Xia­omi Mi Robot Vacu­um ofi­ciál­ne: Robo­tic­ký vysá­vač s inte­li­gent­ný­mi fun­kcia­mi za super cenu

Patrik Tarics, fonyzciny.sk / 2. septembra 2016 / Tech a inovácie

O spo­loč­nos­ti Xia­omi je vše­obec­ne zná­me, že okrem smart­fó­nov zame­ria­va nema­lú časť svoj­ho času a úsi­lia aj na inte­li­gent­né pro­duk­ty iné­ho dru­hu. Len 2 týžd­ne doza­du sme sa tak doč­ka­li inte­li­gent­nej mini práč­ky, pred týžd­ňom zas svet­lo sve­ta uzre­la opäť inte­li­gent­ná kan­vi­ca na fil­tro­va­nie vody a na ten­to týž­deň si pre nás čín­sky gigant pri­pra­vil inte­li­gent­ný robo­tic­ký vysá­vač.

O tom­to pro­duk­te sme už posled­ných pár dní čo to poču­li. Po prvých infor­má­ciách o Xia­omi Mi Robot Vacu­um sme sa tak doč­ka­li aj porov­ná­va­cie­ho videa, v kto­rom si to novin­ka roz­da­la s kon­ku­renč­ným vysá­va­čom od spo­loč­nos­ti iRo­bot. Dnes sme sa doč­ka­li ofi­ciál­ne­ho pred­sta­ve­nia nové­ho inte­li­gent­né­ho domá­ce­ho pomoc­ní­ka. Ten­to pra­cant využí­va lase­ro­vý detek­tor vzdia­le­nos­ti, kto­rý vysá­va­ču umož­ňu­je vidieť celé jeho oko­lie. Táto detek­cia pre­beh­ne až 1800-krát za jedi­nú sekun­du, čo zna­me­ná, že sa vysá­vač naozaj nikdy nestra­tí. Spo­loč­nosť Xia­omi ďalej uvá­dza, že podob­nú lase­ro­vú tech­no­ló­giu využí­va­jú aj samo­ria­dia­ce autá. Mi Robot Vacu­um je vyso­ko­in­te­li­gent­ný pro­dukt, kto­rý pod­po­ru­je simul­tán­nu loka­li­zá­ciu a mapo­va­nie. Tak­tiež využí­va algo­rit­mus, kto­rý umož­ňu­je zma­po­va­nie celé­ho teré­nu a násled­né vypo­čí­ta­nie tej naje­fek­tív­nej­šej tra­sy čis­te­nia.

xiaomi-robot-vacuum-3

Xia­omi Mi Robot Vacu­um je tiež vyba­ve­ný až 12 rôz­ny­mi sen­zor­mi, vrá­ta­ne ultra­zvu­ko­vé­ho rada­ro­vé­ho sen­zo­ra, gyro­sko­pu, akce­le­ro­met­ra či sen­zo­ra, kto­rý zabra­ňu­je vysá­va­ču pad­núť z vyvý­še­ných miest. Tie­to sen­zo­ry sa posta­ra­jú o doko­na­lú efek­ti­vi­tu prá­ce, keď­že s ich pomo­cou sa vysá­vač dosta­ne do kaž­dé­ho jed­né­ho kútu. Veľ­kou výho­dou toh­to pro­duk­tu je tak­tiež tro­j­i­ca dedi­ko­va­ných pro­ce­so­rov, kto­rá zabez­pe­ču­je neus­tá­le mapo­va­nie oko­lia v reál­nom čase. Pomo­cou vyš­šie spo­me­nu­té­ho lase­ro­vé­ho sen­zo­ra Mi Robot Vacu­um ďalej mapu­je aj pozí­ciu nabí­ja­cie­ho adap­té­ra, ku kto­ré­mu sa doká­že v prí­pa­de potre­by pri­po­jiť svoj­po­moc­ne. Vysá­vač sa tak­tiež vrá­ti do svo­jej „domov­skej sta­ni­ce“ aj vte­dy, keď kom­plet­ne dokon­čí svoj pra­cov­ný cyk­lus.

