Xia­omi Mi5S a Mi5S Plus ofi­ciál­ne: V duchu veľ­kých zmien

Dávid Igaz / 28. septembra 2016 / Tech a inovácie

Pri­šiel moment, na kto­rý čaka­lo množ­stvo fanú­ši­kov čín­ske­ho gigan­ta! Roz­pa­mä­taj­te sa ešte na marec, kedy nám Hugo Bar­ra pria­mo na MWC v Bar­ce­lo­ne uká­zal, oča­ká­va­nú vlaj­ko­vú loď Mi5 s 18 mesač­ným odstu­pom od pred­chá­dza­jú­ce­ho top mode­lu. Asi nikto z nás vte­dy nepred­po­kla­dal, že výrob­ca tak rých­lo pred­sta­ví vylep­še­nú ver­ziu s prí­vlas­tkom “S” v náz­ve.

Situ­ácia je však taká, aká je a extrém­ne rých­la doba pred­sta­vo­va­nia nových smart­fó­nov zasiah­la aj Xia­omi, kto­ré má v ponu­ke desiat­ky zaria­de­ní. V kaž­dom prí­pa­de, Xia­omi Mi5S sa už hod­nú chví­ľu ten­to mesiac uka­zo­va­lo na rôz­nych ren­de­roch a tea­se­roch, kto­ré nalá­ka­li ešte väč­šie množ­stvo pou­ží­va­te­ľov, a to ani nemu­se­li byť fanú­šik­mi spo­loč­nos­ti. Veľ­ká kon­fe­ren­cia v Pekin­gu sa nies­la vo fan­tas­tic­kej atmo­sfé­re. Pri­blíž­me si teda tie­to parád­ne maši­ny z bliž­šej per­spek­tí­vy.

Dizajn – Kore­ne nezap­rie

Nie­ko­mu sa dizajn Mi5-ky páči a nie­ko­mu zas nie. Ak pat­rí3 medzi pozi­tív­ne zmýš­ľa­jú­cu sku­pi­nu, model Mi5S spl­ní tvo­je kri­té­riá a budeš nesmier­ne spo­koj­ný. Základ­né črty sú si s pred­chod­com veľ­mi podob­né, no hlav­nou novin­kou je odo­bra­tie hard­vé­ro­vé­ho domov­ské­ho tla­čid­la a hli­ní­ko­vý povrch zadnej stra­ny s vidi­teľ­ný­mi pre­deľ­mi antén. Hard­vé­ro­vé tla­čid­lo teraz nahra­di­lo len sen­zo­ro­vé tla­čid­lo, v kto­rom je umiest­ne­ný aj ultra­zvu­ko­vý ske­ner odtlač­kov prs­tov s pokro­či­lou tech­no­ló­gi­ou sní­ma­nia aj cez povrch, ako je naprí­klad sklo. Xia­omi uvá­dza, že sta­čí sil­nej­šie zatla­čiť na povrch a odo­mknu­tie je otáz­kou sto­ti­ny sekun­dy.

a4be66d48bfb4e35870cf827f8ad045d
xiaomi-mi5s-plus-oficialne-foto-1

Dostup­né sú 4 fareb­né varian­ty – šedá, strie­bor­ná, ružo­vo-zla­tá a zla­tá. Novin­kou je aj inte­li­gent­ný kryt, kto­rý na pred­nej stra­ne zobra­zu­je aktu­ál­ny čas, stav baté­rie a prav­de­po­dob­ne aj prí­cho­dzie noti­fi­ká­cie.

xiaomi-mi5s-oficialne-foto-10

Pred­ná stra­na je opäť lade­ná do mini­ma­lis­tic­ké­ho dizaj­nu, kto­rá koneč­ne dosta­la aj toľ­ko žia­da­né zre­du­ko­va­nie rámi­kov oko­lo disp­le­ja. Po obvo­de je prí­tom­né ele­gant­né 2.5D zahnu­tie. Pomer­ne radi­kál­nym rie­še­ním je však odo­bra­tie sen­zo­ro­vých tla­či­diel a prá­ca v sys­té­me je pone­cha­ná len na jed­no domov­ské tla­čid­lo. Toto rie­še­nie je podob­né tomu, kto­ré náj­deš naprí­klad pri Mei­zu smart­fó­noch. Pre­su­nom k zadnej stra­ne sme rov­na­ko veľa novi­niek nezaz­na­me­na­li, až na jed­nu zásad­nej­šiu. Xia­omi Mi5S Pro, teda výkon­nej­ší a lep­šie vyba­ve­ný súro­de­nec, dostal do vien­ka špič­ko­vý 13 MPx + 13 MPx Sony duál­ny foto­apa­rát s umiest­ne­ním sní­ma­čov pod sebou. Roz­die­lom Plus-ka je však aj ske­ner odtlač­kov prs­tov na zadnej stra­ne a zacho­va­nie tra­dič­nej tro­j­i­ce kapa­cit­ných ovlá­da­cích tla­či­diel.

