá­dza 5200 mAh baté­ria s maxi­mál­nou výdr­žou 2,5 hodiny neus­tá­leho chodu, čo v pre­počte zna­mená zhruba 250 povy­sá­va­ných m2.

xiaomi-robot-vacuum-1

S novin­kou pri­chá­dza aj apli­ká­cia, cez ktorú je možné sle­do­vať prácu robo­tic­kého vysá­vača v reál­nom čase, ale aj mu prácu naplá­no­vať. Nie je prob­lém nasta­viť ani jeho prácu počas kaž­dého dňa v tom istom čase. Ďalej je možné sle­do­vať stav baté­rie, ako aj čis­te­nia, či roz­lohu práve upra­to­va­nej miest­nosti. Ofi­ciálny pre­daj Xia­omi Mi Robot Vacuum začína v domov­skej Číne už 6. sep­tem­bra, kde sa bude pre­dá­vať za naozaj nízku sumu 1699 juanov, čo v pre­počte činí 228 €.

xiaomi-robot-vacuum-4FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: giz­mo­china

Pridať komentár (0)