Xia­omi Mi5S a Mi5S Plus ofi­ciálne: V duchu veľ­kých zmien

Dávid Igaz / 28. septembra 2016 / Tech a inovácie

Pri­šiel moment, na ktorý čakalo množ­stvo fanú­ši­kov čín­skeho giganta! Roz­pa­mä­tajte sa ešte na marec, kedy nám Hugo Barra priamo na MWC v Bar­ce­lone uká­zal, oča­ká­vanú vlaj­kovú loď Mi5 s 18 mesač­ným odstu­pom od pred­chá­dza­jú­ceho top modelu. Asi nikto z nás vtedy nepred­po­kla­dal, že výrobca tak rýchlo pred­staví vylep­šenú ver­ziu s prí­vlas­tkom “S” v názve.

Situ­ácia je však taká, aká je a extrémne rýchla doba pred­sta­vo­va­nia nových smart­fó­nov zasiahla aj Xia­omi, ktoré má v ponuke desiatky zaria­dení. V kaž­dom prí­pade, Xia­omi Mi5S sa už hodnú chvíľu tento mesiac uka­zo­valo na rôz­nych ren­de­roch a tea­se­roch, ktoré nalá­kali ešte väč­šie množ­stvo pou­ží­va­te­ľov, a to ani nemu­seli byť fanú­šikmi spo­loč­nosti. Veľká kon­fe­ren­cia v Pekingu sa niesla vo fan­tas­tic­kej atmo­sfére. Pri­blížme si teda tieto parádne mašiny z bliž­šej per­spek­tívy.

Dizajn – Korene nezap­rie

Nie­komu sa dizajn Mi5-ky páči a nie­komu zas nie. Ak pat­rí3 medzi pozi­tívne zmýš­ľa­júcu sku­pinu, model Mi5S splní tvoje kri­té­riá a budeš nesmierne spo­kojný. Základné črty sú si s pred­chod­com veľmi podobné, no hlav­nou novin­kou je odo­bra­tie hard­vé­ro­vého domov­ského tla­čidla a hli­ní­kový povrch zadnej strany s vidi­teľ­nými pre­deľmi antén. Hard­vé­rové tla­čidlo teraz nahra­dilo len sen­zo­rové tla­čidlo, v kto­rom je umiest­nený aj ultra­zvu­kový ske­ner odtlač­kov prs­tov s pokro­či­lou tech­no­ló­giou sní­ma­nia aj cez povrch, ako je naprí­klad sklo. Xia­omi uvá­dza, že stačí sil­nej­šie zatla­čiť na povrch a odo­mknu­tie je otáz­kou sto­tiny sekundy.

a4be66d48bfb4e35870cf827f8ad045d
xiaomi-mi5s-plus-oficialne-foto-1

Dostupné sú 4 farebné varianty – šedá, strie­borná, ružovo-zlatá a zlatá. Novin­kou je aj inte­li­gentný kryt, ktorý na pred­nej strane zobra­zuje aktu­álny čas, stav baté­rie a prav­de­po­dobne aj prí­cho­dzie noti­fi­ká­cie.

xiaomi-mi5s-oficialne-foto-10

Predná strana je opäť ladená do mini­ma­lis­tic­kého dizajnu, ktorá konečne dostala aj toľko žia­dané zre­du­ko­va­nie rámi­kov okolo disp­leja. Po obvode je prí­tomné ele­gantné 2.5D zahnu­tie. Pomerne radi­kál­nym rie­še­ním je však odo­bra­tie sen­zo­ro­vých tla­či­diel a práca v sys­téme je pone­chaná len na jedno domov­ské tla­čidlo. Toto rie­še­nie je podobné tomu, ktoré náj­deš naprí­klad pri Meizu smart­fó­noch. Pre­su­nom k zadnej strane sme rov­nako veľa novi­niek nezaz­na­me­nali, až na jednu zásad­nej­šiu. Xia­omi Mi5S Pro, teda výkon­nejší a lep­šie vyba­vený súro­de­nec, dostal do vienka špič­kový 13 MPx + 13 MPx Sony duálny foto­apa­rát s umiest­ne­ním sní­ma­čov pod sebou. Roz­die­lom Plus-ka je však aj ske­ner odtlač­kov prs­tov na zadnej strane a zacho­va­nie tra­dič­nej tro­j­ice kapa­cit­ných ovlá­da­cích tla­či­diel.

