Xia­omi Mi5 so Snapd­ra­go­nom 820 a 16 MPx foto­apa­rá­tom je teraz dostup­né za fan­tas­tic­kých 269 €!

Patrik Tarics, fonyzciny.sk / 17. septembra 2016 / Tech a inovácie

Vo feb­ru­ári toh­to roka sa moh­li všet­ci priaz­niv­ci čín­skych smart­fó­nov rado­vať z pred­sta­ve­nia novej vlaj­ko­vej lodi spo­loč­nos­ti Xia­omi. Xia­omi Mi5 pri­šiel na trh s priaz­ni­vou pre­daj­nou cenou a sku­toč­ne výkon­ný­mi špe­ci­fi­ká­cia­mi, kto­ré zabez­pe­čia výkon na nie­koľ­ko rokov dopre­du. Ako to však vo sve­te tech­no­ló­gií býva, pre­daj­ná cena postu­pom času kle­sá a rov­na­ký jav nastal aj pri obľú­be­nej Mi5-ke.

Dlho oča­ká­va­ný smart­fón prek­va­pil prí­jem­ným dizaj­nom a hod­not­ným spra­co­va­ním kon­štruk­cie. 3D zaob­le­nie zadných hrán dopo­má­ha k pohodl­né­mu drža­niu smart­fó­nu v jed­nej ruke, pri kto­rom roz­hod­ne oce­ní­te na dneš­nú dobu kom­pakt­ný 5,15-palcový IPS disp­lej. Ten dosa­hu­je výbor­né poda­nie farieb, ukáž­ko­vú ostrosť a skve­lú čita­teľ­nosť na pria­mom sln­ku. Nástup­ca priam legen­dár­nej Mi4-ky integ­ru­je jeden z naj­vý­kon­nej­ších mobil­ných pro­ce­so­rov súčas­nos­ti. Snapd­ra­gon 820 od ame­ric­ké­ho Qual­com­mu ponú­ka 4 Kryo jad­rá s naj­vyš­ším tak­tom na úrov­ni 1,8 GHz. Pri gra­fic­ky nároč­nej­ších ope­rá­ciách pad­ne vhod výkon­ná gra­fic­ká jed­not­ka Adre­no 530. Zlac­ne­ná ver­zia dis­po­nu­je tiež 3 GB RAM pamä­ťou a 32 GB inter­ným úlo­žis­kom.

xiaomi-mi5-cierna

Pries­tor nad zobra­zo­va­cím pane­lom ponú­ka 4 MPx sel­fie foto­apa­rát. Ľavý hor­ný roh zadnej stra­ny zas nesie 16 MPx hlav­nú kame­ru s 4-osou optic­kou sta­bi­li­zá­ci­ou obra­zu, PDAF zaos­tro­va­ním a mož­nos­ťou nahrá­va­nia 4K videa. Hlav­né­mu foto­apa­rá­tu robí spo­loč­nosť aj dvoj­tó­no­vý LED blesk, kto­rý poslú­ži pri hor­ších sve­tel­ných pod­mien­kach. Pod vrstvou hli­ní­ka a skla sa nachá­dza 3000 mAh baté­ria s pod­po­rou rých­le­ho nabí­ja­nia Qual­comm Quick Char­ge 3.0. Ten­to aku­mu­lá­tor sa navy­še posta­rá o vyni­ka­jú­cu výdrž na jed­no nabi­tie, čo potvr­dzu­je aj naša pod­rob­ná recen­zia. Xia­omi Mi5 tak­tiež ponú­ka 3,5 mm audio jack, konek­tor USB Type-C, IR blas­ter na ovlá­da­nie elek­tric­kých spot­re­bi­čov či NFC fun­kci­ona­li­tu. Ske­ner odtlač­kov prs­tov je integ­ro­va­ný v domov­skom tla­čid­le a jeho odoz­va je na vyni­ka­jú­cej úrov­ni.

xiaomi-mi5-gold-foto-8

Neza­bud­lo sa ani na Blu­e­to­oth 4.2, GPS, A-GPS, GLO­NASS či pod­po­ru dvoch Nano­SIM kariet s pod­po­rou LTE sie­tí. Pri objed­ná­va­ni však tre­ba počí­tať s tým, že pod­po­ra pre 800 MHz LTE frek­ven­ciu v smart­fó­ne chý­ba. Čo však zaria­de­niam od Xia­omi roz­hod­ne nechý­ba, je skve­lý ope­rač­ný sys­tém. Tým je Andro­id 6.0 Marsh­mal­low s obľú­be­nou gra­fic­kou nad­stav­bou MIUI 8. Základ­ná ver­zia smart­fó­nu Xia­omi Mi5 je dostup­ná v 3 fareb­ných pre­ve­de­niach, kto­ré zahŕňa bie­lu, čier­nu a zla­tú. Všet­ky tri fareb­né ver­zie si je mož­né zaob­sta­rať už za 269 €, avšak s náku­pom netre­ba dlho otá­ľať, keď­že táto jedi­neč­ná akcia trvá už len nece­lé dva dni.

xiaomi-mi5-cierna-nahlad

Aj v tom­to prí­pa­de tre­ba počí­tať s plat­bou DPH, kto­ré cenu navý­ši o 53,8 € + 4,5 € (popla­tok za vyba­ve­nie col­né­ho kona­nia). Vo finá­le za Xia­omi Mi5 zapla­tí­te 327 €, čo je za smart­fón takých­to kva­lít stá­le fan­tas­tic­ká cena.

fony-z-ciny

zdroj člán­ku, zdroj foto­gra­fií a zdroj titul­nej foto­gra­fie: fonyzciny.sk

Pridať komentár (0)