Xia­omi Mi5 so Snapd­ra­go­nom 820 a 16 MPx foto­apa­rá­tom je teraz dostupné za fan­tas­tic­kých 269 €!

Patrik Tarics, fonyzciny.sk / 17. septembra 2016 / Tech a inovácie

Vo feb­ru­ári tohto roka sa mohli všetci priaz­nivci čín­skych smart­fó­nov rado­vať z pred­sta­ve­nia novej vlaj­ko­vej lodi spo­loč­nosti Xia­omi. Xia­omi Mi5 pri­šiel na trh s priaz­ni­vou pre­daj­nou cenou a sku­točne výkon­nými špe­ci­fi­ká­ciami, ktoré zabez­pe­čia výkon na nie­koľko rokov dopredu. Ako to však vo svete tech­no­ló­gií býva, pre­dajná cena postu­pom času klesá a rov­naký jav nastal aj pri obľú­be­nej Mi5-ke.

Dlho oča­ká­vaný smart­fón prek­va­pil prí­jem­ným dizaj­nom a hod­not­ným spra­co­va­ním kon­štruk­cie. 3D zaob­le­nie zadných hrán dopo­máha k pohodl­nému drža­niu smart­fónu v jed­nej ruke, pri kto­rom roz­hodne oce­níte na dnešnú dobu kom­paktný 5,15-palcový IPS disp­lej. Ten dosa­huje výborné poda­nie farieb, ukáž­kovú ostrosť a skvelú čita­teľ­nosť na pria­mom slnku. Nástupca priam legen­dár­nej Mi4-ky integ­ruje jeden z naj­vý­kon­nej­ších mobil­ných pro­ce­so­rov súčas­nosti. Snapd­ra­gon 820 od ame­ric­kého Qual­commu ponúka 4 Kryo jadrá s naj­vyš­ším tak­tom na úrovni 1,8 GHz. Pri gra­ficky nároč­nej­ších ope­rá­ciách padne vhod výkonná gra­fická jed­notka Adreno 530. Zlac­nená ver­zia dis­po­nuje tiež 3 GB RAM pamä­ťou a 32 GB inter­ným úlo­žis­kom.

xiaomi-mi5-cierna

Pries­tor nad zobra­zo­va­cím pane­lom ponúka 4 MPx sel­fie foto­apa­rát. Ľavý horný roh zadnej strany zas nesie 16 MPx hlavnú kameru s 4-osou optic­kou sta­bi­li­zá­ciou obrazu, PDAF zaos­tro­va­ním a mož­nos­ťou nahrá­va­nia 4K videa. Hlav­nému foto­apa­rátu robí spo­loč­nosť aj dvoj­tó­nový LED blesk, ktorý poslúži pri hor­ších sve­tel­ných pod­mien­kach. Pod vrstvou hli­níka a skla sa nachá­dza 3000 mAh baté­ria s pod­po­rou rých­leho nabí­ja­nia Qual­comm Quick Charge 3.0. Tento aku­mu­lá­tor sa navyše postará o vyni­ka­júcu výdrž na jedno nabi­tie, čo potvr­dzuje aj naša pod­robná recen­zia. Xia­omi Mi5 tak­tiež ponúka 3,5 mm audio jack, konek­tor USB Type-C, IR blas­ter na ovlá­da­nie elek­tric­kých spot­re­bi­čov či NFC fun­kci­ona­litu. Ske­ner odtlač­kov prs­tov je integ­ro­vaný v domov­skom tla­čidle a jeho odozva je na vyni­ka­jú­cej úrovni.

xiaomi-mi5-gold-foto-8

Neza­budlo sa ani na Blu­e­to­oth 4.2, GPS, A-GPS, GLO­NASS či pod­poru dvoch Nano­SIM kariet s pod­po­rou LTE sietí. Pri objed­ná­vani však treba počí­tať s tým, že pod­pora pre 800 MHz LTE frek­ven­ciu v smart­fóne chýba. Čo však zaria­de­niam od Xia­omi roz­hodne nechýba, je skvelý ope­račný sys­tém. Tým je Android 6.0 Marsh­mal­low s obľú­be­nou gra­fic­kou nad­stav­bou MIUI 8. Základná ver­zia smart­fónu Xia­omi Mi5 je dostupná v 3 fareb­ných pre­ve­de­niach, ktoré zahŕňa bielu, čiernu a zlatú. Všetky tri farebné ver­zie si je možné zaob­sta­rať už za 269 €, avšak s náku­pom netreba dlho otá­ľať, keďže táto jedi­nečná akcia trvá už len necelé dva dni.

xiaomi-mi5-cierna-nahlad

Aj v tomto prí­pade treba počí­tať s plat­bou DPH, ktoré cenu navýši o 53,8 € + 4,5 € (popla­tok za vyba­ve­nie col­ného kona­nia). Vo finále za Xia­omi Mi5 zapla­títe 327 €, čo je za smart­fón takýchto kva­lít stále fan­tas­tická cena.

fony-z-ciny

zdroj článku, zdroj foto­gra­fií a zdroj titul­nej foto­gra­fie: fonyzciny.sk

Pridať komentár (0)