Xia­omi Mi5S a Mi5S Plus budú sku­toč­ne lac­né! Cenou doká­žu kon­ku­ro­vať nedáv­no pred­sta­ve­né­mu LeE­co Le Pro 3

Peter, Tarics, fonyzciny.sk / 24. septembra 2016 / Tech a inovácie

Na čín­skom smart­fó­no­vom fron­te to opäť vrie! Súboj o naj­lac­nej­ší smart­fón s naj­vý­kon­nej­ším pro­ce­so­rom sve­ta nabe­rá na obrát­kach. Hoto­vé šia­len­stvo však vypuk­ne už o tri dni, kedy má svet­lo sve­ta uzrieť nad­chá­dza­jú­ca vlaj­ko­vá loď spo­loč­nos­ti Xia­omi spo­lu so zväč­še­nou a mož­no aj zmen­še­nou ver­zi­ou. Dáv­nej­šie doha­dy tvr­di­li, že cena bude vyš­šia ako pred­po­kla­dá­me, no naj­nov­šie infor­má­cie tvr­dia pra­vý opak.

Tech­no­lo­gic­ký trh sa nadob­ro zme­nil. V neďa­le­kej minu­los­ti sme boli zvyk­nu­tí na pra­vi­del­nú, roč­nú pre­stáv­ku medzi pred­sta­vo­va­ním nových vlaj­ko­vých zaria­de­ní. Rých­la doba si však vyžia­da­la rých­lej­ší dopyt po nových top-end mode­loch, čo zaprí­či­ni­lo, že sa doba medzi pred­sta­vo­va­ním znač­ne skrá­ti­la. Potvr­dzu­je to nedáv­no pred­sta­ve­né LeE­co Le Pro 3, kto­ré necha­lo svoj­ho pred­chod­cu kra­ľo­vať iba 5 mesia­cov. Spo­loč­nosť Xia­omi tak­tiež urých­li­la pro­ces výro­by a obľú­be­nú Mi5-ku tak po 7 mesia­coch nahra­dí vylep­še­ný model, Xia­omi Mi5S. Ten sa doč­ká aj svo­jej zväč­še­nej ver­zie, kto­rá pone­sie v mene prí­vlas­tok Plus a jed­ná sa v pod­sta­te o oča­ká­va­ný phab­let Mi Note 2.

xiaomi-mi-5s-dual-cameras

Oba tie­to vlaj­ko­vé mode­ly pone­sú famóz­ne špe­ci­fi­ká­cie, kto­ré budú krá­čať ruka v ruke s priaz­ni­vou pre­daj­nou cenou. Xia­omi Mi5S zrej­me prí­de vo via­ce­rých pamä­ťo­vých ver­ziách, avšak naj­nov­šie sprá­vy odha­ľu­jú cenu len jed­nej z nich. Táto ver­zia dosta­ne do vien­ka 6 GB RAM pamä­te, 64 GB inter­né úlo­žis­ko a rov­na­ko aj pro­ce­sor Snapd­ra­gon 821. Xia­omi si nace­ní tie­to výkon­né špe­ci­fi­ká­cie na výbor­nú sumu 267 €. Väč­ší model Xia­omi Mi5S Plus by rov­na­ko nemal naro­biť veľ­ký vie­tor vo vašej peňa­žen­ke a ver­zia obsa­hu­jú­ca opäť Snapd­ra­gon 821, 6 GB RAM, a obrov­ské 256 GB inter­né úlo­žis­ko bude stáť po pre­poč­te stá­le pek­ných 401 €. Po pri­po­čí­ta­ní povin­ných poplat­kov sa tak cena oboch zaria­de­ní mier­ne zvý­ši, no stá­le doká­že pote­šiť.

fony-z-ciny

zdroj: fonyzciny.sk

Pridať komentár (0)