Xia­omi Mi5S a Mi5S Plus budú sku­točne lacné! Cenou dokážu kon­ku­ro­vať nedávno pred­sta­ve­nému LeEco Le Pro 3

Peter, Tarics, fonyzciny.sk / 24. septembra 2016 / Tech a inovácie

Na čín­skom smart­fó­no­vom fronte to opäť vrie! Súboj o naj­lac­nejší smart­fón s naj­vý­kon­nej­ším pro­ce­so­rom sveta naberá na obrát­kach. Hotové šia­len­stvo však vypukne už o tri dni, kedy má svetlo sveta uzrieť nad­chá­dza­júca vlaj­ková loď spo­loč­nosti Xia­omi spolu so zväč­še­nou a možno aj zmen­še­nou ver­ziou. Dáv­nej­šie dohady tvr­dili, že cena bude vyš­šia ako pred­po­kla­dáme, no naj­nov­šie infor­má­cie tvr­dia pravý opak.

Tech­no­lo­gický trh sa nadobro zme­nil. V neďa­le­kej minu­losti sme boli zvyk­nutí na pra­vi­delnú, ročnú pre­stávku medzi pred­sta­vo­va­ním nových vlaj­ko­vých zaria­dení. Rýchla doba si však vyžia­dala rých­lejší dopyt po nových top-end mode­loch, čo zaprí­či­nilo, že sa doba medzi pred­sta­vo­va­ním značne skrá­tila. Potvr­dzuje to nedávno pred­sta­vené LeEco Le Pro 3, ktoré nechalo svojho pred­chodcu kra­ľo­vať iba 5 mesia­cov. Spo­loč­nosť Xia­omi tak­tiež urých­lila pro­ces výroby a obľú­benú Mi5-ku tak po 7 mesia­coch nahradí vylep­šený model, Xia­omi Mi5S. Ten sa dočká aj svo­jej zväč­še­nej ver­zie, ktorá pone­sie v mene prí­vlas­tok Plus a jedná sa v pod­state o oča­ká­vaný phab­let Mi Note 2.

xiaomi-mi-5s-dual-cameras

Oba tieto vlaj­kové modely ponesú famózne špe­ci­fi­ká­cie, ktoré budú krá­čať ruka v ruke s priaz­ni­vou pre­daj­nou cenou. Xia­omi Mi5S zrejme príde vo via­ce­rých pamä­ťo­vých ver­ziách, avšak naj­nov­šie správy odha­ľujú cenu len jed­nej z nich. Táto ver­zia dostane do vienka 6 GB RAM pamäte, 64 GB interné úlo­žisko a rov­nako aj pro­ce­sor Snapd­ra­gon 821. Xia­omi si nacení tieto výkonné špe­ci­fi­ká­cie na výbornú sumu 267 €. Väčší model Xia­omi Mi5S Plus by rov­nako nemal naro­biť veľký vie­tor vo vašej peňa­ženke a ver­zia obsa­hu­júca opäť Snapd­ra­gon 821, 6 GB RAM, a obrov­ské 256 GB interné úlo­žisko bude stáť po pre­počte stále pek­ných 401 €. Po pri­po­čí­taní povin­ných poplat­kov sa tak cena oboch zaria­dení mierne zvýši, no stále dokáže pote­šiť.

fony-z-ciny

zdroj: fonyzciny.sk

Pridať komentár (0)