Galé­ria Xia­omi Mi5S Plus: 

xiaomi-mi5s-plus-oficialne-6 152436nsb1pemjze1exep3xiaomi-mi5s-oficialne-foto-7

Nád­her­ný disp­lej a ten naj­lep­ší hard­vér

Začne­me s tou vlast­nos­ťou, bez kto­rej by sme smart­fón ani nemoh­li pou­ží­vať – s disp­le­jom. Kla­sic­ké IPS, kto­ré sú mimo­cho­dom pri Xia­omi fan­tas­tic­ké, dosta­li nové vylep­še­nia pre zais­te­nie maxi­mál­ne­ho pohod­lia pri pou­ží­va­ní. Xia­omi Mi5S je vyba­ve­ný 5,15-palcovým FullHD disp­le­jom, kto­rý je navy­še vyšper­ko­va­ný maxi­mál­nou svie­ti­vos­ťou až 600 nitov a tech­no­ló­gi­ou, kto­rá roz­poz­ná silu stla­če­nia (len naj­vyš­šia ver­zia). Mi5S Plus je obda­re­ný o nie­čo väč­ším, 5,7-palcovým disp­le­jom s rov­na­kým FullHD roz­lí­še­ním.

xiaomi-mi5s-oficialne-foto-2

xiaomi-mi5s-oficialne-foto-3
Samoz­rej­me, ani výko­no­vá strán­ka nepod­ľah­la kom­pro­mi­som. V novin­ke náj­deš len to naj­lep­šie a ešte o nie­čo viac. Zákla­dom je však pro­ce­sor Qual­comm Snapd­ra­gon 821, kto­rý je opro­ti 820-ke vyba­ve­ný jad­ra­mi s vyš­ší­mi pra­cov­ný­mi frek­ven­cia­mi. Gra­fic­ky nároč­né ope­rá­cie vykres­lí akce­le­rá­tor Adre­no 530. Ak sa orien­tu­je­te na bez­chyb­ný a hlav­ne veľ­mi nároč­ný mul­ti­tas­king, 6 GB RAM pamäť je doko­na­lým rie­še­ním.

%e5%b0%8f%e7%b1%b35s-927-271

Nesmie­me zabú­dať ani na via­ce­ré pamä­ťo­vé ver­zie, kto­ré sú cel­ko­vo dve, a to s 3 GB RAM / 64 GB úlo­žis­kom a 4 GB RAM / 128 GB úlo­žis­kom pre Mi5S. Model Mi5S Plus zdie­ľa rov­na­ké veľ­kos­ti inter­né­ho úlo­žis­ka, no kapa­ci­ta RAM pamä­te bola v prí­pa­de naj­vyš­šej ver­zie zväč­še­ná na 6 GB. Žiaľ, ak si dúfal v pod­po­ru roz­ší­re­nia úlo­žis­ka mic­roSD kar­ta­mi, skla­me­me ťa. Všet­ky veľ­kos­ti inter­né­ho úlo­žis­ka dis­po­nu­jú rých­ly­mi UFS 2.0 čip­mi. Ope­rač­ným sys­té­mom je Andro­id 6.0.1 Marsh­mal­low s nad­stav­bou MIUI 8. Baté­ria dis­po­nu­je kapa­ci­tou 3200 mAh a pod­po­ru­je rých­le nabí­ja­nie Quick Char­ge 3.0.

Foto­apa­rát

Počas pred­sta­ve­nia gigant veľ­mi ospe­vo­val foto­apa­rá­ty svo­jich naj­nov­ších kús­kov. Zákla­dom je 1/2,3-palcový CMOS sen­zor, kto­rý opro­ti kon­ku­ren­cii doká­že pre­pus­tiť ove­ľa viac svet­la a jed­not­li­vé pixe­ly majú veľ­kosť 1,55 μm. Pres­nej­šie ide o špič­ko­vý 12 MPx Sony IMX378 sen­zor. Níz­ka clo­na f/2.0 a rých­le PDAF zaos­tro­va­nie zaru­čia vyni­ka­jú­ce výsled­ky aj v tých naj­ná­roč­nej­ších pod­mien­kach. Tie­to atri­bú­ty pla­tia pre model Mi5S.

xiaomi-mi5s-plus-oficialne-3

Xia­omi Mi5S Plus je však vyba­ve­ný duál­nym 13 MPx foto­apa­rá­tom Sony. Veľ­kosť pixe­lov dosa­hu­je 2 μm, clo­na má hod­no­tu f/2.0 a dostup­né je aj rých­le PDAF zaos­tro­va­nie. Nahrá­va­nie 4K videa už berie­me ako samoz­rej­mosť.

Cena a začia­tok pre­da­ja

Verí­me, že po pre­čí­ta­ní riad­kov vyš­šie si si vytvo­ril dosta­toč­ne dob­rý obraz o tom, aké sú naj­nov­šie kús­ky z diel­ne Xia­omi. Mno­hých však zau­jí­ma prá­ve cena, kto­rá je adek­vát­na ponú­ka­nej výba­ve a na pome­ry Xia­omi aj tra­dič­ná. Bohu­žiaľ, opäť sme sa nedoč­ka­li plnej pod­po­ry LTE. Ceny sú za jed­not­li­vé pamä­ťo­vé kon­fi­gu­rá­cie nasle­dov­né:

Xia­omi Mi5S (3 GB RAM + 64 GB ROM) – 266 €
Xia­omi Mi5S
(4 GB RAM + 128 GB ROM) – 306 €

Xia­omi Mi5S Plus (4 GB RAM + 128 GB ROM) – 306 €
Xia­omi Mi5S Plus
(6 GB RAM + 128 GB ROM)346 €

Čín­ski zákaz­ní­ci si môžu smart­fó­ny zakú­piť už o deň, 29. sep­tem­bra. Cena pre nás bude ako vždy o nie­čo vyš­šia. Ako­náh­le sa dozvie­me infor­má­cie o cenách cez pre­daj­cov, kto­rí doru­ču­jú aj k nám, bude­me ťa infor­mo­vať for­mou člán­ku.

xiaomi-mi5s-oficialne-foto-4xiaomi-mi5s-plus-oficialne-4fony-z-ciny

zdroj: fonyzciny.startitup.sk

Pridať komentár (0)