Galé­ria Xia­omi Mi5S Plus: 

xiaomi-mi5s-plus-oficialne-6 152436nsb1pemjze1exep3xiaomi-mi5s-oficialne-foto-7

Nád­herný disp­lej a ten naj­lepší hard­vér

Začneme s tou vlast­nos­ťou, bez kto­rej by sme smart­fón ani nemohli pou­ží­vať – s disp­le­jom. Kla­sické IPS, ktoré sú mimo­cho­dom pri Xia­omi fan­tas­tické, dostali nové vylep­še­nia pre zais­te­nie maxi­mál­neho pohod­lia pri pou­ží­vaní. Xia­omi Mi5S je vyba­vený 5,15-palcovým FullHD disp­le­jom, ktorý je navyše vyšper­ko­vaný maxi­mál­nou svie­ti­vos­ťou až 600 nitov a tech­no­ló­giou, ktorá roz­pozná silu stla­če­nia (len naj­vyš­šia ver­zia). Mi5S Plus je obda­rený o niečo väč­ším, 5,7-palcovým disp­le­jom s rov­na­kým FullHD roz­lí­še­ním.

xiaomi-mi5s-oficialne-foto-2

xiaomi-mi5s-oficialne-foto-3
Samoz­rejme, ani výko­nová stránka nepod­ľahla kom­pro­mi­som. V novinke náj­deš len to naj­lep­šie a ešte o niečo viac. Zákla­dom je však pro­ce­sor Qual­comm Snapd­ra­gon 821, ktorý je oproti 820-ke vyba­vený jad­rami s vyš­šími pra­cov­nými frek­ven­ciami. Gra­ficky náročné ope­rá­cie vykreslí akce­le­rá­tor Adreno 530. Ak sa orien­tu­jete na bez­chybný a hlavne veľmi náročný mul­ti­tas­king, 6 GB RAM pamäť je doko­na­lým rie­še­ním.

%e5%b0%8f%e7%b1%b35s-927-271

Nesmieme zabú­dať ani na via­ceré pamä­ťové ver­zie, ktoré sú cel­kovo dve, a to s 3 GB RAM / 64 GB úlo­žis­kom a 4 GB RAM / 128 GB úlo­žis­kom pre Mi5S. Model Mi5S Plus zdieľa rov­naké veľ­kosti inter­ného úlo­žiska, no kapa­cita RAM pamäte bola v prí­pade naj­vyš­šej ver­zie zväč­šená na 6 GB. Žiaľ, ak si dúfal v pod­poru roz­ší­re­nia úlo­žiska mic­roSD kar­tami, skla­meme ťa. Všetky veľ­kosti inter­ného úlo­žiska dis­po­nujú rých­lymi UFS 2.0 čipmi. Ope­rač­ným sys­té­mom je Android 6.0.1 Marsh­mal­low s nad­stav­bou MIUI 8. Baté­ria dis­po­nuje kapa­ci­tou 3200 mAh a pod­po­ruje rýchle nabí­ja­nie Quick Charge 3.0.

Foto­apa­rát

Počas pred­sta­ve­nia gigant veľmi ospe­vo­val foto­apa­ráty svo­jich naj­nov­ších kús­kov. Zákla­dom je 1/2,3-palcový CMOS sen­zor, ktorý oproti kon­ku­ren­cii dokáže pre­pus­tiť oveľa viac svetla a jed­not­livé pixely majú veľ­kosť 1,55 μm. Pres­nej­šie ide o špič­kový 12 MPx Sony IMX378 sen­zor. Nízka clona f/2.0 a rýchle PDAF zaos­tro­va­nie zaru­čia vyni­ka­júce výsledky aj v tých naj­ná­roč­nej­ších pod­mien­kach. Tieto atri­búty pla­tia pre model Mi5S.

xiaomi-mi5s-plus-oficialne-3

Xia­omi Mi5S Plus je však vyba­vený duál­nym 13 MPx foto­apa­rá­tom Sony. Veľ­kosť pixe­lov dosa­huje 2 μm, clona má hod­notu f/2.0 a dostupné je aj rýchle PDAF zaos­tro­va­nie. Nahrá­va­nie 4K videa už berieme ako samoz­rej­mosť.

Cena a začia­tok pre­daja

Veríme, že po pre­čí­taní riad­kov vyš­šie si si vytvo­ril dosta­točne dobrý obraz o tom, aké sú naj­nov­šie kúsky z dielne Xia­omi. Mno­hých však zau­jíma práve cena, ktorá je adek­vátna ponú­ka­nej výbave a na pomery Xia­omi aj tra­dičná. Bohu­žiaľ, opäť sme sa nedoč­kali plnej pod­pory LTE. Ceny sú za jed­not­livé pamä­ťové kon­fi­gu­rá­cie nasle­dovné:

Xia­omi Mi5S (3 GB RAM + 64 GB ROM) – 266 €
Xia­omi Mi5S
(4 GB RAM + 128 GB ROM) – 306 €

Xia­omi Mi5S Plus (4 GB RAM + 128 GB ROM) – 306 €
Xia­omi Mi5S Plus
(6 GB RAM + 128 GB ROM)346 €

Čín­ski zákaz­níci si môžu smart­fóny zakú­piť už o deň, 29. sep­tem­bra. Cena pre nás bude ako vždy o niečo vyš­šia. Ako­náhle sa dozvieme infor­má­cie o cenách cez pre­daj­cov, ktorí doru­čujú aj k nám, budeme ťa infor­mo­vať for­mou článku.

xiaomi-mi5s-oficialne-foto-4xiaomi-mi5s-plus-oficialne-4fony-z-ciny

zdroj: fonyzciny.startitup.sk

Pridať komentár (0)