xiaomi-robot-vacuum-8

Po strán­ke vysá­va­cích schop­nos­tí sa naj­nov­ší pro­dukt spo­loč­nos­ti Xia­omi urči­te nene­chá zahan­biť. Mi Robot Vacu­um skrý­va vo svo­jich útro­bách vyso­ko­vý­kon­ný ven­ti­lá­tor, kto­rý doká­že ponúk­nuť ohrom­nú saciu silu. Nemu­sí­te sa tak obá­vať neže­la­ných omr­vi­niek, pra­chu, ale ani iných väč­ších nečis­tôt. Dyna­mic­ká boč­ná kefa doká­že hra­vo zmiesť nečis­to­ty z rohov, kto­ré násled­ne vysá­vač vsa­je do svoj­ho vnút­ra. Hlav­ná cen­trál­na kefa ďalej pozme­tá aj tú väč­šiu špi­nu vrá­ta­ne vla­sov, chu­má­čov pra­chu, či chl­pov od domá­cich milá­či­kov. Naj­nov­šie­mu pro­duk­tu od obľú­be­nej čín­skej spo­loč­nos­ti nero­bí prob­lém ani hĺb­ko­vé čis­te­nie pod­la­hy, kto­ré sa posta­rá o vydr­hnu­tie všet­kých škár a nerov­nos­tí.

xiaomi-robot-vacuum-16

Kon­štrukč­né spra­co­va­nie novin­ky je na kva­li­ta­tív­ne vyso­kej úrov­ni. Telo vysá­va­ča je vyso­ké len 9,6 cm, tak­že sa doká­že bez väč­ších prob­lé­mov vpra­tať naozaj vša­de. Pou­ži­tý mate­riál spĺňa tie naj­vyš­šie kri­té­riá a zabez­pe­ču­je vysá­va­ču poriad­nu pev­nosť spo­lu s vyso­kou odol­nos­ťou voči opot­re­be­niu. Nabí­ja­cia sta­ni­ca vysá­va­ča tak­tiež spĺňa naj­vyš­ší stu­peň požiar­nej ochra­ny. Dizajn je jed­nou z vecí, kto­ré spo­loč­nosť Xia­omi ovlá­da na výbor­nú. Toto sa uplat­ni­lo aj pri Mi Robot Vacu­um, kto­rý pri­chá­dza v bie­lom fareb­nom vyho­to­ve­ní s okrúh­lym telom. Pod vrstvou kva­lit­né­ho plas­tu sa nachá­dza 5200 mAh baté­ria s maxi­mál­nou výdr­žou 2,5 hodi­ny neus­tá­le­ho cho­du, čo v pre­poč­te zna­me­ná zhru­ba 250 povy­sá­va­ných m2.

xiaomi-robot-vacuum-1

S novin­kou pri­chá­dza aj apli­ká­cia, cez kto­rú je mož­né sle­do­vať prá­cu robo­tic­ké­ho vysá­va­ča v reál­nom čase, ale aj mu prá­cu naplá­no­vať. Nie je prob­lém nasta­viť ani jeho prá­cu počas kaž­dé­ho dňa v tom istom čase. Ďalej je mož­né sle­do­vať stav baté­rie, ako aj čis­te­nia, či roz­lo­hu prá­ve upra­to­va­nej miest­nos­ti. Ofi­ciál­ny pre­daj Xia­omi Mi Robot Vacu­um začí­na v domov­skej Číne už 6. sep­tem­bra, kde sa bude pre­dá­vať za naozaj níz­ku sumu 1699 juanov, čo v pre­poč­te činí 228 €.

xiaomi-robot-vacuum-4FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: giz­mo­chi­na

Pridať komentár (0)